Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 50/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-05-16

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2004 Starosty Gryfińskiego z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, z 2003 r. Nr 213, poz.2081 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 10/2004 Starosty Gryfińskiego z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie (zmienionym Zarządzeniem Nr 99/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 16 grudnia 2005 r.), wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) Maksymalne kwoty pomocy udzielanej osobom uprawnionym do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2006 r. - zał. nr 2";
 2. w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) Plan rzeczowo - finansowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2006 - zał. nr 3";
 3. w § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) Tabela dopłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do różnych form wypoczynku oraz świadczeń rzeczowych i świadczeń pieniężnych - zał. nr 4";
 4. w § 4 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: "8) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2006 r. - zał. nr 8";
 5. w § 4 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: "9) Tabela dopłat osób uprawnionych do uczestniczenia w organizowanych przez pracodawcę imprezach kulturalno - oświatowych oraz sportowo - rekreacyjnych - zał. nr 9";
§ 2

W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2004 Starosty Gryfińskiego z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie (zmienionym Zarządzeniem Nr 99/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 16 grudnia 2005 r.), wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Roczny plan rzeczowo - finansowy, obejmujący przeznaczenie środków Funduszu na poszczególne cele, oraz zmiany do niniejszego regulaminu przygotowuje Naczelnik Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w uzgodnieniu z pracownikiem reprezentującym interesy załogi i przedstawia do zatwierdzenia Staroście Gryfińskiemu.";
 2. w § 4 ust. 4 lit. a otrzymuje brzmienie: "a) opiniowanie projektu rocznego planu rzeczowo - finansowego oraz zmian do planu rzeczowo - finansowego,";
 3. w § 4 ust. 4 lit. c otrzymuje brzmienie: "c) opiniowanie wniosków w sprawie przyznania zapomóg losowych oraz zapomóg doraźnych,";
 4. w § 4 w ust. 4 dodaje się lit. e w brzmieniu: "e) opiniowanie przestrzegania priorytetów w przyznawaniu świadczeń.";
 5. w § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: "6. Rezygnacja z członkostwa w komisji socjalnej jednego z członków powoduje, że w skład komisji na miejsce ustępującej osoby wchodzi osoba, która uzyskała kolejno najwyższą liczbę głosów spośród osób kandydujących.";
 6. w § 7 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) w zakresie świadczeń rzeczowych oraz świadczeń pieniężnych - wskaźnik procentowy, którego wysokość jest zależna od dochodu brutto przypadającego na jednego członka rodziny, wskazany w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.";
 7. w § 7 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: "2. Warunkiem uczestnictwa osób uprawnionych w imprezach kulturalno - oświatowych oraz sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez pracodawcę jest uiszczenie na rzecz Funduszu kwoty wskazanej w tabeli dopłat, stanowiącej zał. nr 9 do Zarządzenia Nr 10/04 Starosty Gryfińskiego.";
 8. w § 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5) imprezy sportowo - rekreacyjne,";
 9. w § 8 skreśla się pkt 6;
 10. w § 8 pkt 8 otrzymuje brzmienie: "8) świadczenia rzeczowe oraz świadczenia pieniężne.";
 11. w § 15 lit. b otrzymuje brzmienie: "b) w zakresie imprez kulturalno - oświatowych oraz sportowo - rekreacyjnych organizacja, za odpłatnością podaną w tabeli stanowiącej załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 10/04 Starosty Gryfińskiego, imprez, dojazdów oraz zakupu biletów.";
 12. w § 15 skreśla się lit. c;
 13. w § 15 lit. d skreśla się ust. 2;
 14. § 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Pożyczki udzielane na cele mieszkaniowe podlegają oprocentowaniu w wysokości:
  1. 0% od kwoty pożyczki dla pożyczkobiorców osiągających dochód na osobę w rodzinie do 150% najniższego wynagrodzenia miesięcznego pracowników w miesiącu złożenia wniosku;
  2. 2% od kwoty pożyczki dla pożyczkobiorców osiągających dochody wyższe od określonych w pkt 1.
 15. w § 16 po ust. 5 wprowadza się ust. 5a w brzmieniu: "5a. Odsetki od pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe nie zwiększają środków Funduszu przeznaczonych na cele mieszkaniowe.";
 16. w § 22 w ust. 1 skreśla się lit.e;
 17. w § 23 skreśla się ust. 1;
 18. w § 25 skreśla się ust. 3.
§ 3

Zmiany niniejszego zarządzenia Starosty Gryfińskiego zostały uzgodnione z pracownikiem wybranym przez załogę Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2006 r.

Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La Torre


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2006-05-23 10:33:59
data ostatniej aktualizacji: 2006-05-23 10:33:59

Strona odwiedzona 1363 razy
Inf. przygotowana przez: Izabela Jaworska-Florek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.