Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 87/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-09-15

w sprawie ustalenia zasad korzystania i odpłatności z tytułu użytkowania aparatów telefonicznych telefonii komórkowej wraz z abonamentem, których abonentem jest Powiat Gryfiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam następujące zasady korzystania i odpłatności za użytkowanie służbowych aparatów telefonii komórkowej:

 1. Starosta Gryfiński może powierzyć pracownikowi Starostwa Powiatowego w Gryfinie komórkowy aparat telefoniczny wraz z abonamentem z przeznaczeniem do celów służbowych, w szczególności gdy uprawnienie takie określone jest w opisie stanowiska pracy. W uzasadnionych przypadkach Starosta może go powierzyć do celów służbowych osobie nie będącej pracownikiem Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w oparciu o odrębny stosunek cywilnoprawny;
 2. aparat telefoniczny wraz z akcesoriami są własnością Starostwa;
 3. użytkownik, któremu przyznano służbowy telefon komórkowy ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony telefon i akcesoria, jest odpowiedzialny za utrzymanie telefonu w należytym stanie oraz ponosi koszty naprawy wynikłe z jego winy;
 4. wykaz osób użytkujących przydzielone komórkowe aparaty telefoniczne oraz koszt miesięcznego abonamentu telefonicznego, stanowiącego przydzielony użytkownikowi limit, określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 5. koszt miesięcznego abonamentu pokrywa Starostwo Powiatowe w Gryfinie;
 6. przekroczenie kwoty przyznanego abonamentu powoduje obligatoryjne obciążenie finansowe osoby, której przyznano w użytkowanie komórkowy aparat telefoniczny, w wysokości różnicy między kwotą miesięcznego rachunku telefonicznego danego numeru a kwotą przyznanego abonamentu (limitu) wraz z podatkiem VAT;
 7. osoba, której powierzono do użytkowania służbowy aparat telefoniczny wraz z abonamentem wyraża zgodę na obciążanie, o którym mowa w pkt 6, poprzez złożenie jednorazowego oświadczenia na okres użytkowania aparatu wraz z abonamentem, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 8. uprawnienie do korzystania z telefonu wraz z abonamentem wygasa z chwilą:
  1. ustania stosunku pracy,
  2. zmiany stanowiska pracy o ile osoba taka ponownie nie uzyska uprawnienia do korzystania z telefonu,
  3. decyzji Starosty Gryfińskiego lub
  4. zaprzestania pełnienia funkcji uzasadniających potrzebę użytkowania służbowego telefonu komórkowego;
 9. w sytuacjach określonych w pkt 8 aparat komórkowy wraz z przypisanym numerem abonenckim podlega zwrotowi do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich niezwłocznie od momentu zaistnienia przyczyn określonych w pkt 8. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Starosty Gryfińskiego, osoba która traci uprawnienie do korzystania ze służbowego telefonu komórkowego może zachować aparat telefoniczny wraz z numerem abonenckim w drodze odrębnych umów;
 10. w momencie zaistnienia sytuacji określonych w pkt 8-9, dotychczasowemu użytkownikowi nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych przez niego w czasie posiadania prawa do użytkowania służbowego telefonu komórkowego, w części której na mocy niniejszego zarządzenia i odrębnych decyzji nie pokrywał urząd.
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu i Naczelnikowi Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 18A/2002 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i odpłatności z tytułu użytkowania aparatów telefonicznych telefonii komórkowej, której abonentem jest Starostwo Powiatowe w Gryfinie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Starosty
Wicestarosta
Józef Ruciński

data opublikowania: 2006-09-22 14:34:05
data ostatniej aktualizacji: 2006-09-22 14:34:05

Strona odwiedzona 1366 razy
Inf. przygotowana przez: Izabela Jaworska-Florek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.