Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 78/2007
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2007-11-12

w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie art.17 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarzą – dzaniu kryzysowym ( Dz.U. Nr 89, poz. 590) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Powołuje się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „ Zespołem”.
 2. Zespół jest organem, przy pomocy którego Starosta Gryfiński wykonuje zadania zarządzania kryzysowego.
§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

 1. Starosta Gryfiński – przewodniczący,
 2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie – zastępca przewodniczącego,
 3. Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie,
 4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gryfinie,
 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie,
 6. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryfinie,
 7. Komendant Placówki Straży Granicznej w Gryfinie,
 8. Kierownik Terenowego Oddziału Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gryfinie,
 9. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,
 10. Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiato - wego w Gryfinie,
 11. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Sta- rostwa Powiatowego w Gryfinie,
 12. Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
 13. Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
 14. Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
 15. Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiato- wego w Gryfinie,
 16. Koordynator Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
§ 3.

Przewodniczący może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu, na prawach członka, inne osoby, poza wymienionymi w § 2.

§ 4.

W przypadku nieobecności przewodniczącego, pracami Zespołu kieruje zastępca przewodniczącego.

§ 5.

Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w jego pracach swoich przedstawicieli:

 1. Starosta Gryfiński – Wicestarostę,
 2. organy wymienione w: § 2, pkt 2 – 9 – swojego zastępcę.
§ 6.

Sekretarzem Zespołu jest pracownik Wydziału Zarządzania Kry - zysowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie wyznaczony przez naczel - nika wydziału.

§ 7.

Siedzibą Zespołu jest budynek Komendy Powiatowej Państwo - wej Straży Pożarnej w Gryfinie.

§ 8.

Zespół podejmuje działania na planowanych posiedzeniach, zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Starostę Gryfińskiego.

§ 9.

W sytuacjach niecierpiących zwłoki Zespół może zbierać się w trybie natychmiastowym w miejscu i składzie określonym przez Starostę Gryfińskiego.

§ 10.

W szczególnych okolicznościach, na polecenie Starosty Gryfiń – skiego, Zespół podejmuje pracę w trybie ciągłym. Ciągłość pracy może być zapewniona przez osoby wyznaczone przez członków Zespołu.

§ 11.

Na polecenie przewodniczącego, członkowie Zespołu składają sprawozdania z realizacji zadań wynikających z rocznego planu, o którym mowa w § 8, a także innych wykonywanych doraźnie.

§ 12.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Zespołu określa jego regulamin, zatwierdzony przez Starostę Gryfińskiego.

§ 13.

Traci moc Zarządzenie Nr 16/03 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie określenia składu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński

Wojciech Konarski

data opublikowania: 2007-12-18 08:36:02
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-18 08:36:02

Strona odwiedzona 1079 razy
Inf. przygotowana przez: Waldemar Derkacz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.