Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 97/2009
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2009-10-26

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997r. Nr 82, poz. 518, Nr 121, poz. 770 i Nr 82, poz. 518 z 1998r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717, z 2002r. Nr 135, poz. 1146, z 2003r. Nr 213, poz. 2081 z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z 2007r. Nr 69, poz. 467 i Nr 89, poz. 589 oraz z 2008r. Nr 86, poz. 522, Nr 237,poz. 1654 i Nr 237, poz. 1656) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 21/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniem Nr 92/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 października 2008 r. oraz Zarządzeniem Nr 22/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 27 lutego 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Oświadczenie składa się raz w roku wraz z kopią zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT), a w przypadku braku dochodów wraz z zaświadczeniem o braku dochodów z właściwego Urzędu Skarbowego w terminie do 15 maja do pracownika zajmującego się Funduszem w Wydziale Organizacji i Informacji";
 2. w § 17 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: "7. Przyjęci w ciągu roku nowi pracownicy w terminie 20 dni od podpisania umowy o pracę składają oświadczenie o osiągniętych dochodach wraz z dokumentami wskazanymi w § 17 ust. 2";
 3. § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Dopłata do wypoczynku we własnym zakresie przysługuje pracownikowi raz w roku pod warunkiem wykorzystania urlopu w wymiarze, co najmniej 14 dni kalendarzowych";
 4. w § 20 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Dopłata do wypoczynku emerytów, rencistów przysługuje raz w roku pod warunkiem złożenia stosownego wniosku (załącznik nr 4).";
 5. w dziale IV rozdział 3 otrzymuje brzmienie: "3. Pomoc w formie rzeczowej i finansowej";
 6. w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Pomoc finansowa może zostać przyznana w formie: 1) zapomóg, 2) wsparcia świątecznego.";
 7. w § 22 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: "3. Maksymalną wysokość pomocy finansowej w formie zapomogi określa się według odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego za rok bieżący (załącznik nr 6).
  4. Wysokość wsparcia świątecznego określa się w zależności od posiadanych środków Funduszu i przyznawana jest na zasadach określonych w § 16.";
 8. § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Podstawą do udzielenia pomocy finansowej w formie zapomóg dla osób uprawnionych jest trwała utrata zdrowia, strata materialna na skutek zdarzenia losowego, klęski żywiołowej, śmierci, a także pogorszenia sytuacji finansowej.";
 9. w § 25 skreśla się ust. 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2009-10-27 10:42:25
data ostatniej aktualizacji: 2009-10-27 10:42:25

Strona odwiedzona 1022 razy
Inf. przygotowana przez: Ewa Dobosiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.