Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 57/2012
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2012-06-12

w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Gryfinie jednolitych zasad i wzorów szaty graficznej blankietów korespondencyjnych, wizytówek, identyfikatorów

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281), zarządzam co następuje:

§ 1. W celu ujednolicenia stosowanych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie wzorów blankietów korespondencyjnych, wizytówek, identyfikatorów oraz tabliczek na drzwi wprowadza się do stosowania:

 1. blankiet korespondencyjny w sprawach należących do starosty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia,
 2. blankiet korespondencyjny w sprawach należących do komórek organizacyjnych według wzoru nr 2 do zarządzenia,
 3. wizytówki według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia,
 4. identyfikatory według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia,
 5. tabliczki na drzwi według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2.

 1. Blankiety korespondencyjne stosuje się w przypadku pism kierowanych do organów i instytucji administracji rządowej oraz samorządowej, a także pism okolicznościowych.
 2. W pismach związanych z prowadzeniem indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej stosuje się wymogi wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 3.

 1. Pismo załatwiające sprawę powinno być sporządzone na odpowiednim blankiecie korespondencyjnym lub na papierze bez nadruku z zastosowaną podłużną pieczęcią nagłówkową.
 2. Przy sporządzaniu pism należy kierować się europejskim układem graficznym pism, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.
 3. Redagując pismo stosuje się:
  1. czcionkę "Times News Roman" lub "Arial", styl normalny, rozmiar od 10 do 14; pogrubienie lub kursywę stosuje się wyłącznie dla podkreślenia znaczenia istotnych kwestii, w tym także do oznaczenia odbiorcy pisma i jego adresu;
  2. odstęp między wersami 1 lub 1,5 w zależności od rozmiaru tekstu,
  3. marginesy o rozmiarze:
   1. górny nie mniej niż 20 mm,
   2. dolny nie mniej niż 20 mm,
   3. lewy nie mniej niż 20 mm,
   4. prawy nie mniej niż 10 mm;
  4. numerację stron w przypadku, gdy pismo składa się z więcej niż jednej strony, przy czym pomija się numer na pierwszej stronie; numer strony umieszcza się w dolnej środkowej części strony.

§ 4.

 1. Wizytówki sporządzane są dla Starosty, Wicestarosty, Skarbnika Powiatu oraz Sekretarza Powiatu. Dla pozostałych pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie wizytówki mogą zostać sporządzone po akceptacji przez Sekretarza Powiatu, a następnie Starostę wniosku złożonego w tym przedmiocie.
 2. Wizytówki przygotowuje Referat Informatyki na podstawie zgłoszonego przez uprawnionego pracownika zapotrzebowania, po weryfikacji przez Wydział Organizacji i Informacji danych przedstawionych na wizytówce.

§ 5.

 1. Identyfikatory sporządzane są dla wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie, a także dla osób odbywających w urzędzie staż, przygotowanie zawodowe, praktykę zawodową itp.
 2. Identyfikatory sporządza Referat Informatyki na wniosek Wydziału Organizacji i Informacji.

§ 6.

 1. Tabliczka na drzwi znakuje pomieszczenia użytkowane przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
 2. Tabliczkę na drzwi przygotowuje Referat Informatyki na wniosek Wydziału Organizacji i Informacji .

§ 7. Traci moc zarządzenie nr 16/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie zasad redagowania i szaty graficznej korespondencji.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacji i Informacji.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2012-06-14 13:29:55
data ostatniej aktualizacji: 2012-06-19 12:50:21

Strona odwiedzona 925 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Zdziarska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.