Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 1/2013
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2013-01-08

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 79/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz.1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Dz.U. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 855, poz. 1342 ) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z 2012 r. poz. 121) oraz Uchwały Nr 14/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 79/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 do zarządzenia w § 3 ust. 3 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
  1. "3) "Środki trwałe 2 - Świstak" - autor Sputnik Software w Poznaniu wprowadzony do stosowania od 1 stycznia 2010 r., którego opis procedury ewidencji zawiera "Instrukcja użytkownika" będąca integralną częścią programu;
  2. "4) "CDN Optima Płace i Kadry Plus" - autor COMARCH S.A. Kraków, Aleja Jana Pawła II 39A, wprowadzony do stosowania od 1 stycznia 2013 r., którego szczegółowy opis oraz procedury ewidencji zawiera "Instrukcja użytkownika" będąca integralną częścią programu;";
 2. w załaczniku nr 2 do zarządzenia:
  1. w § 4 ust. 2, pkt 9 otrzymuje brzmienie oraz dodaje się pkt 9a:
   "9) "DSP - dochody Skarbu Państwa" - grupujący operacje gospodarcze dochodów związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa i dowody księgowe oznaczone symbolem SP;
   9a) "DSP - noty odsetkowe" - grupujący operacje gospodarcze związane z dochodami Skarbu Państwa z tytułu not odsetkowych oznaczonych symbole NOSP;",
  2. w § 7 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
   "ewidencji majątku - prowadzonej w postaci komputerowych zbiorów danych za pomoca programu "ŚRODKI TRWAŁE 2 - Świstak" będącej uszczegółowieniem ewidencji prowadzonej na kontach analitycznych i syntetycznych w zespole "0 - Majątek trwały" planu kont (aplikacja ta umożliwia generowanie tabeli amortyzacyjnej) oraz program "EWIDENCJA WYPOSAŻENIA PL+" dla składników majątkowych objetych ewidencją ilościową;",
  3. w § 9 ust. 1 pkt 2 w zdaniu pierwszym po słowie "użytkujących" dodaje się wyrażenie "lub komórek organizacyjnych ( albo numeru pokoju), w których znajdują się składniki",
  4. w § 9 ust. 2 skreśla się tiret pierwszy;
 3. w załączniku nr 3 do zarządzenia:
  1. wyrażenie program "ŚRODKI TRWAŁE" oznacza program "ŚRODKI TRWAŁE 2 - Świstak",
  2. w § 6 ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
   "12) analitykę do konta 080 - "Środki trwałe w budowie (inwestycje)" buduje się według struktury 080/xxx/yy, gdzie:
   1. xxx - trzycyfrowy kod oznaczający zadanie inwestycyjne, przyjmujący wartość od 001 do 999, z tym że od xxx = 701 kody dla zadań inwestycyjnych, których wyodrębnienie wynika z przepisów, umów, potrzeb planistycznych np. zadania finansowane środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych (nazwa danego projektu), zadania finansowane ze środków wymagających ewidencyjnego wyodrębnienia,
   2. yy - dwucyfrowy kod oznaczający rodzaj ponoszonych nakładów, przyjmujący wartość 01 - dla kosztów bezpośrednich poszczególnych obiektów, 02 - dla jednorodnych grup rodzajowych środków trwałych, 03 - koszty pośrednie wspólne dla danego zadania, 04 - koszty dotyczące wartości niematerialnych i prawnych, 05 - straty i zyski nadzwyczajne danego zadania inwestycyjnego, 06 - pierwsze wyposażenie inwestycji, a dalsze wyodrębnienie kodów następuje w miarę występujących potrzeb np. informacyjnych, sprawozdawczych i innych,
   3. dla zadań inwestycyjnych finansowanych środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych w nazwie kont wskazuje się nazwę funduszu, (programu) np. RPO WZ (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego), bądź finansowanych z innych źródeł, których przepisy, umowy i inne dokumenty przewidują ewidencyjne wyodrębnienie efektów.",
  3. w § 6 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
   "5) do konta 139 - "Inne rachunki bankowe" analitykę buduje się według struktury 139/x/y(y)/(k), gdzie:
   1. x - jednocyfrowy kod określający rodzaj wyodrębnionych środków na rachunkach bankowych, na przykład sum depozytowych, sum na zlecenie, czeków potwierdzonych, środków obcych na inwestycje,
   2. y(y) - jedno lub dwucyfrowy kod będący tytułem (uszczegółowieniem) rodzaju wyodrębnionych środków, na przykład wadia, należyte wykonanie umowy, wartość rzeczy znalezionych, czynsz dzierżawny za obwody łowieckie,
   3. (k) - kod oznaczający przyporządkowanie do danego konta analitycznego właściwości dodatkowej "konto rozrachunkowe" poprzez oznaczenie znakiem "v" w danych konta księgowego, umożliwiające utworzenie kartoteki kontrahenta, dla tych tytułów, które tego wymagają,",
  4. w § 6 ust. 3 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
   "12) do konta 240 - "Pozostałe rozrachunki" prowadzi się konta analityczne według struktury 240/x/yy(y)/(z)/(v)(k), gdzie:
   1. x - jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność (przedsiewzięcie, rodzaj itp. ) przyjmujący wartość dla x = 0 - Jednostka budżetowa (JB), x = 1 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), x = 4 - Depozyt oraz dalsze jednocyfrowe kody dla działalności wyodrębnionej, na przykład dla środków pochodzących ze źródeł zagranicznych lub innych środków wymagających wyodrębnienia,
   2. yy(y) - dwu lub trzycyfrowy kod oznaczający tytuł rozrachunku, roszczenia i rozliczenia, a od yyy = 500 dla rozrachunków finansowanych ze środków wyodrębnionych, na przykład dla środków pochodzących ze źródeł zagranicznych lub innych środków wymagających wyodrębnienia (nazwa kolejnego projektu, zadania itp.),
   3. (z) - jednocyfrowy kod będący uszczegółowieniem tytułu rozrachunku o chrakterze fakultatywnym, występujący tylko w tych kontach analitycznych, których tytuł rozrachunku, roszczenia i rozliczenia wymaga dalszego uszczegółowienia, na przykład w tytule sumy depozytowe, uszczegółowieniem będzie odrębne - konto analityczne dla wadiów, gwarancji,
   4. (v) - kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu - dział, rozdział, paragraf, finansowanie paragrafu, źródło finansowania według klasyfikacji budżetowej - poprzez oznaczenie wartości tego atrybutu znakiem "v" w danych konta księgowego (wystąpienie atrybutu dla tytułów wymaganych przepisami w sprawie sprawozdawczości budżetowej),
   5. (k) - kod oznaczający przyporządkowanie do danego konta analitycznego właściwości dodatkowej "konto rozrachunkowe" poprzez oznaczenie znakiem "v" w danych konta księgowego, umożliwiające utworzenie kartoteki kontrahenta, tylko dla tych tytułów, które tego wymagają,".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2013-01-15 14:56:39
data ostatniej aktualizacji: 2013-01-15 14:56:39

Strona odwiedzona 642 razy
Inf. przygotowana przez: Janina Niwa
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.