Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 73/2013
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2013-08-22

w sprawie organizacji i działania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania.

Na podstawie art. 138 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. , poz..461, z późn. zm.) w związku z § 3 pkt 6 i § 4 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) oraz art.17 ust. 2 pkt 1 i art. 18 ust.2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz.590 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 213/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21.06.2013 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W powiecie gryfińskim na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny tworzy się system wykrywania i alarmowania zwany dalej "powiatowym SWA".

§ 2. Zadaniem powiatowego SWA jest pozyskiwanie informacji umożliwiających podej - mowanie działań w celu zapobieżenia skutkom katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub działaniom terrorystycznym, mogącym spowodować wystąpienie skażeń chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych, a także w przypadku wprowadzenia stanów nadzwyczajnych, stanu klęski żywiołowej oraz w przypadku prowadzenia ćwiczeń i treningów.

§ 3. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

 1. wykrywanie zagrożeń - uzyskanie informacji o zbliżaniu się lub zaistnieniu, na określonym terenie, niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi lub istotnego zagrożenia dla środowiska związanego ze skażeniami (toksycznymi środkami chemicznymi, materiałami promieniotwórczymi i zakaźnymi czynnikami biologicznymi), powstaniem ognisk zakażeń, wystąpieniem klęsk żywiołowych, awarii obiektów technicznych, katastrof w transporcie, powodzi, osuwisk i pożarów, zagrożenia terrorystycznego, zagrożenia uderzeniami z powietrza lub innych podobnych zdarzeń stwarzających niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludności lub zagrożenia dla środowiska oraz określenie stref niebezpiecznych, rodzaju, rejonu, czasu, skali i skutków zaistniałych zagrożeń;
 2. alarmowanie - działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych organów administracji publicznej, służb i ludności na danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub innym zagrożeniu wymagającym natychmiastowego działania;
 3. ostrzeganie - działania mające na celu przekazanie komunikatów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach, zalecających podjęcie działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujące o sposobach wykonania takich działań;
 4. powiadamianie - przekazanie, przy użyciu wszelkich dostępnych środków określonych sygnałów lub informacji mających na celu zaalarmowanie właściwych władz i ludności o możliwości wystąpienia, wystąpieniu lub ustąpieniu zagrożenia oraz przekazanie ludności sposobu postępowania w określonym przypadku;
 5. SWA - zorganizowany zespół sił i środków mający na celu wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie ludności o możliwości ich wystąpienia lub wystąpieniu;
 6. SWO - powiązany organizacyjno - technicznie zespół elementów przeznaczo - nych do przekazywania informacji uprzedzających o zagrożeniach oraz zaleca - jących określone postępowanie w celu minimalizacji skutków tych zagrożeń;
 7. system wykrywania skażeń i alarmowania o skażeniach - powiązany organizacyjno - technicznie zespół elementów przeznaczonych do identyfikacji skażeń, wytwarzania, gromadzenia, przetwarzania i wstępnej analizy sytuacji o uwolnieniu do środowiska środków chemicznych, materiałów promieniotwór - czych, zakaźnych czynników biologicznych i powstaniu ogniw zakażeń, a także o powstałych w zastępstwie takich zdarzeń skażeniach oraz o potencjalnych źródłach tych zagrożeń;
 8. system powszechnego ostrzegania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza - zespół sił i środków do terminowego uprzedzenia jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP oraz organów administracji publicznej w celu zminimalizowania ich skutków;
 9. pojęcia: skażenie, analiza skażeń, monitoring skażeń, rozpoznawanie skażeń, wykrywanie skażeń, systemy wykrywania i alarmowania o skażeniach, prognozowanie - użyte są w rozumieniu § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).

§ 4. W skład SWA wchodzą następujące elementy:

 1. System Wczesnego Ostrzegania zwany dalej "SWO",
 2. system wykrywania skażeń i alarmowania o skażeniach,
 3. system powszechnego ostrzegania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.

§ 5. Powiatowy SWA tworzą:

 1. jednostki organizacyjne (formacje obrony cywilnej) przeznaczone do wykry - wania zagrożeń,
 2. jednostki organizacyjne (formacje obrony cywilnej) przeznaczone do zbierania i analizowania informacji.

§ 6. Jednostkami organizacyjnymi (formacjami obrony cywilnej) przeznaczonymi do wykrywania zagrożeń są:

 1. gminne formacje wykrywania i alarmowania tworzone przez szefów obrony cywilnej gmin.

§ 7. Jednostkami organizacyjnymi (formacjami obrony cywilnej) przeznaczonymi do zbierania i analizowania informacji są:

 1. Powiatowy Zespół Analizy Danych i Alarmowania tworzony przez Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Gryfińskiego,
 2. gminne formacje wykrywania i alarmowania tworzone przez szefów obrony cywilnej gmin,
 3. punkty alarmowania tworzone przez szefów obrony cywilnej gmin.

§ 8. W celu ostrzegania i alarmowania ludności o zbliżającym się niebezpieczeństwie oraz informowania o zalecanych zasadach postępowania (zachowania się) obywa- teli w sytuacji określonego zagrożenia tworzy się SWO.

§ 9. SWO organizowany jest i funkcjonuje w ramach Powiatowego Centrum Zarządza - nia Kryzysowego oraz gminnych centrów zarządzania kryzysowego.

§ 10. SWA, w tym SWO, organizują na administrowanym terenie Szef Obrony Cywilnej Powiatu Gryfińskiego oraz szefowie obrony cywilnej gmin.

§ 11. SWA jest rozwijany na podstawie zarządzenia:

 1. Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Gryfińskiego - na terenie kilku gmin lub całego powiatu,
 2. szefa obrony cywilnej gminy - na terenie gminy.

§ 12. W czasie pokoju szef obrony cywilnej powiatu lub gminy może zarządzić rozwini - nięcie SWA w przypadku nadzwyczajnych zagrożeń ludności oraz w celu przeprowadzenia ćwiczeń i treningów.

§ 13. Po rozwinięciu oraz osiągnięciu do działania SWA, jednostki organizacyjne SWO nadal realizują swoje zadania.

§ 14. Szefowie obrony cywilnej gmin oraz naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie opracują niezbędną dokumentację, zorganizują oraz przeprowadzą szkolenia formacji obrony cywilnej systemu.

§ 15. Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie opracuje wytyczne do niniejszego zarządzenia.

§ 16. Nadzór nad realizacją zadań wynikających z zarządzenia oraz koordynację działań w tym zakresie powierza się naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 17. Zadania określone w zarządzeniu należy wykonać do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 18. Traci moc zarządzenie Nr 21/2001 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie jednostek organizacyjnych Systemu Wykrywania i Alarmowania obrony cywilnej powiatu gryfińskiego.

§ 19. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
Szef Obrony Cywilnej Powiatu Gryfińskiego
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2013-08-22 14:51:45
data ostatniej aktualizacji: 2013-08-22 14:51:45

Strona odwiedzona 570 razy
Inf. przygotowana przez: Grzegorz Woś
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.