Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 98/2013
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2013-10-16

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Koordynator projektu

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na stanowisko Koordynator projektu pn. "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim" w składzie:

 1. Wojciech Konarski - Starosta Gryfiński - Przewodniczący Komisji,
 2. Barbara Rawecka - Sekretarz Powiatu - Zastępca Przewodniczącego Komisji,
 3. Elżbieta Lorenowicz-Bień - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - członek,
 4. Agnieszka Turek - Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji - Sekretarz Komisji.

§ 2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:

 1. dokonanie oceny formalnej złożonych ofert aplikacyjnych z wymaganiami wskazanymi przez Starostę Gryfińskiego w ogłoszeniu o naborze;
 2. dokonanie oceny kandydatów na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej;
 3. wybór najlepszego kandydata;
 4. sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru.

§ 3.

 1. Ocena formalna polega na dokonaniu przez Komisję Rekrutacyjną ustaleń czy dokumentacja została złożona we właściwym terminie, miejscu, czy kandydat złożył kompletną dokumentację.
 2. W przypadku złożenia oferty aplikacyjnej:
  • w niewłaściwym terminie lub miejscu,
  • bez wszystkich wymaganych dokumentów tj. minimum życiorysu/CV, listu motywacyjnego, oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, kserokopii potwierdzającej wykształcenie II stopnia, kandydata nie kwalifikuje się do dalszego etapu naboru.
 3. Za każdy złożony w naborze dokument zgodny z wymaganiami wskazanymi w ogłoszeniu o naborze kandydat otrzymuje 1 pkt.

§ 4.

 1. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu bezpośrednie poznanie przez Komisję Rekrutacyjną kandydującego, który ma możliwość osobistej prezentacji motywów przystąpienia do naboru oraz prezentacji swojej wiedzy z zakresu wskazanego w ogłoszeniu o naborze.
 2. Rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem prowadzi Przewodniczący Komisji i udziela głosu pozostałym członkom Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej członkowie Komisji Rekrutacyjnej mogą zadać każdemu z kandydatów pytanie z zakresu wskazanego w ogłoszeniu o naborze.
 4. Z rozmowy kwalifikacyjnej kandydujący może uzyskać za prezentację, a także poszczególne pytania od 0 do 5 punktów.

§ 5.

 1. Komisja Rekrutacyjna na podstawie sumy przyznanych punktów z dokonanej oceny formalnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej ustala, który z kandydatów uzyskał najlepszy wynik w naborze.
 2. W przypadku, gdy najwyższą liczbę punktów uzyska więcej niż jeden kandydat decyzję o wyborze najlepszego kandydata podejmuje Przewodniczący Komisji.

§ 6. Z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

 1. określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór,
 2. liczbę złożonych ofert oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania kandydatów w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
 3. liczbę ofert spełniających wymagania formalne,
 4. informację o uzyskanej punktacji z oceny formalnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej,
 5. wskazanie najlepszego kandydata,
 6. skład Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej nabór.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

data opublikowania: 2013-11-08 11:28:03
data ostatniej aktualizacji: 2013-11-08 11:28:03

Strona odwiedzona 439 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Turek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.