Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 115/2013
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2013-11-28

w sprawie organizacji i funkcjonowania na obszarze powiatu gryfińskiego systemu stałych dyżurów tworzonego na potrzeby podwyższania lub obniżania gotowości obronnej państwa

Na podstawie art. 35 ust. 3, pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z dnia 23 maja 2013 r. poz. 595) oraz zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 688/2013 z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania na obszarze województwa zachodniopomorskiego systemu stałych dyżurów tworzonego na potrzeby podwyższania lub obniżania gotowości obronnej państwa zarządza się co następuje:

§1.

 1. System stałych dyżurów w powiecie gryfińskim tworzy się w celu zapewnienia Staroście Gryfińskiemu ciągłości przekazywania decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego oraz zadań ujętych w Planie operacyjnym funkcjonowania województwa zachodniopomorskiego i Planie operacyjnym funkcjonowania powiatu gryfińskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny: wójtom gmin (burmistrzom) powiatu gryfińskiego, kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych nadzorowanych i współdziałających wykonujących zadania obronne na rzecz powiatu gryfińskiego.
 2. W skład systemu, o którym mowa w ust. 1 wchodzą stałe dyżury:
  1. Starosty Gryfińskiego;
  2. wójtów gmin (burmistrzów);
  3. Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie;
  4. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie;
  5. Dyrektora Szpitala im. Jana Pawła II w Gryfinie;
  6. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryfinie;
  7. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie.

§ 2.

 1. Za zorganizowanie stałych dyżurów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1, 3-7, czyni się odpowiedzialnymi odpowiednio:
  1. w pkt. 1 - Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego;
  2. w pkt. 3 - 7 - kierowników tych jednostek.
 2. Stałe dyżury, o których mowa w § 1 ust.2 organizuje się w systemie zmianowym, przy czym na jednej zmianie nie może być mniej niż dwie osoby.
 3. Stały dyżur Starosty Gryfińskiego organizuje się na bazie pomieszczeń Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
 4. Miejsca pełnienia stałego dyżuru winno znajdować się w stałej siedzibie podmiotów wymienionych w § 1 ust. 2. Pomieszczenia przydzielone dla stałego dyżuru należy wyposażyć w niezbędny sprzęt biurowy i kwaterunkowy oraz oświetlenie zastępcze.
 5. Do dyspozycji stałego dyżuru przydziela się w razie potrzeby niezbędne środki transportowe wraz z kierowcami.
 6. Wszelkie zadania planistyczne, organizacyjne, szkoleniowe i kontrolne mające na celu przygotowanie i utrzymanie w gotowości do działania systemu stałych dyżurów realizuje się w stałej gotowości obronnej państwa.

§ 3.

 1. W ramach stałych dyżurów następuje:
  1. uruchamianie procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, w warunkach wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
  2. przekazywanie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego i Starosty Gryfińskiego w sprawie uruchamiania w województwie zachodniopomorskim i powiecie gryfińskim określonych zadań wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz informowanie właściwych organów o stanie sił uruchomionych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa;
  3. wprowadzanie, zmiana lub odwołanie, określonego stopnia alarmowego w warunkach wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw, stwarzających zagrożenie dla RP.
 2. Zadania, których mowa w § 1 ust. 1 realizuje się uwzględniając pierwszeństwo zadań wykonywanych na rzecz Sił Zbrojnych oraz uruchamiania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

§ 4.

 1. Na szczeblu powiatu gryfińskiego obowiązuje następujący obieg informacji:
  1. wariant zasadniczy (dwustopniowy):
   Stały dyżur Starosty Gryfińskiego otrzymane zadania od stałego dyżuru Wojewody Zachodniopomorskiego, w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego przekazuje wójtom gmin (burmistrzom) powiatu gryfińskiego. Odbiera od nich meldunki i informacje zwrotne,, które w formie zbiorczej przekazuje do stałego dyżuru Wojewody Zachodniopomorskiego. Ponadto przekazuje, w imieniu Starosty Gryfińskiego otrzymane zadania stałym dyżurom jednostek wymienionych w § 1 ust. 2, pkt. 3-7 (podsystem powiatowy), odbiera od nich meldunki i informacje zwrotne, które w formie zbiorczej przekazuje Staroście Gryfińskiemu i stałemu dyżurowi Wojewody Zachodniopomorskiego.
  2. wariant zapasowy (jednostopniowy):
   Zadania otrzymane od stałego dyżuru Wojewody Zachodniopomorskiego stały dyżur Starosty Gryfińskiego przekazuje tylko jednostkom podsystemu powiatowego, odbiera od nich meldunki i informacje zwrotne, które w formie zbiorczej przekazuje Staroście Gryfińskiemu i stałemu dyżurowi Wojewody Zachodniopomorskiego.
   Zadania postawione przez Starostę Gryfińskiego przekazuje jednostkom będącym w podsystemie powiatowym, odbiera od nich meldunki i informacje zwrotne, które w formie zbiorczej przekazuje Staroście Gryfińskiemu (stałemu dyżurowi Wojewody Zachodniopomorskiego).

§ 5. Szczegółowe zasady organizacji i działania stałych dyżurów oraz obowiązujące dokumenty w tym zakresie określa załącznik do zarządzenia.

§ 6. Zobowiązuje się:

 1. Sekretarza Powiatu do sprawowania nadzoru nad całokształtem spraw związanych z organizacją podsystemu stałych dyżurów oraz ćwiczebnego sprawdzania jego funkcjonowania;
 2. Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego do opracowania i aktualizacji dokumentacji stałego dyżuru Starosty Gryfińskiego oraz udzielania pomocy jednostkom podsystemu w tym zakresie, planowania szkoleń i kontroli oraz prowadzenia dokumentacji szkoleniowej i kontrolnej.
 3. Kierowników jednostek wymienionych w § 1 ust. 2 pkt. 3-7 do:
  1. ustalenia osób odpowiedzialnych za organizację i funkcjonowanie stałego dyżuru w jednostce;
  2. opracowania dokumentacji zgodnie z załącznikiem.

§ 7. Podsystem stałych dyżurów, według zasad określonych w zarządzeniu należy zorganizować do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2013-12-19 10:39:10
data ostatniej aktualizacji: 2013-12-19 10:39:10

Strona odwiedzona 627 razy
Inf. przygotowana przez: Kazimierz Kaźmierczak
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.