Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 56

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/101/2020
w sprawie przyjęcia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2019 r.
2 Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/102/2020
w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2019 r.
3 Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/103/2020
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2020 r.
4 Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/104/2020
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2020 r.
5 Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/105/2020
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2020 r.
6 Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/106/2020
w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego
7 Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/107/2020
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok
8 Uchwała Rady Powiatu
nr XV/108/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XLII/283/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego
9 Uchwała Rady Powiatu
nr XV/109/2020
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Rybacką Spółdzielnie "Regalica" w Gryfinie oraz uchwalenia jej regulaminu
10 Uchwała Rady Powiatu
nr XV/110/2020
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/147/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gryfińskiego
11 Uchwała Rady Powiatu
nr XV/111/2020
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok
12 Uchwała Rady Powiatu
nr XV/112/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039
13 Uchwała Rady Powiatu
nr XV/113/2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu
14 Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/114/2020
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
15 Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/115/2020
w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 r.
16 Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/116/2020
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2019
17 Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/117/2020
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1397Z we wsi Dolsko gm. Moryń
18 Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/118/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości, położonej w Moryniu przy ul. Rynkowej 27
19 Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/119/2020
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok
20 Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/120/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039
21 Uchwała Rady Powiatu
nr XVII/121/2020
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2019
22 Uchwała Rady Powiatu
nr XVII/122/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński
23 Uchwała Rady Powiatu
nr XVII/123/2020
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"
24 Uchwała Rady Powiatu
nr XVII/124/2020
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/139/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
25 Uchwała Rady Powiatu
nr XVII/125/2020
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok
26 Uchwała Rady Powiatu
nr XVII/126/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039
27 Uchwała Rady Powiatu
nr XVII/127/2020
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok
28 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/128/2020
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie wotum zaufania
29 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/129/2020
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2019 rok
30 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/130/2020
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2019 rok
31 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/131/2020
w sprawie petycji dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej
32 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/132/2020
w sprawie mandatu radnego Wojciecha Długoborskiego
33 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/133/2020
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego
34 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/134/2020
w sprawie ustalenia cen biletów i opłat w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Powiat Gryfiński
35 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/135/2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Chojna , Trzcińsko-Zdrój, Cedynia, Mieszkowice, Banie i Gryfino
36 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/136/2020
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok
37 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/137/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039
38 Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/138/2020
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński
39 Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/139/2020
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2020 r.
40 Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/140/2020
w sprawie uchwalenia statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie
41 Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/141/2020
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr XIX/209/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego
42 Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/142/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości
43 Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/143/2020
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych
44 Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/144/2020
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok
45 Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/145/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039
46 Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/146/2020
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego
47 Uchwała Rady Powiatu
nr XX/147/2020
w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej i administracyjno - organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński
48 Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/148/2020
w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego Remigiusza Rzepczaka z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie
49 Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/149/2020
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie i ustalenia jej składu osobowego
50 Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/150/2020
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gryfinie i ustalenia jej składu osobowego
51 Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/151/2020
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Edukacji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych Rady Powiatu w Gryfinie
52 Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/152/2020
w sprawie petycji o ustalenie strefy ciszy na Jeziorze Strzeszowskim
53 Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/153/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/114/2020 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2020 r w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
54 Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/154/2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Mieszkowice, Widuchowa, Cedynia, Moryń i Stare Czarnowo
55 Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/155/2020
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok
56 Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/156/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.