Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 61

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/177/2021
w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2021-2023"
2 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/178/2021
w sprawie przyjęcia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2020 r.
3 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/179/2021
w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2020 r.
4 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/180/2021
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2021 r.
5 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/181/2021
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2021 r.
6 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/182/2021
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2021 r.
7 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/183/2021
zmieniająca uchwałę nr III/21/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego
8 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/184/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039
9 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/185/2021
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2020
10 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/186/2021
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.
11 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/187/2021
w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji
12 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/188/2021
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2021
13 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/189/2021
w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
14 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/190/2021
w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów spod Siekierek wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie
15 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/191/2021
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Budowlanego im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, zamiaru przeniesienia kształcenia z Technikum Budowlanego im. ppor. Ryszarda Kuleszy do innego technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Zawodowego im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie
16 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/192/2021
w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gryfinie za 2020 r.
17 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/193/2021
w sprawie petycji dotyczącej zaliczenia Jeziora Strzeszowskiego do strefy ciszy
18 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/194/2021
w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie z użytkowania
19 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/195/2021
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok
20 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/196/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039
21 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/197/2021
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2020
22 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/198/2021
w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej
23 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/199/2021
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na mienie Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego
24 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/200/2021
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok
25 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/201/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039
26 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVIII/202/2021
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji ?Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020?
27 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVIII/203/2021
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo
28 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVIII/204/2021
w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 4 w Trzcińsku - Zdroju i nadania jej statutu
29 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVIII/205/2021
w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo - księgowej i administracyjno - organizacyjnej placówek opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Gryfińskiego oraz w sprawie zmiany Statutu Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Chojnie
30 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVIII/206/2021
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
31 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVIII/207/2021
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok
32 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVIII/208/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039
33 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVIII/209/2021
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 28 kwietnia 2021 r.
34 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/210/2021
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie wotum zaufania
35 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/211/2021
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2020 rok
36 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/212/2021
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2020 rok
37 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/213/2021
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Pniewo, gmina Gryfino
38 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/214/2021
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok
39 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/215/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039
40 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/216/2021
w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach Jeziora Strzeszowskiego położonego na terenie gminy Trzcińsko - Zdrój
41 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/217/2021
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 28 kwietnia 2021 r. na działalność Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie
42 Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/218/2021
w sprawie przyjęcia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej
43 Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/219/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości
44 Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/220/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości
45 Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/221/2021
w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu nr XXVI/186/2021 z dnia 25.03.2021 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.
46 Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/222/2021
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok
47 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXI/223/2021
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na obszarze powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2022
48 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXI/224/2021
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Cedynia, Mieszkowice i Banie
49 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXI/225/2021
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2030" oraz Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2016 - 2020" za lata 2019-2020
50 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXI/226/2021
w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu nr XXVI/186/2021 z dnia 25.03.2021 r.w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.
51 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXI/227/2021
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok
52 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXI/228/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039
53 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/229/2021
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku"
54 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/230/2021
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego na 2022 r.
55 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/231/2021
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości
56 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/232/2021
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Gryfińskiego
57 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/233/2021
w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach Jeziora Strzeszowskiego położonego na terenie gminy Trzcińsko Zdrój
58 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/234/2021
w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
59 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/235/2021
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino
60 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/236/2021
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok
61 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/237/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.