Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 64

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Rady Powiatu
nr IV/27/2019
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2019 r.
2 Uchwała Rady Powiatu
nr IV/28/2019
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2019 r.
3 Uchwała Rady Powiatu
nr IV/29/2019
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2019 r.
4 Uchwała Rady Powiatu
nr IV/30/2019
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 rok
5 Uchwała Rady Powiatu
nr IV/31/2019
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-2039
6 Uchwała Rady Powiatu
nr V/32/2019
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2018
7 Uchwała Rady Powiatu
nr V/33/2019
w sprawie uznania skargi na Starostę Gryfińskiego za bezzasadną
8 Uchwała Rady Powiatu
nr V/34/2019
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
9 Uchwała Rady Powiatu
nr VI/35/2019
w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie"
10 Uchwała Rady Powiatu
nr VI/36/2019
w sprawie uznania skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie za bezzasadną
11 Uchwała Rady Powiatu
nr VI/37/2019
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład tego Zespołu
12 Uchwała Rady Powiatu
nr VI/38/2019
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład tego Zespołu
13 Uchwała Rady Powiatu
nr VI/39/2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Grzybno, gmina Chojna
14 Uchwała Rady Powiatu
nr VI/40/2019
w sprawie powierzania gminom powiatu gryfińskiego zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w latach 2020-2024
15 Uchwała Rady Powiatu
nr VI/41/2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Chojna
16 Uchwała Rady Powiatu
nr VI/42/2019
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok
17 Uchwała Rady Powiatu
nr VI/43/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-2039
18 Uchwała Rady Powiatu
nr VII/44/2019
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2018
19 Uchwała Rady Powiatu
nr VII/45/2019
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.
20 Uchwała Rady Powiatu
nr VII/46/2019
w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 r.
21 Uchwała Rady Powiatu
nr VII/47/2019
w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2019 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego
22 Uchwała Rady Powiatu
nr VII/48/2019
zmieniająca uchwałę nr VI/37/2019 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład tego Zespołu
23 Uchwała Rady Powiatu
nr VII/49/2019
zmieniająca uchwałę nr VI/38/2019 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład tego Zespołu
24 Uchwała Rady Powiatu
nr VII/50/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości, położonej w Chojnie przy ul. Dworcowej 1
25 Uchwała Rady Powiatu
nr VII/51/2019
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
26 Uchwała Rady Powiatu
nr VII/52/2019
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok
27 Uchwała Rady Powiatu
nr VII/53/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-2039
28 Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/54/2019
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu gryfińskiego
29 Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/55/2019
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
30 Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/56/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
31 Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/57/2019
zmieniająca uchwałę nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 r.
32 Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/58/2019
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
33 Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/59/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-2039
34 Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/60/2019
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego
35 Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/61/2019
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego
36 Uchwała Rady Powiatu
nr IX/62/2019
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie wotum zaufania
37 Uchwała Rady Powiatu
nr IX/63/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2018 rok
38 Uchwała Rady Powiatu
nr IX/64/2019
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2018 rok
39 Uchwała Rady Powiatu
nr IX/65/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński
40 Uchwała Rady Powiatu
nr IX/66/2019
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Gryfińskiego
41 Uchwała Rady Powiatu
nr IX/67/2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice
42 Uchwała Rady Powiatu
nr IX/68/2019
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok
43 Uchwała Rady Powiatu
nr IX/69/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-2039
44 Uchwała Rady Powiatu
nr IX/70/2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Banie
45 Uchwała Rady Powiatu
nr X/71/2019
zmieniająca uchwałę nr VII/47/2019 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2019 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego.
46 Uchwała Rady Powiatu
nr X/72/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński
47 Uchwała Rady Powiatu
nr X/73/2019
w sprawie przyjęcia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej
48 Uchwała Rady Powiatu
nr X/74/2019
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok
49 Uchwała Rady Powiatu
nr X/75/2019
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok
50 Uchwała Rady Powiatu
nr X/76/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfiński na lata 2019-2039
51 Uchwała Rady Powiatu
nr XI/77/2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo
52 Uchwała Rady Powiatu
nr XI/78/2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino, gmina Gryfino
53 Uchwała Rady Powiatu
nr XI/79/2019
w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2020" za lata 2016-2018
54 Uchwała Rady Powiatu
nr XI/80/2019
w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2020 rok
55 Uchwała Rady Powiatu
nr XI/81/2019
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok
56 Uchwała Rady Powiatu
nr XI/82/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfiński na lata 2019-2039
57 Uchwała Rady Powiatu
nr XII/83/2019
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
58 Uchwała Rady Powiatu
nr XII/84/2019
w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/2019 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.04.2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.
59 Uchwała Rady Powiatu
nr XII/85/2019
w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Gryfińskiego - kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie
60 Uchwała Rady Powiatu
nr XII/86/2019
w sprawie wyposażenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie w mienie ruchome oraz wartości niematerialne i prawne
61 Uchwała Rady Powiatu
nr XII/87/2019
w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
62 Uchwała Rady Powiatu
nr XII/88/2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stare Czarnowo
63 Uchwała Rady Powiatu
nr XII/89/2019
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok
64 Uchwała Rady Powiatu
nr XII/90/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-2039
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.