Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 78

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Rady Powiatu
nr I/1/2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie
2 Uchwała Rady Powiatu
nr I/2/2018
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Gryfinie
3 Uchwała Rady Powiatu
nr I/3/2018
w sprawie wyboru Starosty Gryfińskiego
4 Uchwała Rady Powiatu
nr I/4/2018
w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych Członków Zarządu Powiatu w Gryfinie
5 Uchwała Rady Powiatu
nr II/5/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego
6 Uchwała Rady Powiatu
nr II/6/2018
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok
7 Uchwała Rady Powiatu
nr II/7/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039
8 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/240/2018
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2018 r.
9 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/241/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2017 r.
10 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/242/2018
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2018 r.
11 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/243/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2017 r.
12 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/244/2018
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2018 r.
13 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/245/2018
w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli praktycznej nauki zawodu wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
14 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/246/2018
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
15 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/247/2018
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
16 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/248/2018
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok
17 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/249/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039
18 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/250/2018
w sprawie rozszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
19 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/251/2018
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczenia bankomatu w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie
20 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/252/2018
w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2018-2020"
21 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/253/2018
w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.
22 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/254/2018
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.
23 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/255/2018
w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2018 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego
24 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/256/2018
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok
25 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/257/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039
26 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/258/2018
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2017
27 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/259/2018
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2017
28 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/260/2018
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok
29 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/261/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039
30 Uchwała Rady Powiatu
nr XL/262/2018
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok
31 Uchwała Rady Powiatu
nr XL/263/2018
w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr XXXII/220/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2017 - 2018
32 Uchwała Rady Powiatu
nr XL/264/2018
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok
33 Uchwała Rady Powiatu
nr XL/265/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039
34 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/266/2018
w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie"
35 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/267/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2017 rok
36 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/268/2018
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2017 rok
37 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/269/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński
38 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/270/2018
w sprawie uchylenia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
39 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/271/2018
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczenia w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie
40 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/272/2018
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok
41 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/273/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039
42 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/274/2018
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Piotra Bugajskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie
43 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/275/2018
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Andrzeja Szelążka z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
44 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/276/2018
w sprawie zmiany Uchwały Nr I/2/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Gryfinie
45 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/277/2018
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
46 Uchwała Rady Powiatu
nr XLII/278/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr XXXII/220/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2017 - 2018
47 Uchwała Rady Powiatu
nr XLII/279/2018
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego
48 Uchwała Rady Powiatu
nr XLII/280/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego
49 Uchwała Rady Powiatu
nr XLII/281/2018
w sprawie udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizowane w 2018 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego
50 Uchwała Rady Powiatu
nr XLII/282/2018
w sprawie przyjęcia Powiatowego programu opieki nad zabytkami Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2021
51 Uchwała Rady Powiatu
nr XLII/283/2018
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego
52 Uchwała Rady Powiatu
nr XLII/284/2018
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok
53 Uchwała Rady Powiatu
nr XLII/285/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039
54 Uchwała Rady Powiatu
nr XLIII/286/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej
55 Uchwała Rady Powiatu
nr XLIII/287/2018
dotycząca zajęcia stanowiska w sprawie wezwania Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśniecie mandatu radnego
56 Uchwała Rady Powiatu
nr XLIII/288/2018
w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Gryfinie
57 Uchwała Rady Powiatu
nr XLIII/289/2018
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego
58 Uchwała Rady Powiatu
nr XLIII/290/2018
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Żórawie, gmina Gryfino
59 Uchwała Rady Powiatu
nr XLIII/291/2018
w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego instrumentem płatniczym
60 Uchwała Rady Powiatu
nr XLIII/292/2018
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/254//2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.
61 Uchwała Rady Powiatu
nr XLIII/293/2018
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok
62 Uchwała Rady Powiatu
nr XLIII/294/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039
63 Uchwała Rady Powiatu nr
XLIV/295/2018
zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/255/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2018 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego
64 Uchwała Rady Powiatu nr
XLIV/296/2018
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
65 Uchwała Rady Powiatu nr
XLIV/297/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za okres od stycznia do października 2018 r.
66 Uchwała Rady Powiatu nr
XLIV/298/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2018 r.
67 Uchwała Rady Powiatu nr
XLIV/299/2018
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
68 Uchwała Rady Powiatu nr
XLIV/300/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości
69 Uchwała Rady Powiatu nr
XLIV/301/2018
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Wirów, gmina Gryfino
70 Uchwała Rady Powiatu nr
XLIV/302/2018
w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
71 Uchwała Rady Powiatu nr
XLIV/303/2018
w sprawie zmiany uchwały nr XLI/266/2018 Rady Powiatu z dnia 28.06.2018r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie"
72 Uchwała Rady Powiatu nr
XLIV/304/2018
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/292//2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 13 września 2018 r. zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/254//2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.
73 Uchwała Rady Powiatu nr
XLIV/305/2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino
74 Uchwała Rady Powiatu nr
XLIV/306/2018
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok
75 Uchwała Rady Powiatu nr
XLIV/307/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039
76 Uchwała Rady Powiatu nr
XLIV/308/2018
w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 rok
77 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/309/2018
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok
78 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/310/2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Mieszkowice z przeznaczeniem na pomoc finansową
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.