Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

175 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 610/2018 z dnia 2018-06-21

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i poz. 1000) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 126/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 1 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zmienionej uchwałą Nr 292/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2016 r. oraz uchwałą Nr 336/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. w Spisie treści wyrazy "ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI" zastępuje się wyrazami "INSPEKTOR OCHRONY DANYCH";
 2. w § 8 pkt 2 lit. q otrzymuje brzmienie: "q) Inspektor Ochrony Danych - "IOD",";
 3. w § 17 pkt 6 otrzymuje brzmienie: "6) Inspektor Ochrony Danych w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych;";
 4. w § 19:
  1. w ust. 1 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu: "15) zapewnienie zgodnego z obowiązującymi przepisami przetwarzania danych osobowych.";
  2. w ust. 2 w pkt 2 lit. j otrzymuje brzmienie: "j) Inspektora Ochrony Danych;";
 5. w § 23 w ust. 2:
  1. a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5) realizowanie zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej;
  2. w pkt 25 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 26 w brzmieniu: "26) ochrona danych osobowych zgodna z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami.";
 6. w § 40 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) zapewnienie zgodnego z prawem prowadzenia postępowania administracyjnego oraz przetwarzania danych osobowych w kierowanej komórce;"
 7. w § 43 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: "10) zachowania tajemnicy służbowej oraz innych tajemnic prawem chronionych, w tym przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych;";
 8. § 61 otrzymuje brzmienie: "§ 61. Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:
  1. realizacja obowiązków przypisanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w ustawie o ochronie danych osobowych,
  2. pełnienie roli eksperta i doradcy w zakresie ochrony danych osobowych, a także podmiotu nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Starostwie oraz osoby odpowiedzialnej za kontakty z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  3. prowadzenie ewidencji i rejestrów związanych z ochroną danych osobowych,
  4. opracowanie i bieżąca aktualizacja instrukcji z zakresu ochrony danych osobowych oraz polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego,
  5. szkolenie pracowników, którzy uzyskali dostęp do systemu informatycznego związanego z przetwarzaniem danych osobowych.";
 9. w § 89 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) Inspektor Ochrony Danych w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz przetwarzania danych osobowych;";
 10. załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i poz. 1000) organem właściwym do uchwalenia oraz zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie jest Zarząd Powiatu.

Wprowadzenie zmian do Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie wynika z potrzeby aktualizacji i uzupełnienia o wykonywane nowe zadania przez komórki organizacyjne urzędu na skutek wejścia w życie nowych aktów prawnych - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2018-06-22 11:51:05
data ostatniej aktualizacji: 2018-06-22 14:59:09

Strona odwiedzona 1485 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.