Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/191/2021 z dnia 2021-03-25

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Budowlanego im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, zamiaru przeniesienia kształcenia z Technikum Budowlanego im. ppor. Ryszarda Kuleszy do innego technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Zawodowego im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 89 ust. 1, 3, 9 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2022 r. Technikum Budowlanego im. ppor. Ryszarda Kuleszy, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie przy ul. Dworcowej 3.

§ 2. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2022 r. Technikum Zawodowego im. ppor. Ryszarda Kuleszy, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie przy ul. Dworcowej 3, poprzez zmianę dotychczasowej nazwy szkoły w brzmieniu "Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy" na nazwę "Technikum im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie".

§ 3. Wyraża się zamiar zapewnienia od dnia 1 września 2022 r. uczniom dotychczasowej szkoły, o której mowa w § 1, kontynuacji kształcenia w zawodzie technik budownictwa w Technikum im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

§ 4. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Powiatu w Gryfinie do wystąpienia do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie likwidacji szkoły wymienionej w § 1 i przekształcenia szkoły wymienionej w § 2.

§ 5. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Powiatu w Gryfinie do zawiadomienia rodziców uczniów oraz pełnoletnich uczniów Technikum Budowlanego im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie o zamiarze likwidacji szkoły oraz zamiarze przeniesienia kształcenia w zawodzie, zgodnie z brzmieniem § 3.

§ 6. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Powiatu w Gryfinie do zawiadomienia o zamiarze przekształcenia szkoły, o której mowa w § 2, rodziców uczniów oraz pełnoletnich uczniów Technikum Zawodowego im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

§ 7. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Powiatu w Gryfinie do zawiadomienia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o zamiarze przeniesienia kształcenia w zawodzie zgodnie z brzmieniem § 3.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Połączenie dwóch szkół (w tym przypadku Technikum Budowlanego i Technikum Zawodowego) w jedną szkołę, funkcjonującą w tym samym zespole szkół, jest wynikiem uwarunkowań prawnych. W świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) w zespole szkół nie mogą funkcjonować szkoły tego samego typu. Technikum Budowlane im. ppor. Ryszarda Kuleszy i Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy (szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie) to ten sam typ szkoły ponadpodstawowej, tj. pięcioletnie technikum dla młodzieży. Z uwagi na powyższe, zaistniała potrzeba uporządkowania sytuacji organizacyjnej w ww. zespole szkół. Obowiązujące przepisy prawa oświatowego przewidują możliwość połączenia obu placówek oświatowych tego samego typu funkcjonujących w jednym i tym samym zespole szkół wyłącznie poprzez likwidację jednej z nich i zapewnienie dotychczasowym uczniom tej placówki możliwości kontynuacji nauki w drugiej placówce.

W myśl przepisów ustawy Prawo oświatowe, likwidację szkoły dokonuje się w dwuetapowej procedurze. Etap pierwszy to podjęcie przez radę powiatu zamiaru likwidacji szkoły w formie uchwały, którą w zasadach techniki prawodawczej nazywa się uchwałą intencyjną, następnie zawiadomienie rodziców uczniów uczęszczających do tej szkoły o zamiarze jej likwidacji oraz (w przypadku szkół zawodowych) o zapewnieniu uczniom likwidowanej szkoły możliwości kontynuacji kształcenia w tym samym lub zbliżonym zawodzie w innej szkole tego samego typu. Na tym etapie działań, organ prowadzący szkołę jest zobowiązany wystąpić do kuratora oświaty o wydanie opinii w sprawie likwidacji szkoły. Wyłącznie pozytywna opinia kuratora oświaty pozwala organowi prowadzącemu szkołę przejść do drugiego etapu procedury likwidacyjnej, tj. podjęcia drugiej uchwały, która nie jest już uchwałą intencyjną, lecz aktem prawa lokalnego w sprawie zamknięcia szkoły. Przedłożony projekt uchwały jest uchwałą intencyjną, rozpoczynającą całą procedurę likwidacyjną, której skutkiem ma być uporządkowanie sytuacji organizacyjnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

Zatem, z dniem 31 sierpnia 2022 r. wyraża się zamiar likwidacji Technikum Budowlanego im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie i przeniesienie nauki w zawodzie, w którym kształcili się uczniowie dotychczasowego Technikum Budowlanego, do Technikum im. ppor. Ryszarda Kuleszy w tym samym zespole szkół. Oznacza to, że z dniem 1 września 2022 r. uczniowie dotychczasowego Technikum Budowlanego staną się automatycznie uczniami Technikum. Przekształcenie szkoły poprzez zmianę jej nazwy jest dokonywane - w myśl obowiązujących przepisów prawa - w tej samej dwuetapowej procedurze, jak w przypadku likwidacji szkół.

Niezależnie od powyższego, różne nazwy szkół tego samego typu powodują problemy m.in. w zgłaszaniu uczniów do egzaminu zawodowego (w systemie w OKE od wielu lat obie szkoły funkcjonują jako jedno technikum zawodowe), prawidłowym ustaleniu liczby oddziałów w SIO, monitorowaniu technikum poprzez platformę SEO (System Ewaluacji Oświaty).

Niniejsza uchwała nie wpływa na zatrudnienie pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi, którzy będą kontynuować zatrudnienie w zespole szkół.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-03-30 10:11:47
data ostatniej aktualizacji: 2021-03-30 10:11:47

Strona odwiedzona 445 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.