Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/194/2021 z dnia 2021-03-25

w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie z użytkowania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3, w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 470 z póz zm. z 2020 r. poz. 471, poz. 1087, poz. 2338, z 2021 r. poz. 54)), w porozumieniu z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego wyrażonym Uchwałą Nr 109/21 z dnia 3 lutego 2021 r., Zarządem Powiatu w Myśliborzu wyrażonym Uchwałą Nr 167/555/2021 z dnia 1 lutego 2021 r., Zarządem Powiatu Pyrzyckiego wyrażonym Uchwałą Nr 8/2021 z dnia 3 lutego 2021 r., po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Policach, Zarządu Powiatu w Stargardzie, Prezydenta Miasta Szczecin, Burmistrza Gminy Chojna oraz zgodnie z porozumieniem z Nadleśnictwem Mieszkowice z dnia 16 grudnia 2020 r. - Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§1. Pozbawia się odcinek drogi Nr 1423Z Boguszczyn - Jelenin - Narost (dz. nr 532/2, nr 533, nr 476/1 obręb Jelenin, gmina Chojna), kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie z użytkowania.

§2. Położenie działek, o których mowa w §1, oznaczone jest na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Nadleśnictwo Mieszkowice wystąpiło z propozycją przejęcia odcinka drogi powiatowej Nr 1423Z Boguszczyn - Jelenin - Narost, zlokalizowanego na terenie lasu. W tym zakresie, pomiędzy Powiatem a Nadleśnictwami, zawarte zostały stosowne porozumienie. Przedmiotowy odcinek drogi stanowi enklawę wśród gruntów Nadleśnictwa i ma charakter drogi leśnej. Służy ona celom gospodarki leśnej i zgodnie z przepisami ustawy o lasach winna być ewidencyjnie lasem.

W oparciu o art. 6a. ust.1 ustawy o drogach publicznych do dróg powiatowych zalicza się drogi [...] stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Odcinek drogi przebiega przez Boguszczyn, przez co cytowany warunek nie jest spełniony. Ponadto zgodnie z §4 ust.2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie droga powiatowa powinna spełniać wymagania techniczne i użytkowe określone dla następujących klas: GP (główna ruchu przyspieszonego), G (główna) lub Z (zbiorcza). Przedmiotowa droga, posiada szerokość w liniach rozgraniczających (pas drogowy) od 12 do 15m, przez co nie spełnia kryteriów dla najniższej dopuszczalnej klasy przypisanej drogom powiatowym, tj. Z - 20m.

Zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych pozbawienie drogi kategorii może nastąpić jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia drogi do nowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania.

Wykaz odcinka drogi przeznaczonego do pozbawienia kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie z użytkowania:

Nr drogiNazwa drogiOdcinek przeznaczony do wyłączenia z użytkowaniaDługość [km]
1423ZBoguszczyn - Jelenin - NarostBoguszczyn - droga 1398Z2,970

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-03-30 10:25:11
data ostatniej aktualizacji: 2021-03-30 10:25:11

Strona odwiedzona 437 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.