Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/196/2021 z dnia 2021-03-25

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 920) oraz art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się zmianę w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039:

Kwota dochodów została zwiększona o 739 897,48 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 589 897,48 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 150 000,00 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 739 897,48 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 000 946,88 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 261 049,40 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi -6 555 016,10 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

WyszczególnieniePrzed zmianąZmianaPo zmianie
Dochody ogółem:103 336 119,06 zł+739 897,48 zł104 076 016,54 zł
dochody bieżące, w tym:99 056 557,06 zł+589 897,48 zł99 646 454,54 zł
z tytułu dotacji bieżących22 090 144,38 zł+588 829,00 zł22 678 973,38 zł
pozostałe19 246 322,68 zł+1 068,48 zł19 247 391,16 zł
dochody majątkowe, w tym:4 279 562,00 zł+150 000,00 zł4 429 562,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje3 018 650,00 zł+150 000,00 zł3 168 650,00 zł
Wydatki ogółem:109 891 135,16 zł+739 897,48 zł110 631 032,64 zł
wydatki bieżące, w tym:98 286 634,22 zł+1 000 946,88 zł99 287 581,10 zł
wynagrodzenia z narzutami55 734 513,69 zł+276 972,02 zł56 011 485,71 zł
wydatki majątkowe11 604 500,94 zł-261 049,40 zł11 343 451,54 zł
Wynik budżetu-6 555 016,10 zł0,00 zł-6 555 016,10 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego nie dokonano zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

 1. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach;
 2. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu;
 3. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju.

Dodano przedsięwzięcie pn. Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycją w przyszłość!, program RPO WZ na lata 2014-2020.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

 20212022202320242025
8.12,08%1,79%1,52%1,48%1,42%
8.313,34%8,53%6,24%5,34%6,51%
8.3.115,65%10,85%8,56%5,34%6,51%
8.4.1TakTakTakTakTak
 20262027202820292030
8.11,36%1,30%0,30%0,29%0,28%
8.36,95%6,28%6,70%7,85%8,48%
8.3.18,24%7,57%6,70%7,85%8,48%
8.4.1TakTakTakTakTak
 20312032203320342035
8.10,27%0,26%0,25%0,24%0,23%
8.39,22%9,89%10,52%11,12%11,73%
8.3.19,22%9,89%10,52%11,12%11,73%
8.4.1TakTakTakTakTak
 2036203720382039 
8.10,22%0,22%0,21%0,20% 
8.312,32%12,78%13,25%13,73% 
8.3.112,32%12,78%13,25%13,73% 
8.4.1TakTakTakTak 

Skutki finansowe wyłączeń na podstawie art.15zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Zgodnie z art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ograniczenia określonego w art. 243 ust. 1 ufp w zakresie spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych w 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Ubytek w dochodach jest liczony zgodnie z art. 15zoa ust. 2 ustawy, który stanowi, że jest to zmniejszenie dochodów, obliczone jako różnica między dochodami jednostki planowanymi w zmianie budżetu (na koniec roku budżetowego 2020 - wykonanymi dochodami) a planowanymi dochodami wykazanymi przez jednostkę w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r.

Natomiast przez dochody w przypadku powiatów rozumie się dochody podatkowe, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 ro. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (udziały we wpływach z PIT oraz udziały we wpływach z CIT).

Tabela 3. Ustalenie ubytku w dochodach

Rodzaj dochoduPlan na koniec pierwszego kwartału 2020 r.Wykonanie dochodów w roku 2020Ubytek w dochodach
Udziały w PIT (§001)16 364 081,0015 892 251,00471 830,00
Udziały w CIT (§002)600 000,00387 677,65212 322,35
Razem16 964 081,0016 279 928,65684 152,35

W listopadzie 2020 r. Powiat uruchomił II transzę kredytu w wysokości 2 500 000,00 zł. Wielkość kwot spłaty zobowiązań z tytułu kredytu podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach oszacowano następująco:

Tabela 4. Zobowiązania do wyłączenia

RokKwota spłat zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 r. (wykazana w poz. 5.1.1.4 WPF)Wydatki z tytułu odsetek podlegające wyłączeniu (wykazane w poz. 2.1.3.3 WPF)
2021344 827,6015 465,00
2022339 324,7513 086,00
Razem:684 152,3528 551,00

Spłaty rat kredytów zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 wraz z odsetkami wykazano w pozycji 10.10 WPF (rok 2021 - 360 292,60 zł, rok 2022 - 352 410,75 zł).

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-03-30 10:55:30
data ostatniej aktualizacji: 2021-03-30 10:55:30

Strona odwiedzona 404 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.