Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/200/2021 z dnia 2021-04-29

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan przychodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 2 266 331,03 zł. Deficyt po zmianach wynosi 8 821 347,13 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 • wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 349 635,99 zł,
 • niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 471 711,14 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę dokonania zmian planu finansowego.

Wiceprzewodniczący Rady
Aleksandra Zielińska


UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2021 w związku z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie zmniejszenia planu dochodów dotyczących planowanej sprzedaży nieruchomości stanowiącej udział 7895/10000 cz. w działce nr 72/5 i 77/6 położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino. Zmniejszenia dokonuje się w związku z negatywnym zakończeniem czterech przetargów, co skutkuje zmniejszeniem ceny do sprzedaży (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zmniejsza się dochody: Dział 700, Rozdział 70005 § 0770 - kwota 395 149,44 zł,
 2. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie w sprawie zmniejszenia planu dochodów i wydatków dotyczących refundacji od Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Chojnie poniesionych opłat za energię elektryczną (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zmniejsza się dochody: Dział 854, Rozdział 85403 § 0830 - kwota 96 520,00 zł,
  • zmniejsza się wydatki: Dział 854, Rozdział 85403 § 4260 - kwota 96 520,00 zł.
 3. Wnioskiem Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia dochodów Powiatu Gryfińskiego oraz wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie (dysponent PCPR) z tytułu otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie (zadania własne, finansowanie - pomoc finansowa od Gminy Moryń):
  • zwiększa się dochody: Dział 853, Rozdział 85311 § 2710 - kwota 4 000,00 zł (organ),
  • zwiększa się wydatki: Dział 853, Rozdział 85311 § 2830 - kwota 4 000,00 zł.
 4. Informacją z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (znak pisma: ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 r.) o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa. Zmniejsza się dochody dotyczące:
  1. części równoważącej subwencji ogólnej - 758, Rozdział 75832 § 2920 - kwota 101,00 zł,
  2. części oświatowej subwencji ogólnej - Dział 758, Rozdział 75801 § 2920 - kwota 180 384,00 zł.
 5. Informacją z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (znak pisma: DF-I.9020.39.1.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.) o wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2021 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy zgodnie z art. 108d ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmniejsza się dochody o kwotę 121 478,74 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu finansowego wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie (zadania własne, finansowanie - środki Funduszu Pracy):
  • zmniejsza się dochody: Dział 853, Rozdział 85333 § 2690 - kwota 121 478,74 zł,
  • zmniejsza się wydatki: Dział 853, Rozdział 85333 § 4010 - kwota 100 000,00 zł,
   Dział 853, Rozdział 85333 § 4110 - kwota 21 478,74 zł.
 6. Wnioskami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zmian planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie (dysponent PCPR) dotyczących dotacji dla stowarzyszeń prowadzących Domy Pomocy Społecznej. Zmian dokonuje się w związku z przekazaniem do Powiatu w 2020 roku dochodów w innych wysokościach niż były zaplanowane (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • Wniosek PCPR.0602.15.2021.IM dotyczący Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju (kwota zmniejszenia 11 287,20 zł),
  • Wniosek PCPR.0602.13.2021.IM dotyczący Domu Pomocy Społecznej w Dębcach (kwota zmniejszenia 23 767,87 zł),
  • Wniosek PCPR.0602.14.2021.IM dotyczący Domu Pomocy Społecznej w Moryniu (kwota zwiększenia 3 957,76 zł),
  • zmniejsza się wydatki: Dział 852, Rozdział 85202 § 2360 - 31 097,31 zł.
 7. Otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakupy inwestycyjne dotyczące "Kompleksowego wyposażenia nowo wybudowanego Szpitala Powiatowego w Gryfinie". Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Gryfinie (dysponent Wydział RI), (zadania własne, finansowanie - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19):
  • zwiększa się dochody: Dział 758, Rozdział 75816 § 6290 - kwota 3 000 000,00 zł,
  • zwiększa się wydatki: Dział 851, Rozdział 85111 § 6060 - kwota 3 000 000,00 zł.
  Dodatkowo zabezpiecza się w planie wydatków środki na podatek od towarów i usług (VAT) dotyczący powyższego zadania (700 000,00 zł) przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu "Termomodernizacja istniejącego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie" (200 000,00 zł) oraz rozwiązując rezerwę celową majątkową przeznaczoną na ochronę zdrowia - Szpital Powiatowy w Gryfinie (500 000,00 zł), (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się wydatki: Dział 851, Rozdział 85111 § 4530 - kwota 700 000,00 zł,
  • zmniejsza się wydatki: Dział 851, Rozdział 85111 § 6050 - kwota 200 000,00 zł,
   Dział 758, Rozdział 75818 § 6800 - kwota 500 000,00 zł.
 8. Informacją od Wojewody Zachodniopomorskiego (znak pisma: ZPS-4.3146.4.3.2021.MD z dnia 12 marca 2021 r.) w sprawie przyznania dla Powiatu Gryfińskiego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 (środki ochrony osobistej, niezbędny sprzęt i wyposażenie, zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki). Dokonuje się zwiększenia planu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
  • dysponent PCPR (DPS Dębce - 44 223,00 zł, DPS Trzcińsko Zdrój - 47 869,00 zł, DPS Moryń - 65 145,00 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (71 538,00 zł), (zadania własne, finansowanie - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19):
  • zwiększa się dochody: Dział 758, Rozdział 75816 § 2700 - kwota 228 775,00 zł,
  • zwiększa się wydatki: Dział 852, Rozdział 85202 § 2360 - kwota 157 237,00 zł,
   Dział 852, Rozdział 85202 § 4010 - kwota 50 774,00 zł,
   Dział 852, Rozdział 85202 § 4110 - kwota 9 078,00 zł,
   Dział 852, Rozdział 85202 § 4120 - kwota 999,00 zł,
   Dział 852, Rozdział 85202 § 4230 - kwota 10 000,00 zł,
   Dział 852, Rozdział 85202 § 4780 - kwota 687,00 zł.
 9. Informacją od Stowarzyszenia "Dom z Sercem" w Trzcińsku Zdroju o rezygnacji z zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z powodu wzrostu ceny samochodu (koszt ok. 150 000,00 zł). Powiat otrzymał w 2020 r. dofinansowanie z PFRON w wysokości 92 250,00 zł (zadania własne, finansowanie - środki PFRON):
  • zmniejsza się wydatki: Dział 853, Rozdział 85395 § 4210 - kwota 2 250,00 zł (PCPR
  • koszty obsługi),
   Dział 853, Rozdział 85395 § 6230 - kwota 90 000,00 zł (Starostwo Powiatowe - dysponent PCPR).
 10. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych w 2020 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1401Z Chojna - Białęgi, przejście przez miejscowość Narost" przy jednoczesnym uwolnieniu środków własnych i przeznaczeniu ich na wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19):
  • zwiększa się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 6050 - kwota 217 728,52 zł (środki COVID-19),
  • zmniejsza się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 6050 - kwota 217 728,52 zł (środki własne),
  • zwiększa się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 4300 - kwota 217 728,52 zł (środki własne).
  Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody i wydatki na powyższym zadaniu inwestycyjnym w związku ze zgromadzonymi odsetkami od lokat na wydzielonym rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadania własne, finansowanie - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19):
  • zwiększa się dochody: Dział 758, Rozdział 75816 § 0920 - kwota 25,80 zł,
  • zwiększa się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 6050 - kwota 25,80 zł.
 11. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków na planowane do realizacji zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko Zdrój - Białęgi, na odcinku 2+414 - 3+164, na odcinku Antoniewice - Smuga" w ramach programu przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych). Powiat zabezpiecza środki własne w 100%, jednak został złożony wniosek do FOGR i w momencie otrzymania dofinansowania (do 50%) zostaną uwolnione środki własne (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 6050 - kwota 1 400 000,00 zł.
 12. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków w wyniku powstania dodatnich różnic kursowych na koniec 2020 r. dotyczących realizowanego w walucie EURO projektu pn.: "Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy" (zadania własne, finansowanie - środki ERASMUS+):
  • zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80195 § 4301 - kwota 3 792,73 zł.
 13. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na realizacje projektów, na które nie zostały wykorzystane środki w 2020 roku:
  1. "Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie" finansowany środkami PO WER
   • zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80195 § 4307 - kwota 262,37 zł,
    Dział 801, Rozdział 80195 § 4309 - kwota 15,89 zł,
  2. "Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów" finansowany środkami ERASMUS+
   • zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80195 § 4301 - kwota 192 918,56 zł,
  3. "Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy" finansowany środkami ERASMUS+
   • zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80195 § 4301 - kwota 837,98 zł,
  4. "Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże" finansowany środkami ERASMUS+
   • zmniejsza się wydatki: Dział 801, Rozdział 80195 § 4301 - kwota 1 512,15 zł.
  Ponadto w związku z rozliczeniem budżetu powiatu za rok 2020 (sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu) dokonuje się zmian przychodów polegających na:
  1. zwiększeniu planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) o kwotę 1 744 965,17 zł,
  2. zwiększeniu planu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) o kwotę 168 538,79 zł,
  3. zwiększeniu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków (§ 906) o kwotę 352 827,07 zł.
  Po zmianach deficyt na 2021 r. wynosi 8 821 347,13 zł i będzie sfinansowany zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z następujących źródeł:
  • wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 349 635,99 zł,
  • niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 471 711,14 zł.

Wiceprzewodniczący Rady
Aleksandra Zielińska


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-05-04 10:29:01
data ostatniej aktualizacji: 2021-05-04 10:29:01

Strona odwiedzona 494 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ada Wisławska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.