Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVIII/205/2021 z dnia 2021-05-27

w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo - księgowej i administracyjno - organizacyjnej placówek opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Gryfińskiego oraz w sprawie zmiany Statutu Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Chojnie

Na podstawie art. 6a pkt 1, art. 6b ust. 2, art. 6c ust. 2, art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305) oraz art. 97 ust. 1a i art. 180 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z 2021 r. poz. 159) - Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zapewnia się wspólną obsługę administracyjną, finansowo - księgową i administracyjno - organizacyjną placówek opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Gryfińskiego.
 2. Jednostką obsługującą, zapewniającą obsługę, o której mowa w ust. 1, jest Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Chojnie.
 3. Jednostką obsługiwaną jest Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 4 w Trzcińsku Zdroju.
 4. Obsługa, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
  1. w zakresie obsługi finansowo - księgowej, wszystkie obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostki obsługiwanej, w tym w szczególności:
   1. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
   2. prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym,
   3. prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
   4. wypłata wynagrodzeń dla pracowników jednostki obsługiwanej,
   5. prowadzenie rozliczeń ZUS, Urzędem Skarbowym oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
   6. ewidencjonowanie, rozliczanie i kontrolowanie operacji finansowych,
   7. sporządzanie sprawozdań finansowych,
   8. prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw finansowo-pracowniczych,
   9. prowadzenie ewidencji delegacji służbowych oraz ich rozliczanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   10. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej majątku (środków trwałych) rozliczanie inwentaryzacji i prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania
  2. w zakresie obsługi administracyjno - organizacyjnej:
   1. prowadzenie zbioru aktów prawnych dotyczących funkcjonowania jednostki obsługiwanej, prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, w szczególności protokołów pokontrolnych, zaleceń oraz odpowiedzi na zalecenia,
   2. prowadzenie rejestrów:
    • zarządzeń Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Chojnie,
    • umów i porozumień,
    • skarg i wniosków,
    • korespondencji przychodzącej,
   3. odbieranie korespondencji przychodzącej, przygotowywanie korespondencji do wysyłki,
   4. prowadzenie ewidencji przesyłek specjalnych i wartościowych,
   5. zapewnienie obsługi technicznej jednostki obsługiwanej,
   6. gospodarowanie środkami transportu i zapewnienie ich efektywnego wykorzystania,
   7. prowadzenie spraw związanych z archiwizacją dokumentów,
   8. prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników jednostki obsługiwanej,
   9. prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy i czuwanie nad pełnym i racjonalnym wykorzystaniem czasu pracy pracowników jednostki obsługiwanej,
   10. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej spraw pracowniczych związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem umów o pracę oraz wykazem osób uprawnionych do nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno - rentowych pracowników jednostki obsługiwanej,
   11. kompletowanie wniosków emerytalnych i rentowych pracowników jednostki obsługiwanej przy współpracy z Działem Księgowości Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Chojnie oraz terminowe przedkładanie ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
   12. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, organizowanie okresowych badań lekarskich,
   13. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw, prowadzenie rejestru pieczątek,
   14. sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych w zakresie spraw pracowniczych,
   15. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i przeprowadzeniem naboru na wolne urzędnicze stanowiska pracy,
   16. przygotowywanie dokumentacji do postępowań o udzielanie zamówienia publicznego,
   17. dokonywanie zakupów na potrzeby działalności jednostki obsługiwanej,
   18. nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
   19. koordynowanie zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej,
   20. nadzór nad przestrzeganiem zasad polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
   21. obsługa strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej,
   22. zabezpieczenie majątku i urządzeń technicznych jednostki obsługiwanej, w tym organizacja ochrony budynków, zapewnienie stałych przeglądów technicznych,
   23. organizowanie i nadzorowanie konserwacji sprzętu, w tym komputerowego jednostki obsługiwanej, prowadzenie wszelkich spraw związanych z remontami i modernizacją obiektów użytkowych przez jednostkę obsługiwaną,
   24. organizacja zaopatrzenia jednostki obsługiwanej,
   25. organizowanie żywienia wychowanków i magazynowanie żywności,
   26. prowadzenie dokumentacji w zakresie HACCP

§ 2.

W Statucie Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Chojnie, stanowiącym załącznik do uchwały nr XVIII/148/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekształcenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chojnie w Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Chojnie, wprowadza się następujące zmiany:

 1. postanowienie § 2 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  "Placówka - należy przez to rozumieć Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4.";
 2. postanowienie § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "Przedmiotem działalności Centrum jest zapewnienie obsługi finansowo - księgowej i administracyjno - organizacyjnej placówek opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Gryfińskiego, tj.:
  1. Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 w Chojnie,
  2. Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2 w Chojnie,
  3. Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 3 w Trzcińsku - Zdroju,
  4. Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 4 w Trzcińsku - Zdroju.";
 3. postanowienie § 5 otrzymuje brzmienie:
  "Organizację i zasady funkcjonowania Centrum oraz Placówek określają regulaminy organizacyjne odpowiednio Centrum oraz Placówek.";
 4. Schemat Organizacyjny Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Chojnie, stanowiący załącznik nr 1 do Statutu Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Chojnie, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz Dyrektorowi Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Chojnie.
 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Uchwałą poprzedzającą powołano nową jednostkę organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w formie jednostki budżetowej Powiatu Gryfińskiego pod nazwą "Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 4 w Trzcińsku - Zdroju".

Niezbędnym jest więc uregulowanie kwestii obsługi finansowo - księgowej i administracyjno - organizacyjnej tej jednostki. Obsługę tę powinna zapewniać odrębna jednostka organizacyjna Powiatu Gryfińskiego, tj. Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Chojnie.

Jednocześnie konieczna jest zmiana treści statutu Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Chojnie, albowiem w dotychczasowym brzmieniu odnosi się on wyłącznie do istniejących dotąd placówek opiekuńczo - wychowawczych nr 1 - 3.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-05-31 14:04:11
data ostatniej aktualizacji: 2021-05-31 14:04:11

Strona odwiedzona 329 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.