Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVIII/206/2021 z dnia 2021-05-27

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb i zakres prac nad projektem uchwały budżetowej zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się następującą szczegółowość projektu budżetu:

 1. plan dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 2. plan wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, w szczegółowości nie mniejszej niż określonej przepisami art. 236. ust. 1 do 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu,
 4. planowane wydatki majątkowe, w szczegółowości dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem zadań inwestycyjnych i planowanych źródeł ich finansowania.
 5. zestawienia dochodów i wydatków finansowanych tymi dochodami, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw,
 6. zestawienia dochodów i wydatków związanych z realizacją:
  1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
  2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
  3. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
 7. zestawienia udzielanych z budżetu dotacji z podziałem na sektory i typy,
 8. plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

§ 3. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej obejmuje, w szczególności:

 1. planowane dochody z podaniem ich źródeł,
 2. planowane wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe,
 3. kwoty przychodów przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego bądź kierunków rozdysponowania planowanej nadwyżki budżetowej,
 4. planowane przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

§ 4. Zarząd Powiatu wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada następujące materiały informacyjne:

 1. informacja Ministra Finansów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na dany rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 2. informacja Wojewody o przyjętych do projektu ustawy budżetowej wielkościach dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiaty, zadań własnych powiatu oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 3. informacja Wojewody o kwotach dochodów budżetu państwa realizowanych przez powiaty związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

§ 5.

 1. Stałe Komisje Rady lub kluby radnych proponując zmniejszenie dochodów, wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie uchwały budżetowej, zobowiązane są wskazać źródło jego sfinansowania. Źródłem sfinansowania proponowanego wydatku nie może być rezerwa ogólna lub rezerwa celowa. Proponowana zmiana planu dochodów lub wydatków nie może zmniejszyć nadwyżki na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych lub zwiększyć deficytu z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.
 2. Zgłaszając nowy wydatek wnioskodawca winien określić nazwę i cel zadania projektu lub programu, jego krótką charakterystykę, szczegółowe uzasadnienie realizacji, a także szacunkowy koszt zadania oraz przewidywane skutki finansowe w latach następnych.
 3. W przypadku gdy z ustaleń prac nad projektem uchwały budżetowej wynika konieczność zwiększenia deficytu budżetu dla jego wprowadzenia niezbędna jest zgoda Zarządu Powiatu.
 4. Wnioski o zmianę w projekcie uchwały budżetowej oraz opinie Stałych Komisji Rady należy przedłożyć na piśmie Zarządowi Powiatu w terminie do 10 grudnia.

§ 6. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opiniami Stałych Komisji Rady oraz wnioskami o zmianę w projekcie uchwały budżetowej w terminie 7 dni przed sesją budżetową przedkłada radnym wykaz ewentualnych poprawek do projektu uchwały budżetowej.

§ 7. Porządek obrad sesji Rady, na której uchwalany jest budżet winien obejmować następujące punkty:

 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 2. przedstawienie opinii oraz wniosków Stałych Komisji Rady i klubów radnych,
 3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 4. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków radnych,
 5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
 6. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej (z autopoprawkami).

§ 8. Traci moc Uchwała Nr VI/52/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 234 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określa w szczególności: wymaganą szczegółowość projektu budżetu, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych, które Zarząd przedłoży Radzie wraz z projektem uchwały budżetowej.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-05-31 14:49:54
data ostatniej aktualizacji: 2021-05-31 14:49:54

Strona odwiedzona 449 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.