Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVIII/209/2021 z dnia 2021-05-27

w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 920) w związku z art. 36, art. 237 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 735) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedłuża się termin rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie, złożonej dnia 28 kwietnia 2021 r., do dnia 30 czerwca 2021 r., z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie stanu faktycznego i prawnego sprawy objętej skargą.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie do zawiadomienia skarżącego o przedłużeniu i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie wpłynęła skarga na działalność Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie skierowana do Starosty Gryfińskiego. Za działalność PZAZ odpowiada jego kierownik, wobec czego zgodnie z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) organem właściwym do jej rozpatrzenia jest Rada Powiatu w Gryfinie.

W związku z powyższym w dniu 7 maja 2021 r. Starosta Gryfiński, na podstawie art. 231 § 1 k.p.a. przekazał skargę do rozpatrzenia według właściwości, do Rady Powiatu w Gryfinie. Następnie Przewodniczący Rady skierował skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem wypracowania stanowiska i przedstawienia Radzie Powiatu.

Na posiedzeniu w dniu 25 maja 2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że niniejsza skarga wymaga przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego i niemożliwie jest jej rozpoznanie w ustawowym terminie wynikającym z przepisów k.p.a.

Zgodnie z art. 237 § 1 i § 4 k.p.a. organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, zaś w razie niezałatwienia skargi w tym terminie stosuje się przepisy art. 36-38 k.p.a. W myśl art. 36 § 1 k.p.a. o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

W związku z tym, że organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego są organami kolegialnymi, jedyną formą prawną, w której Rada Powiatu może się wypowiedzieć w przedmiocie skargi jest uchwała.

W powyższej sprawie ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego celem ustosunkowania się do zarzutów podniesionych w skardze i niemożność podjęcia uchwały przez Radę Powiatu w Gryfinie w terminie miesiąca, w pełni uzasadnione jest podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia skargi.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-05-31 15:23:36
data ostatniej aktualizacji: 2021-05-31 15:23:36

Strona odwiedzona 421 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.