Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/214/2021 z dnia 2021-06-24

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, zmiany: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę dokonania zmian planu finansowego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2021 w związku z:

 1. Wnioskiem Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostki w zakresie otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji festynu rodzinnego dla dzieci z rodzin zastępczych (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się dochody: Dział 855, Rozdział 85508 § 0960 - kwota 1 500,00 zł,
  • zwiększa się wydatki: Dział 855, Rozdział 85508 § 4210 - kwota 500,00 zł,
   Dział 855, Rozdział 85508 § 4220 - kwota 500,00 zł,
   Dział 855, Rozdział 85508 § 4300 - kwota 500,00 zł.
 2. Wnioskiem Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów powiatu i planu wydatków jednostki dotyczących zatwierdzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "Grasz w zielone?" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie". Całkowita wartość projektu wynosi 98 500,00 zł, z czego 27 100,00 zł stanowi wkład własny (zabezpieczony w ramach planu finansowego jednostki) oraz 71 400,00 zł kwota dofinansowania (zadania - porozumienia z administracją rządową, finansowanie - środki z MRPiPS):
  • zwiększa się dochody: Dział 852, Rozdział 85205 § 2120 - kwota 71 400,00 zł (Organ),
  • zwiększa się wydatki: Dział 852, Rozdział 85205 § 4010 - kwota 15 651,00 zł,
   Dział 852, Rozdział 85205 § 4110 - kwota 2 695,30 zł,
   Dział 852, Rozdział 85205 § 4120 - kwota 383,70 zł,
   Dział 852, Rozdział 85205 § 4210 - kwota 2 900,00 zł,
   Dział 852, Rozdział 85205 § 4300 - kwota 46 770,00 zł,
   Dział 852, Rozdział 85205 § 4410 - kwota 3 000,00 zł.
 3. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art. 15zzb - 15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CIVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych (zadania własne, finansowanie - środki Funduszu Pracy):
  • zwiększa się dochody: Dział 853, Rozdział 85333 § 2690 - kwota 41 396,63 zł (Organ),
  • zwiększa się wydatki: Dział 853, Rozdział 85333 § 4010 - kwota 35 351,52 zł,
   Dział 853, Rozdział 85333 § 4110 - kwota 6 045,11 zł.
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostki dotyczących realizowanego projektu pn.: "Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże". Zwiększenia dokonuje się w związku ze zwrotem przez kontrahenta z Anglii przelanych w 2019 r. środków na rezerwację biletów lotniczych oraz zakwaterowanie dla uczniów. Planowane zajęcia nie odbyły się z powodu zawieszenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 (zadania własne, finansowanie - środki ERASMUS):
  • zwiększa się dochody: Dział 801, Rozdział 80195 § 0941 - kwota 2 735,00 zł,
  • zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80195 § 4301 - kwota 2 735,00 zł.
 5. Brakiem możliwości dokonania wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020, do 30 czerwca bieżącego roku w wysokości 2 820 319,39 zł (art. 263 ust. 4 ustawy o finansach publicznych). Uchwałą nr XXIV/174/2020 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 grudnia 2020 r. ustalono wydatki niewygasające w wysokości 2 843 575,00 zł na zadanie "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie". Z uwagi na wydłużenie terminu odebrania inwestycji i jej rozliczenia niezbędne jest wprowadzenie niewykorzystanych środków na dochody i utworzenie planu finansowego wydatków w roku bieżącym w celu możliwości rozliczenia inwestycji po 30 czerwca 2021 r. (zadania własne, finansowanie - środki RPO WZ, dotacja celowa z budżetu państwa, środki własne:)
  • zwiększa się dochody (Organ):
   Dział 851, Rozdział 85111 § 2990 - kwota 115 401,39 zł,
   Dział 851, Rozdział 85111 § 2999 - kwota 411 980,00 zł,
   Dział 851, Rozdział 85111 § 6680 - kwota 501 728,00 zł,
   Dział 851, Rozdział 85111 § 6687 - kwota 212 545,00 zł,
   Dział 851, Rozdział 85111 § 6689 - kwota 1 578 665,00 zł,
  • zwiększa się wydatki (Starostwo Powiatowe w Gryfinie - dysponent Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych):
   Dział 851, Rozdział 85111 § 4530 - kwota 115 401,39 zł,
   Dział 851, Rozdział 85111 § 4539 - kwota 411 980,00 zł,
   Dział 851, Rozdział 85111 § 6050 - kwota 501 728,00 zł,
   Dział 851, Rozdział 85111 § 6057 - kwota 212 545,00 zł,
   Dział 851, Rozdział 85111 § 6059 - kwota 1 540 020,00 zł (środki własne),
   Dział 851, Rozdział 85111 § 6059 - kwota 38 645,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa).

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-06-28 13:04:39
data ostatniej aktualizacji: 2021-06-28 13:04:39

Strona odwiedzona 329 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.