Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/219/2021 z dnia 2021-08-26

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości

Na podstawie § 4 uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej umowy najmu pomieszczenia biurowego nr 3.1. o powierzchni użytkowej 22,65 m2 usytuowanego na II piętrze budynku zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej numerem działki 272, położonej w obrębie 3 miasta Chojna, przy ul. Dworcowej 1, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, wraz z prawem niewyłącznego korzystania z części wspólnych przedmiotowego budynku o powierzchni 10,59 m2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Pani Joanna Solarska prowadząca Biuro Ubezpieczeń na podstawie umowy z dnia 31.03.2018 r. użytkuje pomieszczenie biurowe nr 3.1. o powierzchni użytkowej 22,65 m2, mieszczące się na II piętrze budynku przy ul. Dworcowej 1, zlokalizowanego na działce 272, położonej w obrębie 3, miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, wraz z prawem niewyłącznego korzystania z części wspólnych przedmiotowego budynku o powierzchni 10,59 m2.

Niniejsza umowa została zawarta na czas określony do 3 lat, od dnia 01.09.2018 r. do 01.09.2021 r. Czynsz z tytułu zajmowanego pomieszczenia wynosi 302,52 zł brutto miesięcznie, natomiast koszty utrzymania 297,57 zł brutto miesięcznie. Czynsz podlega corocznej waloryzacji według wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny. Wszystkie należności regulowane są terminowo.

Z uwagi na kończący się czas obowiązywania umowy Pani Solarska wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy przedmiotowego pomieszczenia na czas nieoznaczony, z uwzględnieniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z przeznaczeniem na biuro ubezpieczeń.

Stosownie do art. 25 b w zw. z art. 25 ust. 2 i art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu, a w szczególności wydzierżawia, wynajmuje i użycza nieruchomości wchodzące w skład zasobu, przy czym umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody rady powiatu. Zgoda rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony z dotychczasowym użytkownikiem.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-08-31 08:11:36
data ostatniej aktualizacji: 2021-08-31 08:11:36

Strona odwiedzona 198 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.