Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/222/2021 z dnia 2021-08-26

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, zmiany: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę dokonania zmian planu finansowego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2021 w związku z:

 1. Wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na utworzenie punktu szczepień powszechnych w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie. Jednocześnie zostaje zwiększona rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, z której sfinansowano wcześniej utworzenie w/w punktu szczepień (zadania własne, finansowanie - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19):
  • zwiększa się dochody: Dział 758, Rozdział 75816 § 2180 - kwota 5 000,00 zł,
  • zwiększa się wydatki: Dział 758, Rozdział 75818 § 4810 - kwota 5 000,00 zł.
 2. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostki dotyczących realizowanego projektu pn.: "Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów". Zwiększenia dokonuje się w związku ze zmianą zasad koordynacji projektów przez instytucję centralną oraz zwrotem przez partnera z Turcji przelanych w 2020 r. środków na realizację działań (zadania własne, finansowanie - środki ERASMUS):
  • zwiększa się dochody: Dział 801, Rozdział 80195 § 0941 - kwota 22 313,97 zł,
  • zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80195 § 4301 - kwota 22 313,97 zł.
 3. Wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostki. Zmian dokonuje się w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu zalania pomieszczeń w budynku szkoły (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się dochody: Dział 801, Rozdział 80120 § 0950 - kwota 12 482,36 zł,
  • zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80120 § 4270 - kwota 12 482,36 zł.
 4. Wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie dotyczącym dostosowania planu wydatków jednostki ponoszonych na zakup energii i rozliczanych udziałem procentowym w odniesieniu do liczby uczniów w poszczególnych typach szkół i internacie (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80115 § 4260 - kwota 25 000,00 zł,
   Dział 801, Rozdział 80117 § 4260 - kwota 20 000,00 zł,
   Dział 801, Rozdział 80120 § 4260 - kwota 25 000,00 zł,
  • zmniejsza się wydatki: Dział 854, Rozdział 85410 § 4260 - kwota 70 000,00 zł.
 5. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków jednostki spowodowanych wzrostem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, otrzymaniem decyzji administracyjnych ustalających odpłatności na 2021 rok oraz uzyskaniem zasiłków pogrzebowych na organizowanie pochówków zmarłych mieszkańców (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się dochody: Dział 852, Rozdział 85202 § 0830 - kwota 52 000,00 zł,
   Dział 852, Rozdział 85202 § 0970 - kwota 11 000,00 zł,
   Dział 852, Rozdział 85202 § 2900 - kwota 217 000,00 zł,
  • zwiększa się wydatki: Dział 852, Rozdział 85202 § 4010 - kwota 197 000,00 zł,
   Dział 852, Rozdział 85202 § 4110 - kwota 38 000,00 zł,
   Dział 852, Rozdział 85202 § 4120 - kwota 2 000,00 zł,
   Dział 852, Rozdział 85202 § 4260 - kwota 42 000,00 zł,
   Dział 852, Rozdział 85202 § 4780 - kwota 1 000,00 zł.
 6. Wnioskiem Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów powiatu i planu wydatków jednostki oraz Starostwa Powiatowego w Gryfinie dotyczących przyznania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowania projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" (zadania własne, finansowanie - środki PFRON):
  • zwiększa się dochody: Dział 853, Rozdział 85395 § 2440 - kwota 12 657,38 zł (Organ),
   Dział 853, Rozdział 85395 § 6260 - kwota 506 295,30 zł (Organ),
  • zwiększa się wydatki dotyczące projektu przy Starostwie Powiatowym w Gryfinie (dysponent - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) oraz wydatki dotyczące kosztów obsługi projektu przy jednostce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie na następujące zadania:
   • "Zakup samochodu (mikrobusu) przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Banie" do realizacji przez Gminę Banie
    Projekt: Dział 853, Rozdział 85395 § 6610 - kwota 96 616,80 zł;
   • "Zakup pojazdu do przewozu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym z niepełnosprawnością ruchową" do realizacji przez Gminę Cedynia
    Projekt: Dział 853, Rozdział 85395 § 6610 - kwota 105 000,00 zł;
   • "Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie" do realizacji przez Gminę Chojna
    Projekt: Dział 853, Rozdział 85395 § 6610 - kwota 105 000,00 zł;
   • "Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Czarnowo" do realizacji przez Gminę Stare Czarnowo
    Projekt: Dział 853, Rozdział 85395 § 6610 - kwota 94 678,50 zł;
   • "Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Moryniu" do realizacji przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie
    Projekt: Dział 853, Rozdział 85395 § 6610 - kwota 105 000,00 zł;
   • Koszty obsługi dla powyższych projektów - kwota 12 657,38 zł:
    Dział 853, Rozdział 85395 § 4010 - kwota 4 000,00 zł,
    Dział 853, Rozdział 85395 § 4110 - kwota 688,80 zł,
    Dział 853, Rozdział 85395 § 4120 - kwota 98,00 zł,
    Dział 853, Rozdział 85395 § 4210 - kwota 7 870,58 zł,
 7. Udzieleniem dotacji dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie z przeznaczeniem na działalność bieżącą. Środki zostaną sfinansowane z rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie dla zakładu budżetowego w wysokości 50 00,00 zł oraz z rezerwy ogólnej w wysokości 10 000,00 zł (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego w Gryfinie - dysponent Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie: Dział 853, Rozdział 85311 § 2510 - kwota 60 000,00 zł,
  • zmniejsza się wydatki: Dział 758, Rozdział 75818 § 4810 - kwota 60 000,00 zł.
 8. Wnioskiem Wicedyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostki. Zmian dokonuje się w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu zalania pomieszczeń internatu i sal szkolnych (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się dochody: Dział 854, Rozdział 85403 § 0950 - kwota 18 437,67 zł,
  • zwiększa się wydatki: Dział 854, Rozdział 85403 § 4210 - kwota 18 437,67 zł.
 9. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków. W budżecie powiatu na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (§ 0690)w wysokości 297 000,00 zł, natomiast w I półroczu bieżącego roku otrzymano środki w wysokości 394 562,54 zł. W związku z powyższym środki te przeznacza się na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie" w zakresie budowy kanalizacji deszczowej (zadania własne, finansowanie - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska):
  • zwiększa się dochody: Dział 900, Rozdział 90019 § 0690 - kwota 98 000,00 zł (Organ),
  • zwiększa się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 6050 - kwota 98 000,00 zł.
  W związku z nieprzystąpieniem gmin powiatu do projektu "Zwiększenie gęstości sieci metorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na ten projekt przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na powyższe inwestycyjne zadanie drogowe (zadania własne, finansowanie - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska):
  • zmniejsza się wydatki: Dział 900, Rozdział 90095 § 6300 - kwota 30 000,00 zł,
  • zwiększa się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 6050 - kwota 30 000,00 zł.
  Jednocześnie uwalnia się środki własne powiatu przeznaczone na finansowanie zadania "Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie", których dysponentem jest Wydział Zarządzania Drogami i przeznacza się na zadanie drogowe pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych, w tym częściowe zabezpieczenie środków na wkłady własne do projektów" (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zmniejsza się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 6050 - kwota 128 000,00 zł,
  • zwiększa się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 6050 - kwota 128 000,00 zł.
 10. Koniecznością dostosowania planu dochodów do Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem należy zmienić klasyfikację dochodów dotyczących otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
  • zmniejsza się dochody: Dział 758, Rozdział 75816 § 2700 - kwota 228 775,00 zł,
  • zwiększa się dochody: Dział 758, Rozdział 75816 § 2180 - kwota 228 775,00 zł,
  • zmniejsza się dochody: Dział 758, Rozdział 75816 § 6290 - kwota 3 000 000,00 zł,
  • zwiększa się dochody: Dział 758, Rozdział 75816 § 6100 - kwota 3 000 000,00 zł.
 11. Wytycznymi Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody i wydatki na zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa drogi powiatowej nr 1401Z Chojna - Białęgi, przejście przez miejscowość Narost" w związku ze zgromadzonymi odsetkami od lokat na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (zadania własne, finansowanie - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych):
  • zwiększa się dochody: Dział 758, Rozdział 75816 § 0920 - kwota 51,01 zł,
  • zwiększa się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 6050 - kwota 51,01 zł.
  Jednocześnie uwalnia się środki własne powiatu w wysokości 51,01 zł z zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1401Z Chojna - Białęgi, przejście przez miejscowość Narost" z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych, w tym częściowe zabezpieczenie środków na wkłady własne do projektów" (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zmniejsza się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 6050 - kwota 51,01 zł,
  • zwiększa się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 6050 - kwota 51,01 zł.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-08-31 09:01:09
data ostatniej aktualizacji: 2021-08-31 09:01:09

Strona odwiedzona 503 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.