Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXI/226/2021 z dnia 2021-10-07

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu nr XXVI/186/2021 z dnia 25.03.2021 r.w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 920, z 2021 r. poz.1038) oraz art. 12a, art. 13 i art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a ? d, pkt 8, pkt 9, pkt 9a i pkt 9c oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 573) w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 926; zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1275) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Powiatu nr XXVI/186/2021 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie określania zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r., załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1, nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Jerzy Domaradzki


UZASADNIENIE

 1. Do obowiązków powiatu należy dofinansowywanie ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
 2. 25 marca 2021 r. Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę nr XXVI/186/2021 dotyczącą podziału środków PFRON.
  26 sierpnia 2021 r. podjęto uchwałę nr XXX/221/2021 dotyczącą przeniesienia niewykorzystanych środków PFRON w kwocie 12.780,00 zł z zadania pn. "zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych" na zadanie pn. "dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych".
  Obecnie za zadaniu dotyczącym dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego dla instytucji pozostały niewykorzystane środki w kwocie 131,19 zł.
  Na zadaniu pn. "jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej" zaplanowano kwotę 120.000,00 zł. W wyniku ogłoszonego naboru pozytywnie rozpatrzono jeden wniosek, przyznając dofinansowanie w kwocie 82.567,80 zł. W związku z czym, na zadaniu tym pozostała kwota 37.432,20 zł.
  Nie wykorzystano także kwot pozostałych na zadaniach pn. "finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych" w wysokości 5.000,00 zł i na zadaniu pn. "dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej" w kwocie 2.500,00 zł.
  Na zadaniu pn. "dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych" w wyniku rezygnacji dwóch stowarzyszeń z zaplanowanych imprez pozostały środki w kwocie 27.496,00 zł.
  Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 72.559,39 zł proponuje się przenieść na zadanie pn. "dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów". Na zadanie to zaplanowano 590.009,00 zł. Obecnie w związku z dużą ilością składanych wniosków do wykorzystania pozostało jedynie 37.471,65 zł. Środki te są niewystarczające w stosunku do występujących potrzeb.
 3. Projekt Uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie.

Wiceprzewodniczący Rady
Jerzy Domaradzki


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-10-09 12:47:46
data ostatniej aktualizacji: 2021-10-09 12:47:46

Strona odwiedzona 172 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ada Wisławska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.