Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXI/227/2021 z dnia 2021-10-07

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, zmiany: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę dokonania zmian planu finansowego.

Wiceprzewodniczący Rady
Jerzy Domaradzki


UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2021 w związku z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie:
  1. zmniejszenia dochodów i wydatków dotyczących zadania "Roboty drogowe w Gminie Cedynia" w związku z rezygnacją z części planowanych robót:
   • zmniejsza się dochody: Dział 600, Rozdział 60014 § 6300 - kwota 50 000,00 zł,
   • zmniejsza się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 6050 - kwota 50 000,00 zł;
  2. zwiększenia dochodów i wydatków na zadaniu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych, w tym częściowe zabezpieczenie środków na wkłady własne do projektów", w związku z:
   1. przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych w wysokości 108 000,00 zł, z tego na budowę aktywnego przejścia dla pieszych w Drzeninie
    • 84 000,00 zł oraz na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w Dolsku
    • 24 000,00 zł, (zadania własne, finansowanie - środki z RFDL),
   2. planowanym podpisaniem umowy z Gminą Moryń na pomoc finansową dla Powiatu na przebudowę chodnika w Dolsku (40 000,00 zł), (zadania własne, finansow an- środki z tytułu pomocy finansowej od Gminy Moryń):ie
    • zwiększa się dochody: Dział 600, Rozdział 60014 § 6350 - kwota 108 000,00 zł,
     Dział 600, Rozdział 60014 § 6300 - kwota 40 000,00 zł,
    • zwiększa się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 6050 - kwota 148 000,00 zł.
  3. zmiany inwestora wiodącego przy realizacji przebudowy chodnika w Dolsku
   • inwestorem wiodącym miała być Gmina Moryń, a będzie Powiat Gryfiński.
    W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadaniu "Dotacje dla gmin na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie gmin" przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych, w tym częściowe zabezpieczenie środków na wkłady własne do projektów" (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
   • zmniejsza się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 6610 - kwota 40 000,00 zł,
   • zwiększa się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 6050 - kwota 40 000,00 zł.
  4. zwiększenia planu wydatków na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1401Z Chojna - Białęgi, przejście przez miejscowość Narost" z przeznaczeniem na sfinansowanie robót dodatkowych, które wynikły w trakcie realizacji zadania (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
   • zwiększa się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 6050 - kwota 200 000,00 zł.
 2. Informacjami z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej:
  1. znak sprawy ST5.4751.4.2021.1p z dnia 18 czerwca 2021 r. oraz ST5.4751.10.2021.6p z dnia 16 września 2021 r. w sprawie przyznania dla Powiatu Gryfińskiego środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (zadania własne, finansowanie - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej):
   • zwiększa się dochody: Dział 758, Rozdział 75801 § 2920 - kwota 62 370,00 zł (Organ),
   • zwiększa się wydatki:
    1. I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie (15 750,00 zł):
     Dział 801, Rozdział 80120 § 4010 - kwota 13 175,00 zł,
     Dział 801, Rozdział 80120 § 4110 - kwota 2 253,00 zł,
     Dział 801, Rozdział 80120 § 4120 - kwota 322,00 zł;
    2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie (14 770,00 zł):
     Dział 801, Rozdział 80115 § 4010 - kwota 8 192,00 zł,
     Dział 801, Rozdział 80115 § 4110 - kwota 1 408,00 zł,
     Dział 801, Rozdział 80115 § 4120 - kwota 200,00 zł,
     Dział 801, Rozdział 80117 § 4010 - kwota 1 229,00 zł,
     Dział 801, Rozdział 80117 § 4110 - kwota 211,00 zł,
     Dział 801, Rozdział 80117 § 4120 - kwota 30,00 zł,
     Dział 801, Rozdział 80120 § 4010 - kwota 2 926,00 zł,
     Dział 801, Rozdział 80120 § 4110 - kwota 503,00 zł,
     Dział 801, Rozdział 80120 § 4120 - kwota 71,00 zł;
    3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie (23 100,00):
     Dział 801, Rozdział 80115 § 4010 - kwota 13 165,00 zł,
     Dział 801, Rozdział 80115 § 4110 - kwota 2 263,00 zł,
     Dział 801, Rozdział 80115 § 4120 - kwota 322,00 zł,
     Dział 801, Rozdział 80120 § 4010 - kwota 6 144,00 zł,
     Dział 801, Rozdział 80120 § 4110 - kwota 1 056,00 zł,
     Dział 801, Rozdział 80120 § 4120 - kwota 150,00 zł;
    4. Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie (3 150,00 zł):
     Dział 801, Rozdział 80102 § 4010 - kwota 2 635,00 zł,
     Dział 801, Rozdział 80102 § 4110 - kwota 450,00 zł,
     Dział 801, Rozdział 80102 § 4120 - kwota 65,00 zł;
    5. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chojnie (5 600,00 zł):
     Dział 801, Rozdział 80102 § 4010 - kwota 2 919,00 zł,
     Dział 801, Rozdział 80102 § 4110 - kwota 510,00 zł,
     Dział 801, Rozdział 80102 § 4120 - kwota 71,00 zł,
     Dział 801, Rozdział 80134 § 4010 - kwota 1 752,00 zł,
     Dział 801, Rozdział 80134 § 4110 - kwota 306,00 zł,
     Dział 801, Rozdział 80134 § 4120 - kwota 42,00 zł.
 3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków jednostki z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń w budynkach szkoły z przeznaczeniem na remont pomieszczeń (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się dochody: Dział 801, Rozdział 80115 § 0950 - kwota 39 130,01 zł,
  • zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80115 § 4270 - kwota 39 130,01 zł.
 4. Koniecznością ujęcia środków w związku z rozliczeniem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020. Zmiany dotyczą zadania "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie" (zadania własne, finansowanie - środki własne):
  • zwiększa się dochody: Dział 851, Rozdział 85111 § 2999 - kwota 4 348,61 zł,
  • zwiększa się wydatki: Dział 851, Rozdział 85111 § 4539 - kwota 4 348,61 zł.
 5. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących zadania pn.: "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zadania własne, finansowanie - środki PFRON):
  • zwiększa się dochody: Dział 853, Rozdział 85395 § 2440 - kwota 99 946,38 zł,
  • zwiększa się wydatki:
    Starostwa Powiatowego w Gryfinie - dysponent Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (dotacja dla: DPS Trzcińsko Zdrój - 26 480,83 zł, DPS Moryń - 24 880,55 zł, DPS Dębce - 23 862,00 zł)
    Dział 853, Rozdział 85395 § 2360 - kwota 75 223,38 zł;
   1. Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
    Dział 853, Rozdział 85395 § 4300 - kwota 24 723,00 zł.
 6. Wypracowaniem dodatkowych zwiększeń w zakresie dochodów z tytułu:
  1. wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych (zadania własne, finansowanie
   • środki własne powiatu):
   • zwiększa się dochody: Dział 756, Rozdział 75622 § 0020 - kwota 400 000,00 zł (Organ);
  2. otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn.: "Modernizacja Sali gimnastycznej przy I LO w Gryfinie - etap I" (zadania własne, finansowanie - środki z tytułu pomocy finansowej od Województwa Zachodniopomorskiego):
   • zwiększa się dochody: Dział 801, Rozdział 80120 § 6300 - kwota 20 000,00 zł (Organ);
  3. zwrotu od Gminy Gryfino niewykorzystanej dotacji z 2020 r., przekazanej na wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej (zadania własne, finansowanie
   • środki własne powiatu):
   • zwiększa się dochody: Dział 854, Rozdział 85407 § 0940 - kwota 62 359,84 zł (Organ);
 7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie zmiany planu finansowego wydatków przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zmniejsza się plan dotacji dla osób fizycznych na zakup systemów deszczowych oraz zakup ekologicznych urządzeń grzewczych, a zwiększa się plan na zadania związane z poprawą systemu odwadniania dróg powiatowych (zadania własne, finansowanie - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska):
  • zmniejsza się wydatki: Dział 900, Rozdział 90095 § 6230 - kwota 46 500,00 zł,
  • zwiększa się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 4300 - kwota 46 500,00 zł.
 8. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie zwiększenia planu wydatków na objęcie kolejnych udziałów w Spółce Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z o.o. (do kwoty 220 000,00 zł) oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki, a zmniejszenia planu na zakupy inwestycyjne (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zmniejsza się wydatki: dział 700, Rozdział 70005 § 6060 - kwota 45 000,00 zł,
  • zwiększa się wydatki: Dział 851, Rozdział 85111 § 6010 - kwota 45 000,00 zł.
 9. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie zwiększenia planu wydatków na zakup druków komunikacyjnych (m.in. prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, itp.), (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się wydatki: Dział 750, Rozdział 75020 § 4210 - kwota 50 000,00 zł.
 10. Możliwością zmniejszenia planu wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów w związku z obniżanymi stopami procentowymi (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zmniejsza się wydatki: Dział 757, Rozdział 75702 § 8110 - kwota 120 000,00 zł.
 11. Wnioskiem Wicedyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu wydatków na czynsz za udostępnienie hali sportowej dla uczniów, zgodnie z zawartą umową z Gminą Gryfino (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80120 § 4300 - kwota 25 800,48 zł.
 12. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu finansowanego z Funduszu Małych Projektów Interreg V A. Wartość projektu wynosi 162 389,00 zł, w tym wkład własny 24 358,00 zł oraz dofinansowanie 138 031,00 zł. Zwrot środków przez instytucję finansującą nastąpi po zakończeniu i zatwierdzeniu rozliczenia zadania, czyli w roku 2022 (zadania własne, finansowanie - środki Interreg, środki własne powiatu):
  • zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80195 § 4018 - kwota 1 365,00 zł,
   Dział 801, Rozdział 80195 § 4118 - kwota 235,00 zł,
   Dział 801, Rozdział 80195 § 4178 - kwota 13 704,00 zł,
   Dział 801, Rozdział 80195 § 4218 - kwota 10 506,00 zł,
   Dział 801, Rozdział 80195 § 4248 - kwota 104 455,00 zł,
   Dział 801, Rozdział 80195 § 4249 - kwota 24 358,00 zł,
   Dział 801, Rozdział 80195 § 4308 - kwota 1 371,00 zł,
   Dział 801, Rozdział 80195 § 4708 - kwota 6 395,00 zł.
 13. Otrzymanym dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu pn.: "Zajęcia klubowe w WTZ" (zadania własne, finansowanie - środki PFRON):
  • zwiększa się dochody: Dział 853, Rozdział 85311 § 2440 - kwota 49 815,00 zł (Organ);
  Jednocześnie zmniejsza się zaplanowane wydatki do kwoty otrzymanego dofinansowania z PFRON (zadania własne, finansowanie - środki PFRON):
  • zmniejsza się wydatki: Dział 853. Rozdział 85311 § 2820 - kwota 5 400,00 zł (Starostwo Powiatowe w Gryfinie - dysponent PCPR),
  • zmniejsza się wydatki: Dział 853. Rozdział 85311 § 4210 - kwota 135,00 zł (Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Gryfinie - koszty obsługi)
 14. Dokonanymi zmianami w planie budżetu powiatu pozostały wolne środki w wysokości 219 520,36 zł, które przeznacza się na zwiększenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki bieżące:
  • zwiększa się wydatki: Dział 758, Rozdział 75818 § 4810 - kwota 219 520,36 zł.

Wiceprzewodniczący Rady
Jerzy Domaradzki


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-10-09 13:12:42
data ostatniej aktualizacji: 2021-10-09 13:12:42

Strona odwiedzona 269 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ada Wisławska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.