Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/230/2021 z dnia 2021-11-25

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego na 2022 r.

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834), po zasięgnięciu opinii Burmistrzów i Wójtów miast i gmin wchodzących w skład Powiatu Gryfińskiego oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy, w tym dyżurów aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Gryfińskiego, na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/170/2020 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 326).

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne rozkład godzin aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Ustalony przez Radę Powiatu rozkład godzin pracy aptek powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

Aktualnie obowiązującym aktem prawa miejscowego, regulującym w/w zagadnienie, jest uchwała Nr XXIV/170/2020 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

W związku z kończącym się terminem określającym rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych konieczne jest podjęcie nowej uchwały. Zgodnie z postanowieniami Rady Powiatu w Gryfinie, apteki działające na terenie powiatu, poza określonym rozkładem godzin pracy, pełnią dyżury mające na celu zabezpieczenie dostępności do świadczeń farmaceutycznych również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia mieszkańcom Powiatu Gryfińskiego jak najlepszego i najszybszego całodobowego dostępu do świadczeń, w załączonym do niniejszej uchwały rozkładzie pracy aptek, wskazano, że dyżury całodobowe pełnione będą przez apteki zlokalizowane w miastach, na terenie których znajdują się również punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Projekt niniejszej uchwały zakłada rozkład godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gryfińskiego od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Niniejszy projekt został zaopiniowany przez Burmistrzów i Wójtów oraz przez Okręgową Izbę Aptekarską w Szczecinie.

Mając powyższe Rada Powiatu w Gryfinie realizując kompetencje i obowiązek ustawowy, po zasięgnięciu stosownych opinii, określa rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego poprzez podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-11-29 08:42:59
data ostatniej aktualizacji: 2021-11-29 08:42:59

Strona odwiedzona 136 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.