Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/234/2021 z dnia 2021-11-25

w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920; zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) oraz na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450; zm..: Dz. U. z 2020 r. poz.1517, zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 54, poz. 463, poz. 694, poz. 720), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się obowiązujące w 2022 roku opłaty za usunięcie i przechowywanie następujących pojazdów w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:

 1. rower lub motorower:
  1. za usunięcie - 128,00 zł
  2. za każdą dobę przechowywania - 6,50 zł
 2. motocykl:
  1. za usunięcie - 251,00 zł
  2. za każdą dobę przechowywania - 6,50 zł
 3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:
  1. za usunięcie - 542,00 zł
  2. za każdą dobę przechowywania - 26,00 zł
 4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:<
  1. za usunięcie - 677,00 zł
  2. za każdą dobę przechowywania - 26,00 zł
 5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 do 16 t:
  1. za usunięcie - 956,00 zł
  2. za każdą dobę przechowywania - 32,50 zł
 6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:
  1. za usunięcie - 1409,00 zł
  2. za każdą dobę przechowywania - 71,50 zł
 7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne:
  1. za usunięcie - 1 714,00 zł
  2. za każdą dobę przechowywania - 225,00 zł
 8. hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego:
  1. za usunięcie - 128,00 zł
  2. za każdą dobę przechowywania - 6,50 zł

§ 2. Ustala się stawki kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia spowodowało powstanie tych kosztów w wysokości:

 1. rower lub motorower - 128,00 zł
 2. motocykl - 162,50 zł
 3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 455,00 zł
 4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 390,00 zł
 5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 do 16 t - 585,00 zł
 6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 975,00 zł
 7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1 740,00 zł
 8. hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego - 128,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 450 ze zm.) - w dalszej części zwanej Pord, rada powiatu, biorąc pod uwagę koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu oraz konieczność sprawnej realizacji zadań w zakresie usuwania pojazdów z dróg, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów na parkingu oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu. Wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów nie może przekraczać maksymalnej wysokości stawek kwotowych opłat, ustalonych w art. 130a ust. 6a.

Wysokość maksymalnych stawek opłat na rok 2022 określono w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie ogłaszania obowiązujących w 2022 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2021 r. poz. 721).

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych, należy do zadań własnych powiatu - art. 130a ust. 5f ustawy Prawo o ruchu drogowym. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Powiat Gryfiński nie posiada wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej powołanej do realizacji wskazanych zadań, nie ma pojazdów holujących, ani parkingu strzeżonego spełniającego odpowiednie wymagania i w związku z powyższym przedmiotowe zadania wykonują jednostki na podstawie zawartych umów. Starosta Gryfiński zatrudnia pracownika, który w zakresie swoich obowiązków posiada zadania z zakresu spraw z art. 130a Pord.

Ustawodawca wskazując przesłanki jakimi rada powiatu powinna się kierować przy określaniu wysokości opłat, o których mowa w art. 130a ust. 5c Pord oraz wysokości kosztów, o których mowa w art. 130a ust. 2a Pord, wskazał na "koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu". Ustawodawca posłużył się określeniem w liczbie mnogiej "pojazdów", co oznacza, że konieczne jest potraktowanie tego kryterium jako odnoszącego się nie do jednostkowego zdarzenia, ale przy uwzględnieniu całokształtu kosztów wykonania nałożonych na powiat zadań. Koszty to wydatki poniesione na sprawną realizację zadań. Wydatkiem w ujęciu ekonomicznym jest rozchód środków pieniężnych.

Ustawodawca w delegacji ustawowej dla rady powiatu nie określił sposobu ustalania kosztów, które mają stanowić podstawę kalkulacji stawek opłat. Określił jedynie, że muszą być one odnoszone do obszaru danego powiatu i nie mogą być wyższe niż wskazane w obwieszczeniu Ministra Finansów.

Brak jest podstaw do uznania, że stawki określone w uchwale rady powiatu mają być spójne (tożsame albo istotnie zbliżone) ze stawkami wynikającymi z umów zawieranych przez powiaty z przedsiębiorcami wykonującymi usługi usuwania i przechowywania pojazdów.

Ze względu na specyfikę zadania oraz wartość obowiązujących stawek w zakresie holowania pojazdów stawki w zakresie usuwania pojazdów przyjęto na poziomie stawek ogłoszonych w Monitorze Polskim z 2021 r. poz. 721.

Zgodnie z Umową nr 3/KM/2021 z dnia 27 maja 2021 r., wynagrodzenie wykonawcy w zakresie usuwania: roweru lub motoroweru, pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t oraz pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t są wyższe niż stawki opłat zaproponowane w Monitorze Polskim, w związku z powyższym do uchwały przyjęto stawki na poziomie maksymalnym ogłoszonym przez Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej. Kierując się tym kryterium wzięto pod uwagę dodatkowe koszty obsługi zadania, na które składają się koszty pracownicze.

Natomiast w zakresie przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym jako stawki przyjęto wynagrodzenie zaoferowane przez przedsiębiorcę w postępowaniu o świadczenie usług w zakresie prowadzenia parkingu strzeżonego powiększone o 30%. Na powyższy wzrost o 30 % składają się następujące, już podwyższone, bądź wzrastające w sposób przewidywalny koszty: pracownicze, korespondencji oraz koszty ewentualnie prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Odnośnie stawek za przechowywanie i parkowanie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne przyjęto stawki maksymalne, gdyż na terenie powiatu gryfińskiego brak jest przedsiębiorcy świadczącego przedmiotową usługę, a co z tym związane, brak jest możliwości porównania oferowanych stawek.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-11-29 09:28:34
data ostatniej aktualizacji: 2021-11-29 09:28:34

Strona odwiedzona 169 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.