Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/235/2021 z dnia 2021-11-25

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920; zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1038 i 1834), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1535 i 1773) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Udziela się pomocy finansowej gminie Gryfino w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych.
 2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej.
 3. Podstawą udzielenia pomocy finansowej będzie umowa określająca szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia przekazanych środków finansowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Na wniosek Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie, Rada Powiatu postanowiła udzielić dotacji celowej w wysokości 4 000,00 zł gminie Gryfino przeznaczonej dla OSP w Radziszewie na dofinansowanie zakupu dwóch sztuk radiotelefonów.

Wydział Zarządzania Kryzysowego dokonał analizy przedstawionych we wniosku potrzeb i ich kosztów. Z przeprowadzonej analizy wynika, że Ochotnicze Straże Pożarne przy wyborze sprzętu biorą pod uwagę jego jakość, parametry techniczne oraz cenę.

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie min. ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

W działaniach tych główne zadania wykonują jednostki straży pożarnych, w tym Ochotniczych Straży Pożarnych, które bardzo często jako pierwsze przystępują do działań ratowniczych, mimo tego, że nie zawsze są wyposażone w niezbędny sprzęt.

Działania Ochotniczych Straży Pożarnych często realizowane są na obiektach powiatowych min. drogach powiatowych (usuwanie wiatrołomów, substancji ropopochodnych, ratownictwo techniczne itp.), budynkach bądź obiektach użyteczności publicznej oraz wodach.

Przyjęcie uchwały umożliwi udzielenie dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie, co przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Stosownie do zapisów art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1535) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego można udzielić pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej. Pomoc taką określa się odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-11-29 09:31:57
data ostatniej aktualizacji: 2021-11-29 09:31:57

Strona odwiedzona 133 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.