Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/236/2021 z dnia 2021-11-25

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, zmiany: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę dokonania zmian planu finansowego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2021 w związku z:

 1. Wnioskiem Geodety Powiatowego w sprawie zmiany planu finansowego wydatków dotyczących przeprowadzenia aktualizacji klasyfikacji gruntów zalesionych oraz uwolnienia środków w związku z oszczędnościami budżetowymi (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zmniejsza się wydatki: Dział 010, Rozdział 01005 § 4390 - 11 430,00 zł,
  • zwiększa się wydatki: Dział 020, Rozdział 02002 § 4300 - 6 700,00 zł.
 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków w celu uzupełnienia brakujących środków na dotację dla Niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Moryniu przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w innych działach klasyfikacji budżetowej w związku z oszczędnościami budżetowymi wydziału (zadania własne, finansowanie
  • środki własne powiatu):
  • zmniejsza się wydatki o kwotę 96 500,00 zł, w tym:
   Dział 630, Rozdział 63003 § 2360 - 10 000,00 zł,
   Dział 754, Rozdział 75495 § 4190 - 4 000,00 zł,
   Dział 754, Rozdział 75495 § 4210 - 3 500,00 zł,
   Dział 851, Rozdział 85195 § 2360 - 15 000,00 zł,
   Dział 854, Rozdział 85407 § 2310 - 50 000,00 zł,
   Dział 921, Rozdział 92116 § 2310 - 4 000,00 zł,
   Dział 926, Rozdział 92695 § 2360 - 10 000,00 zł,
  • zwiększa się wydatki: Dział 854, Rozdział 85411 § 2540 - 180 000,00 zł.
 3. Wnioskami Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków. W związku z negatywnym zakończeniem szóstego przetargu na sprzedaż nieruchomości znajdującej się przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie dokonuje się zmniejszenia planowanych w tym zakresie dochodów (796 502,00 zł). Jednocześnie, po weryfikacji planu wydatków, dokonuje się ich zmniejszenia o kwotę 335 429,00 zł w związku z niewykorzystanymi środkami, m.in. w zakresie wykupu gruntów oraz podatku VAT (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zmniejsza się dochody: Dział 700, Rozdział 70005 § 0770 - 796 502,00 zł,
  • zmniejsza się wydatki o kwotę 335 429,00 zł, w tym:
   Dział 700, Rozdział 70005 § 6060 - 329 000,00 zł,
   Dział 851, Rozdział 85111 § 4530 - 4 429,00 zł,
   Dział 851, Rozdział 85111 § 4610 - 1 000,00 zł,
   Dział 851, Rozdział 85195 § 4610 - 1 000,00 zł.
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie dotyczącym zmiany w planie dochodów i wydatków (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  1. zwiększenie dochodów m.in. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, odpłatności rodziców i Ośrodków Pomocy Społecznej za gorący posiłek dla uczniów oraz z tytułu wypłaty odszkodowania za zalane pomieszczenia o kwotę 9 288,41 zł, w tym:
   Dział 700, Rozdział 70005 § 0750 - 3,52 zł,
   Dział 700, Rozdział 70005 § 0920 - 3,96 zł,
   Dział 801, Rozdział 80102 § 0830 - 2 072,78 zł,
   Dział 801, Rozdział 80102 § 0920 - 23,61 zł,
   Dział 801, Rozdział 80102 § 0950 - 7 184,54 zł,
  2. zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń:
   Dział 801, Rozdział 80102 § 4270 - 7 184,54 zł.
 5. Koniecznością dostosowania planu wydatków do przepisów art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dokonuje się przesunięcia pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskami (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  1. Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji:
   • zmniejsza się wydatki o kwotę 1 040 695,64 zł, w tym:
    Dział 750, Rozdział 75020 § 4010 - 750 000,00 zł,
    Dział 750, Rozdział 75020 § 4040 - 53 895,64 zł,
    Dział 750, Rozdział 75020 § 4110 - 155 000,00 zł,
    Dział 750, Rozdział 75020 § 4120 - 22 000,00 zł,
    Dział 750, Rozdział 75020 § 4210 - 25 000,00 zł,
    Dział 750, Rozdział 75020 § 4440 - 27 500,00 zł,
    Dział 750, Rozdział 75020 § 4710 - 7 300,00 zł,
   • zwiększa się wydatki o kwotę 1 040 695,64 zł, w tym:
    Dział 710, Rozdział 71012 § 4010 - 750 000,00 zł,
    Dział 710, Rozdział 71012 § 4040 - 53 895,64 zł,
    Dział 710, Rozdział 71012 § 4110 - 155 000,00 zł,
    Dział 710, Rozdział 71012 § 4120 - 22 000,00 zł,
    Dział 710, Rozdział 71012 § 4210 - 25 000,00 zł,
    Dział 710, Rozdział 71012 § 4440 - 27 500,00 zł,
    Dział 710, Rozdział 71012 § 4710 - 7 300,00 zł;
  2. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego:
   • zmniejsza się wydatki o kwotę 84 000,00 zł, w tym:
    Dział 700, Rozdział 70005 § 4300 - 30 000,00 zł,
    Dział 750, Rozdział 75020 § 4210 - 2 000,00 zł,
    Dział 750, Rozdział 75020 § 4260 - 6 000,00 zł,
    Dział 750, Rozdział 75020 § 4270 - 14 000,00 zł,
    Dział 750, Rozdział 75020 § 4300 - 32 000,00 zł,
   • zwiększa się wydatki o kwotę 84 000,00 zł, w tym:
    Dział 710, Rozdział 71012 § 4210 - 2 000,00 zł,
    Dział 710, Rozdział 71012 § 4260 - 26 000,00 zł,
    Dział 710, Rozdział 71012 § 4270 - 24 000,00 zł,
    Dział 710, Rozdział 71012 § 4300 - 32 000,00 zł.
 6. Informacją Ministra Finansów z dnia 9.11.2021 r., znak pisma ST3.4751.9.2021, dokonuje się zwiększenia planu dochodów pochodzących ze środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 556 826,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej (zadania własne, finansowanie
  • środki z rezerwy subwencji ogólnej):
  • zwiększa się dochody: Dział 758, Rozdział 75802 § 2760 - 556 826,00 zł.
   Środki zostają rozdysponowane zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie na poszczególne domy pomocy społecznej, na podstawie ilości ich mieszkańców.
  • zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego w Gryfinie (dysponent Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie) - Dział 852, Rozdział 85202 § 2360 - 391 022,00 zł, z tego:
   1. Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju - kwota 113 300,00 zł,
   2. Dom Pomocy Społecznej w Dębcach - kwota 111 918,00 zł,
   3. Dom Pomocy Społecznej w Moryniu - kwota 165 804,00 zł,
  • zwiększa się wydatki Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (na regulację wynagrodzeń od miesiąca listopada bieżącego roku i na nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego (65 804,00 zł) oraz na planowane remonty (100 000,00 zł)), o kwotę 165 804,00 zł, w tym:
   Dział 852, Rozdział 85202 § 4010 - 65 804,00 zł,
   Dział 852, Rozdział 85202 § 4270 - 100 000,00 zł.
 7. Informacją Ministra Finansów z dnia 29.10.2021 r., znak pisma ST8.4751.10.2021, dokonuje się zwiększenia planu dochodów pochodzących ze środków z uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 2 245 082,00 zł (zadania własne, finansowanie - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej):
  • zwiększa się dochody: Dział 758, Rozdział 75802 § 2760 - kwota 2 245 082,00 zł.
   Środki zostają przeznaczone na zadania własne powiatu m.in. na braki zgłaszane przez dysponentów (opisane w innych punktach niniejszego uzasadnienia), zwiększenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe, zabezpieczenie środków na zadania z zakresu oświaty i opieki społecznej oraz na wkłady własne do projektów z zakresu drogownictwa, a także regulacje rozliczeń pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Szpitalem Powiatowym w GryfinieSpółka z o.o.
  • zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego w Gryfinie w kwocie 1 074 618,24 zł, w tym:
   Dział 600, Rozdział 60095 § 6050 - 224 618,24 zł (FK),
   Dział 758, Rozdział 75818 § 4810 - 50 000,00 zł,
   Dział 801, Rozdział 80195 § 4300 - 200 000,00 zł (FK),
   Dział 852, Rozdział 85295 § 4300 - 100 000,00 zł (FK),
   Dział 851, Rozdział 85111 § 4150 - 500 000,00 zł (GN),
 8. Wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80120 § 4010 - 166 000,00 zł.
 9. Wnioskami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w tym na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (247 059,00 zł) oraz na zakup gazu do centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i wody w związku ze wzrastającymi cenami za media (73 000,00 zł), (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się wydatki o kwotę 320 059,00 zł, w tym:
   Dział 801, Rozdział 80120 § 4010 -247 059,00 zł,
   Dział 801, Rozdział 80115 § 4260 - 25 000,00 zł,
   Dział 801, Rozdział 80117 § 4260 - 24 000,00 zł,
   Dział 801, Rozdział 80120 § 4260 - 24 000,00 zł.
 10. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w sprawie:
  1. zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w wysokości 275 000,000 zł oraz na zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody w wysokości 28 000,00 zł (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
   • zwiększa się wydatki o kwotę 303 000,00 zł, w tym:
    Dział 801, Rozdział 80115 § 4010 - 165 000,00 zł,
    Dział 801, Rozdział 80115 § 4110 - 16 000,00 zł,
    Dział 801, Rozdział 80115 § 4120 - 1 000,00 zł,
    Dział 801, Rozdział 80115 § 4260 - 6 700,00 zł,
    Dział 801, Rozdział 80117 § 4010 - 76 000,00 zł,
    Dział 801, Rozdział 80117 § 4110 - 2 000,00 zł,
    Dział 801, Rozdział 80117 § 4260 - 6 600,00 zł,
    Dział 801, Rozdział 80120 § 4010 - 15 000,00 zł,
    Dział 801, Rozdział 80120 § 4260 - 4 700,00 zł,
    Dział 854, Rozdział 85410 § 4260 - 10 000,00 zł,
  2. zmniejszenia planu wydatków na realizację projektu pn.: "Multimedialny świat edukacji i grafiki w okresie pandemii" z powodu przesunięcia zakupu sprzętu komputerowego na miesiąc styczeń 2022 roku (zadania własne, finansowanie - środki Interreg):
   • zmniejsza się wydatki o kwotę 130 471,00 zł, w tym:
    Dział 801, Rozdział 80195 § 4178 - 1 573,00 zł,
    Dział 801, Rozdział 80195 § 4218 - 14,00 zł,
    Dział 801, Rozdział 80195 § 4248 - 104 455,00 zł,
    Dział 801, Rozdział 80195 § 4249 - 24 358,00 zł,
    Dział 801, Rozdział 80195 § 4308 - 71,00 zł.
 11. Wnioskami Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie w sprawie zmiany planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w związku z przesunięciami etatów nauczycieli oraz zmianami stopnia awansu nauczycieli (54 000,00 zł), zmniejszenia planu dochodów i wydatków związanych z odpłatnościami za wyżywienie oraz zakupem artykułów spożywczych wynikającego ze zmniejszenia liczby osób korzystających z wyżywienia (20 000,00 zł), (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zmniejsza się wydatki o kwotę 74 000,00 zł, w tym:
   Dział 854, Rozdział 85403 § 4010 - 50 000,00 zł,
   Dział 854, Rozdział 85403 § 4110 - 2 000,00 zł,
   Dział 854, Rozdział 85403 § 4120 - 2 000,00 zł,
   Dział 854, Rozdział 85403 § 4220 - 20 000,00 zł,
  • zwiększa się wydatki o kwotę 54 000,00 zł, w tym:
   Dział 801, Rozdział 80102 § 4010 - 50 000,00 zł,
   Dział 801, Rozdział 80102 § 4110 - 2 000,00 zł,
   Dział 801, Rozdział 80102 § 4120 - 2 000,00 zł,
  • zmniejsza się dochody: Dział 854, Rozdział 85403 § 0830 - 20 000,00 zł.
 12. Wnioskami Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (114,32 zł), przesunięcia planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (1 720,50 zł) oraz zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z powodu oszczędności wynikających z zapłaty składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy za grudzień 2020 r. w grudniu 2020 r. (48 900,00 zł), (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się dochody: Dział 854, Rozdział 85406 § 0970 - 114,32 zł,
  • zwiększa się wydatki o kwotę 1 834,82 zł, w tym:
   Dział 854, Rozdział 85406 § 4210 - 114,32 zł,
   Dział 854, Rozdział 85406 § 4010 - 1 340,00 zł,
   Dział 854, Rozdział 85406 § 4110 - 274,00 zł,
   Dział 854, Rozdział 85406 § 4120 - 106,50 zł,
  • zmniejsza się wydatki w kwocie 50 620,50 zł, w tym:
   Dział 801, Rozdział 80195 § 4010 - 1 340,00 zł,
   Dział 801, Rozdział 80195 § 4110 - 274,00 zł,
   Dział 801, Rozdział 80195 § 4120 - 106,50 zł,
   Dział 854, Rozdział 85406 § 4010 - 32 000,00 zł,
   Dział 854, Rozdział 85406 § 4110 - 10 000,00 zł,
   Dział 854, Rozdział 85406 § 4120 - 6 900,00 zł.
 13. Wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie przesunięcia planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zmniejsza się wydatki o kwotę 26 900,00 zł, w tym:
   Dział 854, Rozdział 85410 § 4010 - 20 000,00 zł,
   Dział 854, Rozdział 85410 § 4110 - 4 500,00 zł,
   Dział 854, Rozdział 85410 § 4120 - 1 200,00 zł,
   Dział 854, Rozdział 85410 § 4710 - 1 200,00 zł,
  • zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80120 § 4010 - 26 900,00 zł.
 14. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących projektu pn.: "Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie". Po rozliczeniu przedsięwzięcia i zatwierdzeniu raportu końcowego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w 100 % kwalifikowanych kosztów rzeczywistych partner z Portugalii dokonał zwrotu wypłaconego wcześniej wsparcia finansowego. Narodowa Agencja programu POWER zaleciła, aby zwrócone środki zostały przeznaczone na rozpowszechnianie projektu (zadania własne, finansowanie - środki POWER):
  • zwiększa się dochody: Dział 801, Rozdział 80195 § 0940 - 2 938,38 zł,
  • zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80195 § 4300 - 2 938,38 zł.
 15. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej kary administracyjnej przekazanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. Środki zostają przeznaczone na zadania związane z poprawą systemu odwadniania dróg powiatowych poprzez remont i naprawę urządzeń kanalizacji deszczowej (zadania własne, finansowanie - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska):
  • zwiększa się dochody: Dział 900, Rozdział 90019 § 0580 - 33 202,30 zł,
  • zwiększa się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 4270 - 33 202,30 zł.
 16. Wnioskiem Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Chojnie w sprawie zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu składek ZUS i wpłaconych nawiązek sądowych na rzecz dzieci oraz planu wydatków na zakup tapczanów jednoosobowych, kompletu wypoczynkowego, pościeli, zmywarki i wyposażenia kuchni (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się dochody: Dział 855, Rozdział 85510 § 0970 - 31 200,00 zł,
  • zwiększa się wydatki: Dział 855, Rozdział 85510 § 4210 - 31 200,00 zł.
 17. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia oraz na składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się wydatki o kwotę 23 036,63 zł, w tym:
   Dział 853, Rozdział 85333 § 4010 - 9 333,86 zł,
   Dział 853, Rozdział 85333 § 4110 - 13 702,77 zł,
 18. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie zabezpieczenia środków na konwersję wierzytelności poprzez zwiększenie kapitału zakładowego i objecie nowo utworzonych udziałów Szpitala Powiatowego w Gryfinie Spółka z o.o. Środki zostaną sfinansowane z rezerwy celowej bieżącej z zakresu ochrony zdrowia (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się wydatki: Dział 851, Rozdział 85111 § 6010 - 512 500,00 zł,
  • zmniejsza się wydatki: Dział 758, Rozdział 75818 § 4810 - 512 500,00 zł.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-11-29 10:11:34
data ostatniej aktualizacji: 2021-11-29 10:11:34

Strona odwiedzona 210 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.