Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/237/2021 z dnia 2021-11-25

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, zmiany: Dz. U z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) oraz art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zmiany: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się zmianę w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 501 725,15 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 398 418,15 zł, a dochody majątkowe zmalały o 896 693,00 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 501 725,15 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 190 865,91 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 310 859,24 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu wynosi -8 821 347,13 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku PDF

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego nie dokonano zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 2 700 000,00 zł nowego zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 2 700 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

 1. Dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymagań p.poż.;
 2. Modernizacja energetyczna budynków DPS Trzcińsko Zdrój wraz z zagospodarowaniem terenu i pracami towarzyszącymi;
 3. Multimedialny świat edukacji i grafiki w okresie pandemii, Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska;
 4. Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu, poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Dolsko;
 5. Zawodowcy, program RPO WZ na lata 2014-2020.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

 1. Kompleksowe wyposażenie nowo wybudowanego Szpitala Powiatowego w Gryfinie;
 2. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach;
 3. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu;
 4. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju;
 5. Przebudowa boiska sportowego na terenie SOSW w Chojnie;
 6. Termomodernizacja i dostosowanie funkcjonalne istniejącego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie;
 7. Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, program RPO WZ na lata 2014-2020;
 8. Zdrowie na pierwszym planie, Program POWER 2014-2020.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

 1. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie - termomodernizacja budynku internatu, program RPO WZ na lata 2014-2020;
 2. Realizacja projektu założenia szczegółowej osnowy wysokościowej.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp PDF

Skutki finansowe wyłączeń na podstawie art.15zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ograniczenia określonego w art. 243 ust. 1 ufp w zakresie spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych w 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Ubytek w dochodach jest liczony zgodnie z art. 15zoa ust. 2 ustawy, który stanowi, że jest to zmniejszenie dochodów, obliczone jako różnica między dochodami jednostki planowanymi w zmianie budżetu (na koniec roku budżetowego 2020 - wykonanymi dochodami) a planowanymi dochodami wykazanymi przez jednostkę w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r.

Natomiast przez dochody w przypadku powiatów rozumie się dochody podatkowe, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (udziały we wpływach z PIT oraz udziały we wpływach z CIT).

Tabela 3. Ustalenie ubytku w dochodach PDF

W listopadzie 2020 r. Powiat uruchomił II transzę kredytu w wysokości 2 500 000,00 zł. Wielkość kwot spłaty zobowiązań z tytułu kredytu podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach oszacowano następująco:

Tabela 4. Zobowiązania do wyłączenia PDF

Spłaty rat kredytów zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 wraz z odsetkami wykazano w pozycji 10.10 WPF (rok 2021 - 360 292,60 zł, rok 2022 - 352 410,75 zł).

Informacja na temat kwot ujmowanych w pozycji 10.11 - wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

Są to kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu.

W tej pozycji ujęto wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które - na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki.

W celu właściwego ustalenia potencjału finansowego JST nie ujmuje się tu wydatków bieżących sfinansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi ujmowanymi w poz. 1.1.4, a w szczególności:

 1. wydatków bieżących na realizację zadań zleconych,
 2. wydatków bieżących na realizację zadań z udziałem środków UE dotyczących przeciwdziałania COVID-19 ujmowanych w pozycji 9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W poz. 10.11. w roku 2021 wykazano kwotę 124 302,59 zł, na którą składają się wykonane wydatki na dzień 31.10.2021 r. dotyczące:

 • zakupu materiałów i wyposażenia (np. rękawiczki ochronne, środki czystości, środki ochrony indywidualnej, wyposażenie do Punktu Szczepień Masowych w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie) - 38 963,44 zł,
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe pracowników w DPS (świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych zgodnie z art. 4f ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - 77 467,56 zł,
 • pozostałe (np. ozonowanie pomieszczeń, przewóz osób na szczepienia przeciw COVID-19, szkolenie w związku z COVID-19) - 7 871,59 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-11-29 10:29:45
data ostatniej aktualizacji: 2021-11-29 10:29:45

Strona odwiedzona 134 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.