Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 612/2014 z dnia --

w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 2014/2015 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. 1), § 10 załącznika nr 2, § 12 załącznika nr 3, § 12 załącznika nr 4, § 13 załącznika nr 5a, § 14 załącznika 5b, § 10 załącznika nr 5f do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 z późn. zm. 2), § 60 ust. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011 r. Nr 109 poz. 631) oraz § 5 załącznika do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 223 poz. 1869 z późn. zm. 3), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się arkusze organizacji na rok szkolny 2014/2015 niżej wymienionych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński:

 1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, wg załącznika nr 1 stanowiącego zbiorcze zestawienie arkusza organizacji;
 2. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, wg załącznika nr 2 stanowiącego zbiorcze zestawienie arkusza organizacji;
 3. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, wg załącznika nr 3 stanowiącego zbiorcze zestawienie arkusza organizacji;
 4. Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, wg załącznika nr 4 stanowiącego zbiorcze zestawienie arkusza organizacji;
 5. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, wg załącznika nr 5 stanowiącego zbiorcze zestawienie arkusza organizacji.

§ 2.

 1. Zmiany do arkusza organizacji dokonywane w formie aneksu w trakcie roku szkolnego, które nie wywołują dodatkowych skutków finansowych oraz mają zabezpieczenie w budżecie jednostki, zatwierdza Starosta.
 2. Wszelkie inne zmiany wymagają zgody Zarządu Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany teksu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645; Dz. U. z 2014 r. poz. 379;

2 Zmiany zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 10 poz. 96; Dz. U. z 2003 r. Nr 146 poz. 1416; Dz. U. z 2004 r. Nr 66 poz. 606; Dz. U. z 2005 r. Nr 10 poz. 75; Dz. U. z 2007 r. Nr 35 poz. 222;

3 Zmiana została ogłoszona w Dz. U. z 2010 r. Nr 228 poz. 1492.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Na podstawie przepisów rozporządzeń o ramowych statutach szkół publicznych, placówek publicznych oraz publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, organ prowadzący zatwierdza arkusze organizacji pracy na dany rok szkolny.

W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz - Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-05-20 14:35:23
data ostatniej aktualizacji: 2014-05-20 14:35:23

Strona odwiedzona 31 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.