Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/230/2004 z dnia 2004-11-10

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179 poz. 1845) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Uchwała dotyczy nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński.

§ 2

Nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela o liczbę godzin stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a ustalonym tygodniowym wymiarem zajęć po zniżce.

§ 3

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach według następujących norm:

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy
wymiar
zajęć
1.
  Dyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu, liczącej:
 1. 8 oddziałów
 2. 9 - 16 oddziałów
 3. 17 i więcej oddziałów
  Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu, liczącej:
 1. 9 - 16 oddziałów
 2. 17 i więcej oddziałów
  Kierownik filii/szkoły dla dorosłych liczącej:
 1. do 4 oddziałów
 2. 5 i więcej oddziałów8
5
3


9
7


12
10
2. Dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej
Wicedyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej
Kierownik filii poradni psychologiczno - pedagogicznej
10
14
12
3. Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego
Wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego
4
8
4.
  Dyrektor domu dziecka liczącego:
 1. do 40 wychowanków
 2. powyżej 40 wychowanków

8
6
5. Kierownik szkolenia praktycznego (pracowni szkolenia praktycznego) we wszystkich typach szkół 6
6.
  Kierownik internatu liczącego:
 1. do 50 wychowanków
 2. 50 - 100 wychowanków
 3. powyżej 100 wychowanków

20
15
10
7.
  Kierownik internatu w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym, liczącym:
 1. do 70 wychowanków
 2. powyżej 70 wychowanków

10
8

§ 4
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole lub placówce można zwolnić od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego w § 3, jeżeli warunki funkcjonowania jednostki powodują znaczne zwiększenie zadań.
 2. Zwolnień udzielają:
  1. dyrektorowi szkoły/placówki - organ prowadzący na jego wniosek,
  2. nauczycielowi na innym stanowisku kierowniczym w szkole/placówce - dyrektor, za zgodą organu prowadzącego na wniosek nauczyciela.
 3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 może być udzielone na czas określony, jednak nie dłużej niż na jeden rok szkolny.
 4. Zwolnienie z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć może być cofnięte w każdym czasie, z chwilą ustania przyczyn uzasadniających zwolnienie z tych zajęć.
§ 5

Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 3 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Z dniem 31 sierpnia 2005 r. traci moc uchwała Nr 28/99 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) należy do kompetencji Rady Powiatu zgodnie z art. 91d w/w ustawy.

data opublikowania: 2004-11-25 09:46:52
data ostatniej aktualizacji: 2005-01-26 12:08:43

Strona odwiedzona 1109 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.