Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/376/2005 z dnia 2005-11-30

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 348.654,27 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 16.640,00 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 16.640,00 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 256.014,27 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 250.000,00 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 6.014,27zł
   • dział 852 -Pomoc społeczna - 76.000,00 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 76.000,00 zł

 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 250.000,00 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 250.000,00 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 250.000,00 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 98.654,27 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 6.014,27 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 6.014,27zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 76.000,00 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 76.000,00 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 16.640,00 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze -16.640,00zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębcach o zwiększenie planu finansowego jednostki w związku z osiągniętymi ponadplanowymi dochodami w dziale 852- Pomoc społeczna, 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 76.000 zł, uzyskanymi z odpłatności za pobyt od mieszkańców.
 2. Wnioskiem dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o zwiększenie planu finansowego jednostki w związku z osiągniętymi ponadplanowymi dochodami w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa uzyskane z najmu pomieszczeń użytkowych internatu o kwotę 16.640 zł. Uzyskane środki przeznacza się na doposażenia pomieszczeń kuchni i stołówki w placówce.
 3. Wnioskiem Wydziału Edukacji o ujęcie w budżecie na rok 2005 środków w wysokości 6.014,27 zł (80% wartości grantu) w związku z realizacją przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie projektu Sokrates-Comenius Akcja 1 pn. "Tolerancyjni mimo różnic?".
 4. Koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów pochodzących z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie.
  Uchwałą Nr XXVI/351/2005 Rady Powiatu w Gryfinie został zwiększony budżet Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 dotacją pochodzącą z PFOŚIGW w Gryfinie w kwocie 250.000 zł. W uchwale ustalającej układ wykonawczy do ww uchwały ustalono paragraf dotacji 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznych. Po stronie wydatków środki umieszczono w planie w paragrafie wydatków bieżących 4270 - Zakup usług remontowych (wymóg Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu).
  W uchwale Nr XX/57/S/2005 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 października 2005 r. stwierdzono nieistotne naruszenie prawa polegające na złej klasyfikacji planu dochodów (paragraf 6260 powinien być zastąpiony paragrafem 2440)
  W związku z tym konieczne jest zakwalifikowanie dotacji z funduszu w paragraf 2440 - Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Zmiany w planie dochodów budżetowych należą wyłącznie do kompetencji Rady Powiatu.

  Załączniki do uchwały:

  data opublikowania: 2005-12-07 10:53:07
  data ostatniej aktualizacji: 2005-12-07 10:53:07

  Strona odwiedzona 1039 razy
  Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
  Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.