Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/484/2006 z dnia 2006-06-28

zmieniająca uchwałę Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U z 2003r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz.1759) uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok, zmienionej

 • Uchwałą Nr XXXII/410/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 stycznia 2006r.,
 • Uchwałą Nr XXXIII/431/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r.
 • Uchwałą Nr XXXVI/455/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2006 r.

wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 3 dotychczasową treść ustala się jako ust.1 i dodaje się ust. 2 o następującej treści:
  "2. Ustala się przychody budżetu Powiatu Gryfińskiego w wysokości 4.468.750 zł, z tego:
  1. kredyty 4.000.000 zł,
  2. pożyczki 468.750 zł

 2. § 4 otrzymuje nowe brzmienie:
  "§ 4. Planowany deficyt budżetu w kwocie 2.918.750 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  1. kredytu 4.000.000 zł
  2. pożyczki 468.750 zł

 3. W § 11 kwotę 739.294 zł zamienia się na kwotę 438.608 zł
 4. W § 15:
  • w pkt 1 kwotę 275.091 zł zamienia się na kwotę 310.446 zł
  • w pkt 2 kwotę 172.565 zł zamienia się na kwotę 114.110 zł

 5. Załącznik Nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmiany w uchwale budżetowej wprowadza się w związku:

 1. Powstającym planowanym deficytem budżetu Powiatu Gryfińskiego w wysokości 2.918.750 zł finansowanym:
  • Pożyczką w kwocie 468.750 zł zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego" realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
  • Kredytem inwestycyjnym długoterminowym w wysokości 4.000.000 zł na następujące zadania:
   1. "Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia administracyjno-biurowe Starostwa Powiatowego w Gryfinie" w kwocie 931.171,96 zł,
   2. "Wykonanie robót remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie w budynku Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie" w kwocie 57.700 zł
   3. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie - I etap" w kwocie 1.055.219,17 zł.
   4. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie - etap II i III" w kwocie 1.955.908,87 zł.
 2. Z ostatecznym ustaleniem ogólnej kwoty planu dotacji na rok 2006 dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, która została ustalona do wysokości 438.608 zł. Zmniejszenia kwoty dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę 300.686 zł następuje zgodnie z realizacją zasady: "przekazywania transz miesięcznych, w relacji rzeczywistej liczby uczniów uczęszczających w danym miesiącu do szkoły"..
 3. Zwiększeniem planu dotacji o kwotę 35.355 zł na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym powiatom z zakresu zabezpieczenia wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach,
 4. Zmniejszeniem planu dotacji o kwotę 58.455 zł na sfinansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym powiatom z zakresu zabezpieczenia wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach,

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-07-12 11:01:34
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-12 11:01:34

Strona odwiedzona 885 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.