Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/490/2006 z dnia 2006-07-12

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/420/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 176 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420) oraz w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIII/420/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego wprowadza się następujące zmiany:

 1. użyte w treści uchwały w różnych przypadkach (załącznikach do uchwały) wyrażenie "Starosta Gryfiński" zastępuje się wyrażeniem "Zarząd Powiatu";
 2. w § 3 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gryfino.powiat.pl w rubryce "Ogłoszenia - organizacje pozarządowe" w wersji pełnej;"
 3. w § 3 ust. 11 otrzymuje brzmienie: "11. Skład Komisji Konkursowej określa się każdorazowo w drodze uchwały Zarządu Powiatu.";
 4. w § 3 skreśla się ust. 12;
 5. w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Nie złożenie rozliczenia, wykorzystanie dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem, podanie nieprawdziwych danych przez organizacje lub korzystanie z innych środków finansowych na realizacje zadania, na które wcześniej zawarto umowę na realizację zadania publicznego, pozbawia daną organizację możliwości otrzymania dotacji oraz wszelkich innych form finansowania działań organizacji z budżetu powiatu przez okres kolejnych trzech lat, licząc od daty stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji, zgodnie z zapisami art. 145 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - wykaz takich organizacji zostanie podany do wiadomości publicznej.";
 6. skreśla się Załącznik nr 3 do uchwały;
 7. w Protokole z prac Komisji Konkursowej Otwartego konkursu Ofert Nr /200… z dnia stanowiącego Załącznik Nr 6 do uchwały użyte w różnych przypadkach wyrażenie "Zarządzenie Nr / Starosty Gryfińskiego z dnia …….. r. " zastępuje się wyrażeniem "Uchwała Nr / Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia …….. ".
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Propozycje zmian do niniejszej uchwały służą ujednoliceniu zapisów w przedmiotowej sprawie, ujętych w kilku uchwałach Rady Powiatu w Gryfinie.

data opublikowania: 2006-07-24 09:47:36
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-24 09:47:36

Strona odwiedzona 1044 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.