Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/494/2006 z dnia 2006-07-12

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/398/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/398/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 9 pkt 2:
  1. lit. o otrzymuje brzmienie: "o) samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli -"K",",
  2. dodaje się lit. r w brzmieniu: "r) samodzielne stanowisko pracy do spraw audytu - "A";";
 2. w § 16 ust.3 pkt 2 lit e otrzymuje brzmienie: "e) samodzielnego stanowiska pracy do spraw audytu ,";
 3. w § 20 ust.3 pkt 1 dodaje się lit.d w brzmieniu: "d) samodzielnego stanowiska pracy do spraw kontroli ;";
 4. w § 31:
  1. pkt1 lit. w otrzymuje brzmienie: " w) prowadzenie książki kontroli;",
  2. dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
   "8) w zakresie wykonywania zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji:
   a) opracowywanie dokumentów szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego oraz ich modyfikacja w trakcie eksploatacji,
   b) opracowanie procedur bezpiecznej eksploatacji uzupełnianych w trakcie wdrażania oraz modyfikowanych w fazie eksploatacji przed dokonaniem zmian w systemie teleinformatycznym.";
 5. w § 34 pkt 1 dodaje się lit.zd w brzmieniu: "zd) prowadzenie spraw związanych z ekoenergetyką ;";
 6. § 45 otrzymuje brzmienie:
  "§ 45. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw kontroli należy w szczególności:
  1. w zakresie kontroli w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu:
   1. badanie zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa,
   2. ujawnianie niewykorzystanych rezerw, wykrywanie nieprawidłowości w wykonywaniu zadań, niegospodarności i marnotrawstwa mienia powiatowego, nadużyć,
   3. ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości,
   4. wskazywanie sposobów i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień,
   5. dokonywanie rocznej oceny funkcjonowania systemu kontroli w Starostwie,
   6. współpraca w sprawach dotyczących kontroli w szczególności z Delegaturą Najwyższej Izby Kontroli;
   7. opracowywanie informacji o stanie wykorzystywania przez komórki organizacyjne Starostwa materiałów pokontrolnych kierowanych przez NIK, czy inny organ kontroli państwowej,
   8. analizowanie sposobu wykonywania wystąpień pokontrolnych i przedstawianie Staroście ewentualnych wniosków,
   9. badanie spraw interwencyjnych zlecanych przez Starostę, Wicestarostę i Zarząd Powiatu,
   10. organizowanie na polecenie Starosty, Zarządu czynności dotyczących wglądu w tok każdej sprawy,
   11. opiniowanie projektów odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne NIK przygotowywane przez komórki organizacyjne Starostwa,
   12. prowadzenie zbioru protokołów, zaleceń pokontrolnych i odpowiedzi na wnioski pokontrolne,
   13. opracowywanie zbiorczych informacji i ocen na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli,
   14. sporządzanie projektów półrocznych planów kontroli Starostwa,
   15. ewidencjonowanie wystąpień i zaleceń pokontrolnych NIK i innych organów kontroli i nadzór nad ich wykonaniem;
  2. w zakresie realizacji procedur dotyczących celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków:
   1. coroczna kontrola co najmniej 5% wydatków:
    • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Gryfinie,
    • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie,
    • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie,
    • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor.Ryszarda Kleszy w Chojnie,
    • Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych im.Osadników Wojskowych w Mieszkowicach,
    • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.Mieszka I w Chojnie,
    • Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie,
    • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie,
    • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie,
    • Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie,
    • Powiatowego Urzędu Pracy Filia w Chojnie,
    • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,
    • Domu Dziecka w Binowie,
    • Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju,
    • Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie,
    • Domu Pomocy Społecznej w Dębcach,
    • Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju,
    • Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie,
    • Starostwa Powiatowego w Gryfinie.";
 7. po § 45 dodaje się § 45a w brzmieniu:
  "§ 45a. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw audytu należy w szczególności:
  1. w zakresie audytu wewnętrznego:
   1. przedstawianie kierownikowi jednostki obiektywnej i niezależnej oceny funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności,
   2. prowadzenie audytu wewnętrznego obejmującego w szczególności:
    • badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,
    • ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
    • ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego,
   3. przygotowanie w porozumieniu z kierownikiem jednostki rocznego planu audytu wewnętrznego jednostki sektora finansów publicznych, zwanego dalej "planem audytu" zawierającego w szczególności:
    • analizę obszarów ryzyka w zakresie gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi,
    • tematy audytu wewnętrznego,
    • proponowany harmonogram realizacji audytu wewnętrznego,
    • planowane obszary, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach;
   4. przygotowanie i przekazanie kierownikowi jednostki sprawozdania z przeprowadzenia i wykonania planu audytu wewnętrznego;
 8. w § 85 ust.2 otrzymuje brzmienie: "2. Pracownicy kierujących komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz ich zastępcy:
  1. aprobują wstępnie pisma w sprawach zastrzeżonych dla członków kierownictwa Starostwa, związanych z zakresem przydzielonych im zadań lub sprawowanego przez nich nadzoru;
  2. podpisują pisma w sprawach nie zastrzeżonych dla członków kierownictwa Starostwa ;
  3. podpisują dokumenty w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa i zadań dla poszczególnych stanowisk pracy;
  4. podpisują pisma dotyczące urlopów pracowników komórek organizacyjnych Starostwa.";
 9. schemat struktury organizacyjnej Starostwa określony w Załączniku Nr 1 do regulaminu otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXXII/411/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/398/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Przedmiotowe zmiany wynikają z:

 1. przeprowadzenia zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu Starostwa;
 2. wprowadzenia do regulaminu zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
 3. prowadzenia spraw związanych z ekoenergetyką;
 4. doprecyzowania zapisów dotyczących podpisywania pism przez pracowników kierujących komórkami organizacyjnymi Starostwa.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-07-24 09:55:03
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-24 09:55:03

Strona odwiedzona 972 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.