Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/496/2006 z dnia 2006-07-12

w sprawie wyrażenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 167/15 o powierzchni 0,2529 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, przy ulicy Niepodległości 28, zabudowanej budynkiem przychodni.

Na podstawie § 9 załącznika do uchwały Nr XXVI/333/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17 sierpnia 2005r. w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński pełni funkcje organu założycielskiego przy zbyciu, wydzierżawianiu i wynajęciu majątku trwałego będącego majątkiem własnym zakładów (otrzymanym i zakupionym), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 167/15 o powierzchni 0,2529 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, przy ulicy Niepodległości 28, zabudowanej budynkiem przychodni.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "INTERMED" Sp. z o.o. w Nowogardzie jest realizacją postanowień umowy trójstronnej, zawartej w dniu 19 grudnia 2005r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim, SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie i "INTERMED" Sp. z o.o. w Nowogardzie, określającej wzajemne działania przy restrukturyzacji opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz zasady realizacji przedsięwzięć w zakresie świadczenia usług medycznych finansowanych ze środków publicznych, w tym eksploatacja, utrzymanie i zarządzanie niezbędnymi składnikami majątkowymi.

Celem sprzedaży nieruchomości jest realizacja świadczeń medycznych w zakresie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej przez INTERMED Sp. z o.o. w Nowogardzie, na które SPZOZ Szpital Powiatowy przekaże spółce kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dlatego też uznać należy, że w przedmiotowej sprawie spełniona jest przesłanka, polegająca na istnieniu szczególnie uzasadnionego przypadku, o której mowa w § 9 cytowanego wyżej załącznika do uchwały Nr XXVI/333/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17 sierpnia 2005r. w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński pełni funkcje organu założycielskiego przy zbyciu, wydzierżawianiu i wynajęciu majątku trwałego będącego majątkiem własnym zakładów (otrzymanym i zakupionym), a która warunkuje możliwość wyrażenia przez Radę Powiatu w Gryfinie zgody na odstąpienie od przetargu przy odpłatnym rozporządzaniu składnikami majątku trwałego (sprzedaż) przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie projektu uchwały w powyższej sprawie jest uzasadnione.

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że omawiana nieruchomość stała się własnością Szpitala Powiatowego w drodze darowizny, dokonanej w dniu 30 marca bieżącego roku. Stosownie do postanowień § 2 aktu notarialnego - umowy darowizny (kopia w załączeniu), przekazanie nieruchomości nastąpiło na podstawie art. 13 ust. 2 w związku z art. 6 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, to jest na cel publiczny: budowa i utrzymanie publicznych obiektów służby zdrowia.

Zbycie nieruchomości przez Szpital Powiatowy będzie oznaczało, że nie została ona wykorzystana na ten cel.

Stosownie natomiast do art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel określony w umowie darowizny, darowizna podlega odwołaniu. Art. 13 ust. 2a zdanie drugie cytowanej ustawy stanowi natomiast, że odstąpienie od odwołania darowizny następuje za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie.

Zatem po zbyciu nieruchomości przez Szpital Powiatowy, niezbędne będzie podjęcie przez Radę Powiatu w Gryfinie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny.

Wyjaśnić należy, że wyżej wymieniona uchwała może zostać podjęta po faktycznym zbyciu nieruchomości przez Szpital, nie zaś przed tym planowanym zbyciem.

Z uzasadnienia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego wydanego w podobnej sprawie, wynika bowiem, że cyt. "(…) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma - co do zasady - obowiązek odwołania darowizny, jeżeli nieruchomość nie została wykorzystana na cel określony w umowie. Od tego obowiązku może odstąpić jedynie po uzyskaniu zgody rady powiatu. W tym miejscu należy więc stanowczo podkreślić, iż dopiero w momencie zaistnienia przesłanek umożliwiających odwołanie darowizny z uwagi na niewykorzystanie darowanej nieruchomości na wskazany cel, rada powiatu uprawniona jest do podjęcia (lub nie) uchwały o wyrażeniu zgody na odstąpienie od odwołania darowizny.
W związku z tym nie jest możliwe uprzednie zaakceptowanie (lub nie) przez radę powiatu przyszłych działań (…) w stosunku do darowanej nieruchomości, a niezgodnych z celem na jaki darowizna nastąpiła. Taka uchwała nie mogłaby bowiem zstąpić uchwały jaką rada powiatu byłaby władna podjąć w trybie art. 13 ust. 2a zdanie drugie ustawy o gospodarce nieruchomościami, która ze swej istoty ma charakter następczy w stosunku do czynności podejmowanych (…) wobec darowanej nieruchomości".

data opublikowania: 2006-07-24 10:26:36
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-24 10:26:36

Strona odwiedzona 1182 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.