Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/498/2006 z dnia 2006-07-12

zmieniająca uchwałę Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U z 2003r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok, zmienionej

 • Uchwałą Nr XXXII/410/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 stycznia 2006r.,
 • Uchwałą Nr XXXIII/431/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r.
 • Uchwałą Nr XXXVI/455/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2006 r.
 • Uchwałą Nr XXXVII/484/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r.,
  wprowadza się następujące zmiany:
  1. W § 3 ust.2 otrzymuje następujące brzmienie:
   "2. Ustala się przychody budżetu Powiatu Gryfińskiego w wysokości 4.887.258 zł, z tego:
   1. kredyty 4.000.000 zł,
   2. pożyczki 468.750 zł,
   3. wolne środki na rachunku bieżącym budżetu 418.508 zł
  2. § 4 otrzymuje brzmienie:
   "§ 4. Planowany deficyt budżetu w kwocie 3.337.258 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   1. kredytu 4.000.000 zł
   2. pożyczki 468.750 zł
   3. wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu 418.508 zł
  3. W §18 w pkt 1 kwotę 1.500.000 zł zamienia się na kwotę 2.100.000 zł
  4. Załącznik Nr 14 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Wprowadzona zmiana w uchwale budżetowej polega na:

 1. zwiększeniu w § 18 kwoty 1.500.000 zł na kwotę 2.100.000 zł dotyczącej limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, wprowadza się w związku z koniecznością uregulowania zobowiązania wobec Gminy Chojna - kary administracyjnej w wysokości 578.384,04 zł za usunięcie bez wymaganego prawem zezwolenia drzewa - lipy rosnącego w pasie drogi powiatowej, usytuowanej na nieruchomości oznaczonej działką nr 152, obręb 4 m. Chojna, przy ul. Słowiańskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa - Powiat Gryfiński, pozostającej w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie.
 2. zwiększeniu planowanego deficytu budżetu Powiatu Gryfińskiego o kwotę 418.508 zł, który finansowany będzie wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

  Wolne środki na rachunkach bankowych na koniec 2005 r.
  Środki na rachunkach budżetu + 1.384.434,22 zł
  Inne środki pieniężne + 58,59 zł
  Należności budżetu + 862.635,04 zł
  Zobowiązania budżetu - 48.138,53 zł
  Rozliczenia międzyokresowe - 1.402.715 zł
  Rezerwa na wydatki niewygasające - 377.866,27 zł
  Razem 418.408,05 zł

 3. Zmianie kwot w załączniku Nr 14 "Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Powiatu Gryfińskiego na rok 2006", W programie pn. "Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia administracyjno-biurowe Starostwa Powiatowego w Gryfinie" zwiększa się kwotę łącznych nakładów finansowych do kwoty 1.018.205 zł. Kwota w wysokości 38.633 zł, o którą zwiększa się kwotę limitów dotyczy wydatków na nadzór inwestorski. Kwota ta znajduje się w budżecie lecz nie została ujętą w załączniku Nr 14.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-07-24 10:28:43
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-24 10:28:43

Strona odwiedzona 1003 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.