Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/522/2006 z dnia 2006-10-11

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055,) uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 206.564 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   dział 801-Oświata i wychowanie - 10.000 zł
  • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 10.000 zł

  • dział 852 - Pomoc społeczna - 161.674 zł
  • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 161.674 zł

  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 34.890 zł
  • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 34.890 zł
 2. zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 597.459 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 100.440 zł
  • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami -100.440 zł

  • dział 750 - Administracja publiczna - 27.343 zł
  • rozdział 75020 -Starostwa powiatowe - 22.343 zł
  • rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 5.000 zł

  • dział 801 - Oświata i wychowanie - 68.000 zł
  • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 68.000 zł

  • dział 852 - Pomoc społeczna - 365.617 zł
  • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 365.617 zł

  • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.169 zł
  • rozdział 85395 - Pozostała działalność - 1.169 zł

  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 34.890 zł
  • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 34.890 zł
  • zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 390.895 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
  • dział 600 - Transport i łączność - 68 zł
  • rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 68 zł

  • dział 750 - Administracja publiczna - 124.940 zł
  • rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 100.440 zł
  • rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 24.500 zł

  • dział 801 - Oświata i wychowanie - 1.417 zł
  • rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 76 zł
  • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 544 zł
  • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 797zł

  • dział 852 - Pomoc społeczna - 205.540 zł
  • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 88 zł
  • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 204.227 zł
  • rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - 1.225 zł

  • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 486 zł
  • rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 86 zł
  • rozdział 85395 - Pozostała działalność - 400 zł

  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 58.444 zł
  • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 107 zł
  • rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 337 zł
  • rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 58.000 zł

  • zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Uchwałą przewiduje:

 1. Zwiększenie planu dochodów w związku z zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 405/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2006 rok, w którym zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 161.674 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 -Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności oraz realizację programów naprawczych w domach pomocy społecznej.
 2. Zmianę w planie wydatków domów pomocy społecznej w związku:
  • ze zmniejszeniem się liczby pensjonariuszy, których pobyt finansowany jest dotacją celową w kwocie 201.345 zł w następujący sposób:
   • DPS Dębce 16.887 zł
   • DPS Nowe Czarnowo - 38.970 zł
   • DPS Trzcińsko - Zdrój 138.993 zł
   • DPS Moryń - 6.495 zł
  • z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: PS.1.MO.3051/154/2006, w którym w związku z trudną sytuacją finansową domów pomocy społecznej w powiatu gryfińskiego podjęto decyzję o pozostawieniu w budżecie powiatu kwoty 201.345 zł pochodzącej ze zmniejszenia się liczby osób objętych dotacja w 2006 r. Kwotę tą oraz zwiększony plan wydatków finansowanych dotacją przyznaną zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 405/206 należy zgodnie z ww. wyżej pismem w łącznej kwocie 363.019 zł rozdysponować w następujący sposób:
   1. DPS Dębce - na dofinansowanie realizacji programu naprawczego - 50.476 zł
   2. DPS Nowe Czarnowo - 279.870 zł ( w tym 193.500 zł na bieżącą działalność, 86.370 zł na dofinansowanie realizacji programu naprawczego)
   3. DPS Trzcińsko - Zdrój -na dofinansowanie programu naprawczego - 32.673 zł.
 3. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dokonuje się zwiększenia planu finansowego DPS Trzcińsko - Zdrój o kwote 2.598 zł w związku ze zwiększeniem się liczby mieszkańców, których pobyt finansowanych jest dotacją z budżetu państwa, jednocześnie zmniejszając plan dotacji przeznaczonej dla DPS Moryń w związku ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców, których pobyt finansowany jest dotacją z budżetu państwa o kwotę 2.598 zł
 4. Zmniejszeniem planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu gryfińskiego o kwotę 2.443 zł w związku z ubezpieczeniem mienia tych jednostek za okres od 01.08.-31.08.2006. W związku z tym, iż składki za polisy ubezpieczeniowe zostały opłacone przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie dokonuje się zmniejszeń planów wydatków jednostek zwiększając tym samym plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 2.443 zł
 5. Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich, polegających na zmniejszeniu planu wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 - Pozostała działalność a zwiększeniu planu wydatków w dziale 750-sAdministracja publiczna, 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 400 zł
 6. Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego na wniosek Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej, polegającej na zmniejszeniu planu dotacji z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 24.500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na bieżąca działalność Wydziału Promocji w kwocie 5.000 zł oraz zwiększenie o kwotę 19.500 zł planu wydatków Wydziału Komunikacji i Transportu na zakup druków komunikacyjnych.
 7. Zmianę w planie wydatków budżetowych (Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) polegającą na zwiększeniu planu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 100.440 zł a zmniejszenie działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75020 - Starostwa powiatowe kwotę 100.440 zł
 8. Na wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dokonuje się zmian w planie finansowym PCPR, polegających na zmniejszeniu planu w dziale 852, rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 1.169 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem jako wkład własny do projektu "Zorganizowania i prowadzenia Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie" współfinansowanego ze środków PFRON.
 9. Zmianę w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach polegająca na zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 58.000 zł tym samym zmniejszając plan wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, 85410 - Internaty i bursy szkolne.
 10. Zwiększenie planu dochodów i wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w związku z otrzymaną darowizną od Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. w wysokości 10.000 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie pomieszczenia na pracownię komputerową.
 11. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 34.890 zł w związku z podpisaną umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie projektów w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych". Przedmiotem umowy jest dofinanowanie ze środków PFRON następujących projektów, realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie:
  1. w ramach obszaru A program: "Pierwsze lata w szkole" - doposażenie klasopracowni kształcenia zintegrowanego (I etap edukacyjny) w materiały, pomoce szkolne oraz sprzęt umożliwiający i czyniący naukę bardziej atrakcyjną - środki PFORN w wysokości 12.901 zł
  2. w ramach obszaru B program: "Kultura i estetyka spożywania posiłków" wyposażenie stołówki Ośrodka w sprzęt meblowy - środki PFORN w wysokości 21.989 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-10-19 11:08:38
data ostatniej aktualizacji: 2006-10-19 11:08:38

Strona odwiedzona 934 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.