Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XL sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XL/533/2006 z dnia 2006-10-25

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055,) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 410.616 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  dział 750 - Administracja publiczna - 10.616 zł
  rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 10.016 zł
  rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 600 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 100.000 zł
  rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 100.000 zł
  dział 852 - Pomoc społeczna - 300.000 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 300.000 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1

 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 10.616 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 10.616 zł
  rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 10.616 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 646.751 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  dział 600 - Transport i łączność - 240.000 zł
  rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 240.000 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 106.751 zł
  rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 6.751 zł
  rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 100.000 zł
  dział 852 - Pomoc społeczna - 300.000 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 300.000 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 246.751 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień , z tego:
  dział 600 - Transport i łączność - 240.000 zł
  rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 240.000 zł

  z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 6.751 zł
  rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - 6.751 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Uchwała dotyczy

 1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 490/2006 z dnia 13 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2006 rok, w którym zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego ( z rezerwy celowej budżetu państwa cz.83, poz.11) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań objętych Kontraktem dla Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2006 o łączną kwotę 400.000 zł, z tego w:
  1. dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe, przyznano dotacje celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 100.000 zł na zadanie pn. "Termoodernizacja budynku szkoły wraz z wykonaniem elewacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach"
  2. dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze przyznano dotację celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 300.000 zł na zadanie pn. "Przystosowanie budynku internatu w Chojnie na potrzeby wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej - relokacja domu dziecka w Binowie.
 2. Zmian w planie wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe na wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie. W związku z tym, iż zaplanowane środki jako dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (90.000 zł) oraz dotacje dla gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (150.000 zł ) nie zostaną wykorzystane ze względu na zakończenie inwestycji realizowanych przez gminy na ul.Klasztornej i Malarskiej w Chojnie oraz pl.Wolności w Moryniu zwiększa się plan wydatków PZD z przeznaczeniem na wydatki bieżące (Zakup usług remontowych) w łącznej kwocie 240.000 zł.
 3. Zwiększenia planu dochodów na wniosek Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej o kwotę 10.616 zł w tytułu darowizn w kwocie 600 zł oraz wpływu z usług w kwocie 10.016 zł w związku z realizacją ponadplanowych dochodów.
 4. Zmniejszenia planu dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku ze sprzedażą lokalu użytkowego PINZOZ usytuowanego na działce nr 167/15 położonej w obrębie Gryfino 3 przy ul. Niepodległości 28 oraz koniecznością rozwiązania umowy najmu oraz refakturowania kosztów utrzymania tego budynku o kwotę 10.616 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-11-03 09:08:57
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-03 09:08:57

Strona odwiedzona 951 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.