Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/202/2004 z dnia 2004-09-29

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) ora art. 18 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem 31 grudnia 2004 r. likwiduje się zakład budżetowy pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powołany uchwałą Nr II/9/99 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 13 stycznia 1999 r.

§ 2

Mienie będące w użytkowaniu jednostki zostanie przejęte na majątek powiatu gryfińskiego z przeznaczeniem na prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa.

§ 3

Zobowiązuje się Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do opracowania harmonogramu likwidacji zakładu i jego realizacji.

§ 4

Traci moc uchwała Nr II/9/99 z dni 13 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie.UZASADNIENIE

Z uwagi na brak środków finansowych oraz na planowaną przez ustawodawcę zmianę przepisów w zakresie organizacji, udostępniania i przechowywania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zachodzi konieczność zlikwidowania zakładu budżetowego i włączenia zadań powiatowego ośrodka do struktury organizacyjnej urzędu Starostwa.
Projektowana zmiana do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wprowadza (art. 40 ust.6) obowiązek organizacji Starostwa w następujący sposób:
"Wojewódzkie i powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, stanowią wyodrębnione komórki organizacyjne, wchodzące w skład urzędów marszałkowskich i starostw powiatowych. Ośrodki te nie mogą wchodzić w skład innych samorządowych jednostek organizacyjnych."
Mając powyższe na uwadze, konieczna jest reorganizacja służby geodezyjnej w Starostwie.
W wyniku reorganizacji w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru planuje się następujące stanowiska pracy:

WARIANT I (bez pracowników kontraktowych):

 1. Geodeta Powiatowy - 1 etat,
 2. Z-ca Geodety Powiatowego - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 1 etat,
 3. specjalista ds. ewidencji gruntów i budynków - 2 etaty,
 4. specjalista ds. geodezji, administrator Systemu Zintegrowanej Obsługi Geodezyjnej i Integracyjnej Platformy Elektronicznej - 1 etat,
 5. stanowisko ds. obsługi interesantów i wydawania danych - 1 etat
 6. Referat -Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Karto- graficznej (zasób geodezyjny i kart. oraz ZUD) - 12 etatów.

Razem = 18 etatów.

WARIANT II (zatrudnienie pracowników kontraktowych):

 1. Geodeta Powiatowy - 1 etat,
 2. Z-ca Geodety Powiatowego - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 1 etat,
 3. specjalista ds. ewidencji gruntów i budynków - 2 etaty,
 4. specjalista ds. geodezji, administrator Systemu Zintegrowanej Obsługi Geodezyjnej i Integracyjnej Platformy Elektronicznej - 1 etat,
 5. stanowisko ds. obsługi interesantów i wydawania danych - 1 etat
 6. Referat - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Karto- graficznej (zasób geodezyjny i kart. oraz ZUD) - 6 etatów.
  Razem = 12 etatów.

 7. Zatrudnienie pracowników kontraktowych na kontraktach 3 letnich ( 4 do kontroli operatów pomiarowych. 2 do wpro- wprowadzania zmian w ewidencji gruntów i budynków) - 6 osób

Razem = 18 osób.

Zabezpieczenie finansowe:
Środki na wykonanie bieżące zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

 • 710 - Działalność usługowa
  • 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),
  • 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne,
 • 750 - Administracja publiczna
  • 75011 - Urzędy wojewódzkie,
  • 75020 - Starostwa powiatowe,
 • Fundusz specjalny: Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:
  • 2440 - dotacje przekazane z funduszu celowego na realizacje zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych,
  • 7300 - usługi (w wypadku pracowników kontraktowych).

data opublikowania: 2004-10-15 11:20:10
data ostatniej aktualizacji: 2004-10-15 11:20:10

Strona odwiedzona 1273 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.