Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

103 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 524/2005 z dnia 2005-04-20

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod "Teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie".

Na podstawie art. 17 pkt. 7 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z następującymi zmianami: art. 5 Dz. U. z 2004 r Nr 6 poz. 41, art. 10 Dz. U. z 2004 r. Nr 141 poz. 1492/ Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu uzgadnia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod "Teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie", z następującymi uwagami:

 • w treści projektu uchwały proponuje się zawrzeć informację określającą numery działek objętych przedmiotowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wraz z określeniem ich powierzchni,
 • należy wyeliminować niespójność pomiędzy treścią projektu uchwały w § 3 dotyczącą liczby załączników do uchwały a liczbą faktycznie dołączonych do przesłanego projektu załączników (dotyczy załącznika nr 2 i nr 3),
 • ze względu na wprowadzone w § 12 ust. 1 ustalenia zobowiązującego do zachowania istniejącej gminnej trasy rowerowej, tzw. "Odrzańsko-Bukowej", należy na rysunku planu zobrazować jej przebieg,
 • w § 23 należy doprecyzować rodzaje paliw zanieczyszczających atmosferę,
 • należy wyeliminować niespójność § 31 ust. 6 pkt. 3) oraz § 34 ust. 6 pkt. 1) ustaleń szczegółowych określających możliwość odprowadzenia ścieków do zbiornika bezodpływowego i indywidualnej biologicznej oczyszczalni ścieków z § 13 ust. 1 oraz § 15 pkt. 1, 2 który nie dopuszcza możliwości innego odprowadzenia ścieków niż do projektowanych sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • w § 33 ust. 1 pkt. 1 należy sprecyzować rodzaje usług dopuszczalnych w ramach terenów oznaczonych symbolami W2.46.04U oraz W2.46.05U, w sposób analogiczny jak w § 32, ust. 1. Konstrukcja planu pozwala przypuszczać, iż funkcja tych terenów ma być różna od terenów o których mowa w § 32 ust. 1, jednak nie sprecyzowano na czym ta różnica ma polegać.
 • w § 14 pkt. 2, § 15 pkt. 2 oraz § 31 pkt. 3 ppkt. 9 proponuje się dopisać na końcu zdania "zgodnie z przepisami odrębnymi",
 • należy wyeliminować sprzeczność zapisu § 21 pkt. 1: "zakazuje się prowadzenia wszelkiej działalności, mogącej znacząco oddziaływać na środowisko w myśl przepisów prawa ochrony środowiska,(...) z wyjątkiem terenu W2.46.01.O" z treścią projektu uchwały dopuszczającą budowę planowanych sieci energetycznej 110 kV, oraz instalacji do odzysku odpadów (punkt rozbioru odpadów wielkogabarytowych), które zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • w § 21 pkt. 4 proponuje się dopisać na końcu zdania "oraz wód powierzchniowych",
 • w § 31 pkt. 3 ppkt. 1 w odpadach przeznaczonych do składowania proponuje się dopisać "oraz odpadów innych niż niebezpieczne",
 • w § 31 pkt. 3 ppkt. 11d obecny zapis proponuje się zastąpić "przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko",
 • w § 29 ust. 1, 2, 3 należy określić numery działek oraz ich powierzchnie objętych zgodą na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

data opublikowania: 2005-04-27 10:14:03
data ostatniej aktualizacji: 2005-04-27 10:14:03

Strona odwiedzona 951 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.