Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

153 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 740/2006 z dnia 2006-03-15

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach SPO RZL - Działanie 1.2 - Perspektywy dla młodzieży projekt pod nazwą "Znajdź swoje miejsce" - Działanie 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia pod nazwą "Nowe możliwości" oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dofinansowanie powyższych projektów z EFS i z ich realizacją

Na podstawie art. 32 ust.1 oraz art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U.2001 Nr 142 poz.1592 z późn.zm.), art. 9 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz.1001z późn. zm.) oraz § 59 ust.1 Statutu Powiatu, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji projekty współfinansowane z EFS w ramach SPO RZL

 • Działanie 1.2 - Perspektywy dla młodzieży projekt pod nazwą " Znajdź swoje miejsce"
 • Działanie 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia pod nazwą "Nowe możliwości"
  Zgodnie z założeniami określonymi we wnioskach o dofinansowanie projektów w ramach SPO RZL, stanowiących załączniki do niniejszej uchwały, o ile zostaną one zakwalifikowane do objęcia dofinansowaniem.
§ 2

Udziela się pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z:

 1. ubieganiem się o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w tym złożenia dokumentacji konkursowej w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez instytucję wdrażającą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
 2. zawarcia umów o dofinansowanie projektów konkursowych z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie oraz podpisywania aneksów do tych umowy
 3. realizacją projektów, a w szczególności do wykonywania zadań związanych z realizacją projektów oraz z ich rozliczeniem a także zatwierdzania wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań
 4. dokonywaniem zmian w projektach w trakcie ich realizacji zgodnie z zasadami określonymi w umowach o dofinansowanie projektów w ramach SPO RZL 2004-2006, oraz do podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektów.
§ 3

Pełnomocnictwa udziela się na okres niezbędny do realizacji projektów oraz ich rozliczenia tj. od 14.03.2006r. - 31.01.2007r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 14.03.2006r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.Przewodniczący Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie opracował projekty działań na rzecz osób bezrobotnych i zamierza ubiegać się o ich dofinansowanie z EFS w ramach SPO RZL

 • Działanie 1.2 - Perspektywy dla młodzieży projekt pod nazwą "Znajdź swoje miejsce"
  Celem nadrzędnym niniejszego projektu, jest udzielenie młodzieży powiatu gryfińskiego możliwie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie oraz samozatrudnienie tak, aby nie pozostawali bezrobotnymi.
  Bezpośrednim celem projektu jest zapoznanie młodzieży do 25 roku życia, bezrobotnej do 6 miesięcy oraz od 6 do 24 miesięcy z funkcjonowaniem rynku pracy oraz sposobami poruszania się po nim a także poszerzenie umiejętności zawodowych i dostosowanie ich do rynku pracy, zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego oraz udzielenie pomocy przy rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. W ramach projektu planuje się objąć 465 osób młodych następującymi instrumentami aktywizacji zawodowej: poradnictwo zawodowe - 465 osób, staże 255 osób, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy - 122 osoby, szkolenia - 67 osób, roboty publiczne - 18 osób, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 3 osoby, pośrednictwo pracy - 465 osób.
 • Działanie 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia pod nazwą "Nowe możliwości"
  Celem nadrzędnym niniejszego projektu, jest ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn poprzez możliwie szerokie wsparcie dla osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych z terenu powiatu gryfińskiego w zakresie reintegracji zawodowej.
  Bezpośrednim celem projektu jest pomoc osobom bezrobotnym powyżej 25 roku życia (pozostających w rejestrze urzędu pracy przez okres do 24 miesięcy licząc od daty ostatniej rejestracji) w efektywnym poruszania się po rynku pracy i znalezieniu zatrudnienia oraz zwiększenie ich motywacji do podjęcia pracy, poprzez objęcie ich poradnictwem zawodowym, podwyższenie ich kwalifikacji zawodowych i dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy oraz udzielenie pomocy przy rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. W ramach projektu planuje się objąć 289 osób długotrwale bezrobotnych następującymi instrumentami aktywizacji zawodowej: poradnictwo zawodowe - 289 osób, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy - 106 osób, szkolenia - 168 osób, prace interwencyjne - 8 osób, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 7 osób, pośrednictwo pracy - 289 osób

Ponieważ PUP jest jednostką organizacyjną powiatu i nie posiada osobowości prawnej nie może występować samodzielnie jako wnioskodawca. Zgodnie z wytycznymi instytucji wdrażającej tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu PUP obowiązany jest przedstawić zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym uchwałę organu powiatu zezwalającą na realizację projektu współfinansowanego z EFS i udzielającą pełnomocnictwa w tym zakresie dyrektorowi PUP.
W związku z powyższym, w celu spełnienia warunków formalnych niezbędnych do otrzymania dofinansowania projektów, konieczne jest podjęcie uchwały zezwalającej na realizację projektów i udzielającej pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w zakresie dokonywania wszelkich czynności związanych z:

 1. ubieganiem się o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w tym złożenia dokumentacji konkursowej w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez instytucję wdrażającą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
 2. zawarcia umów o dofinansowanie projektów konkursowych z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie oraz podpisywania aneksów do tych umowy
 3. realizacją projektów, a w szczególności do wykonywania zadań związanych z realizacją projektów oraz z ich rozliczeniem a także zatwierdzania wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań
 4. dokonywaniem zmian w projektach w trakcie ich realizacji zgodnie z zasadami określonymi w umowach o dofinansowanie projektów w ramach SPO RZL 2004-2006, oraz do podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektów.

data opublikowania: 2006-03-21 11:53:19
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-21 11:53:19

Strona odwiedzona 869 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.