Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

41 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 98/2003 z dnia 2003-09-23

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003.

Na podstawie art. 128, ust. 1 pkt. 1 i 3, ust. 2 pkt.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 16 Uchwały Nr III/20/2002 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 21 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 - Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 136.890 zł z tego:
  • z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 49.436 zł, w tym:
   • dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 14.000 zł
    • rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 14.000 zł
   • dział 710 - Działalność usługowa - 29.800 zł
    • rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 12.600 zł
    • rozdział 71095 - Pozostała działalność - 17.200 zł
   • dział 853 - Opieka społeczna - 5.636 zł
    • rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów - 5.636 zł
  • z tytułu realizacji zadań powierzonych na podstawie porozumień o kwotę 51 zł, w tym:
   • dział 750 - Administracja publiczna - 51 zł
    • rozdział 75045 - Komisje poborowe - 51 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 87.403 zł, w tym:
   • dział 758 - Różne rozliczenia - 87.403 zł
    • rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 87.403 zł
 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 150.090 zł z tego:
  • z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 49.436 zł, w tym:
   • dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 14.000 zł
    • rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 14.000 zł
   • dział 710 - Działalność usługowa - 29.800 zł
    • rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 12.600 zł
    • rozdział 71095 - Pozostała działalność - 17.200 zł
   • dział 853 - Opieka społeczna - 5.636 zł
    • rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów - 5.636 zł
  • z tytułu realizacji zadań powierzonych na podstawie porozumień o kwotę 51 zł, w tym:
   • dział 750 - Administracja publiczna - 51 zł
    • rozdział 75045 - Komisje poborowe - 51 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 100.603 zł, z tego:
   • dział 750 - Administracja publiczna - 13.200 zł
    • rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 13.200 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 87.403 zł
    • rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 87.403 zł
 3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 13.200 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 750 - Administracja publiczna - 13.200 zł
    • rozdział 75019 - Rady powiatów - 13.200 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z:

 1. pismem Ministra Finansów nr ST5-4820-25p/2003 z dnia 28.08.2003 w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu ze środków rezerwy w/w subwencji o kwotę 87.403 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów , pracowników szkól i placówek oświatowych - środki przeznaczono na remont dachu budynku internatu w ZSP Nr 2 w Chojnie,
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego:
  1. Nr 295/2003 z dnia 25 lipca 2003r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2003 rok, które zwiększa Powiatowi dotację w kwocie 51 zł w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75045 - Komisje poborowe §2120 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wykonania specjalistycznych badań lekarskich poborowych.
  2. Nr 299/2003 z dnia 31 lipca 2003r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2003 rok, które zwiększa Powiatowi dotację w kwocie 14.000 zł w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wykonanie wznowień granic i podziału działek Skarbu Państwa.
  3. Nr 333/2003 z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2003 , które zwiększa Powiatowi dotację w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 29.800 zł, z tego:
   • rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), § 211 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 12.600 zł, z przeznaczeniem na aktualizację użytków w bazie danych ewidencji gruntów i budynków oraz na opracowanie projektów modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków,
   • rozdział 71095 - Pozostała działalność, § 641 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 17.200 zł, z przeznaczeniem na doposażenie starostw w sprzęt komputerowy potrzebny do prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz na zakup nowego systemu do prowadzenia tych baz.
  4. Nr 345/2003 z dnia 8 września 2003r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2003 , które zwiększa Powiatowi dotację w dziale 853 - Opieka społeczna, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, § 211 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 5.636 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu repatrianta do Polski oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.
 3. Przenosi się środki w kwocie 13.200 zł z zaplanowanych wydatków na obsługę rady i zarządu do wydatków starostwa w związku z powołaniem etatowego członka zarządu. W uchwale budżetowej na rok 2003 została zaplanowana dieta dla radnego a w chwili obecnej etatowy członek zarządu otrzymuje wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2003-10-24 08:44:22
data ostatniej aktualizacji: 2003-10-24 08:44:22

Strona odwiedzona 763 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.