Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

II sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr II/21/2006 z dnia 2006-12-20

w sprawie zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w 2006r.

Na podstawie art. 35a ust. 1 i ust. 3 oraz art. 26 ust.1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 1997r.nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082, z 1998r. Nr 99, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr162, poz. 1118 i poz. 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, z 2000r. Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249, z 2001r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792 i Nr 1800, z 2002r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683, Nr 241, poz. 2074, z 2003r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217, Nr 228, poz. 2262, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 240, poz. 2407, z 2005r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366, Nr 167, poz. 1398) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz.U. z dnia 1 lipca 2002r. Nr 96, poz. 861, z 2003r. Nr 6 , poz. 20 )uchwały Nr XXXVI/447/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2006r., Rada Powiatu uchwala się co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie na zadanie rehabilitacji społecznej w następujący sposób:

 1. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o kwotę 60.000 zł.,
 2. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych o kwotę 50.000 zł.,
 3. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny , przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 79.183 zł.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W związku z uzyskaniem w dniu 26 października 2006r. zgody ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na zmianę planu finansowego PFRON na 2006r. Zarząd PFRON dokonał podziału dodatkowej kwoty przeznaczonej na zadania samorządów powiatowych. Zgodnie z pismem WF/118w/2006 z dnia 26 października 2006r. wysokość środków PFRON przypadających dla Powiatu Gryfińskiego według algorytmu na rok 2006 została zwiększona o kwotę 189.183 zł. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały zwiększającej środki finansowe na poszczególnych zadaniach.

Podstawą prawną podjęcia uchwały jest art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) który mówi, że " Rada powiatu w formie uchwały określa zadania , na które przeznacza środki określone w art. 48 ust. 1 pkt. 1" ( tj. środki finansowe przekazywane według algorytmu przez Prezesa Zarządu PFRON na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań).

Mając na uwadze realizację zadań w latach ubiegłych i liczbę złożonych wniosków a także zwiększone zainteresowanie mieszkańców naszego powiatu poszczególnymi zadaniami w roku bieżącym wnioskuję się o podjęcie uchwały i podział środków finansowych jak w projekcie uchwały.

Zwiększone środki finansowe wnioskuje się przeznaczyć na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych, z której ma możliwość bezpośrednio skorzystać więcej osób niepełnosprawnych mniejszymi nakładami finansowymi (likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze).

Tabela przedstawia projekt rozdysponowania dodatkowych środków z PFRON w 2006r.

Lp.Nazwa zadaniaLiczba złożonych wnioskówWnioski zakwalifi- kowane wg stanu na dzień 27.10.2006r.Plan finansowy
(w złotych)
Zwiększe- nie planu
(w złotych)
Plan po zwiększe- niach
(w złotych)
1.Likwidacja barier funkcjonalnych6737235.75550.000285.755
2.Turnusy rehabilitacyjne442151248.00060.000308.000
3.Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze242207253.60079.183332.783
3.Ogółem298185737.355189.183926.538

data opublikowania: 2007-01-04 11:38:58
data ostatniej aktualizacji: 2007-01-04 11:38:58

Strona odwiedzona 990 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.