Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

IV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IV/48/2007 z dnia 2007-01-25

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na okres przekraczający 3 lata

Na podstawie § 3 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XIII/134/2004 z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 427), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres przekraczający 3 lata części warsztatów szkolnych wraz z holem i korytarzem o pow. 879,94 m2 usytuowanych na nieruchomości oznaczonej numerem działki 236, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego i znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest szkic techniczny, określający pomieszczenia przeznaczone do wydzierżawienia (załącznik Nr 1).
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicerzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Rafał MuchaUZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona numerem działki 236, położona w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino stanowi własność Powiatu Gryfińskiego i znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie wystąpił z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie wynajęcia części warsztatów przez firmę K+F Global Partners w celu przeprowadzenia szkoleń oraz wynajmu pomieszczeń noclegowych w internacie szkoły. W uzupełnienie złożonego wniosku poinformowano, że firma K+F Global Partners jest zainteresowana wynajęciem części warsztatów szkolnych przez okres minimum 6 lat. Warsztaty szkolne usytuowane są na działce nr 236 położonej w obrębie 5 miasta Gryfino. Warsztaty o pow. 928 m2 oraz plac magazynowy przy warsztatach o pow. 1 141 m2 zajmowane są przez Bractwo Kurkowe "GRYF" na podstawie umowy użyczenia z dnia 28 września 2004r., zawartej na czas nieokreślony. Pozostała cześć warsztatów szkolnych wraz z holem i korytarzem zajmuje pow. 879,94 m2.

Rada Powiatu w Gryfinie może zwolnić z obowiązku przeprowadzania przetargu na wydzierżawienie bądź wynajęcie nieruchomości lub jej części, jeżeli uzasadnia to ważny cel publiczny. Cele publiczne określone zostały w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. W rozumieniu ustawy wynajęcie pomieszczeń w celu przeprowadzania (w ramach działalności komercyjnej) szkoleń nie stanowi celu publicznego. Ponadto należy zaznaczyć, iż przedmiotowe pomieszczenia winny być przedmiotem dzierżawy, nie zaś najmu, bowiem zgodnie z kodeksem cywilnym przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony. Natomiast przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony.

Wydzierżawienie nieruchomości lub jej części na okres dłuższy niż trzy lata wymaga zgody Rady powiatu w Gryfinie i następuje w drodze przetargu.

Biorąc powyższe pod uwagę brak jest przeszkód do wydzierżawienia w drodze przetargu przedmiotowych pomieszczeń i poinformowania firmy K+F Global Partners o wszczęciu procedury związanej z wydzierżawieniem warsztatów oraz możliwości przystąpienia do przetargu. Procedura związana z wydzierżawieniem warsztatów powinna być przeprowadzona przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jednostka organizacyjna ma prawo korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który ustanowiony został trwały zarząd, za zgodą właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na okres powyżej trzech lat. Zatem stroną ewentualnej umowy dzierżawy (wydzierżawiającym) zawartej w wyniku pozytywnego zakończenia przetargu będzie Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części warsztatów szkolnych na okres przekraczający 3 lata jest uzasadnione.

data opublikowania: 2007-01-29 15:20:10
data ostatniej aktualizacji: 2007-01-29 15:20:10

Strona odwiedzona 981 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.