Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

VI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VI/81/2007 z dnia 2007-04-05

w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2007 r.

Na podstawie art.35a ust.1pkt.1, pkt.7 i pkt.8, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082, z 1998r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249, z 2001r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792 i Nr 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683, Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217, Nr 228, poz. 2262 z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 240, poz. 2407 z 2005 r. nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 49, poz. 359, Nr 63, poz. 440, Nr 94, poz. 651, Nr 170, poz. 1271) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 96, poz. 861, z 2003 r. Nr 100, poz. 930), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Przyjmuje się do realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowane w 2007 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym:
  1. finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
  2. udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej,
  3. zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu.
 2. Zadania realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie.
§ 2
 1. Przyjmuje się do realizacji zadania z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane w 2007 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym:
  1. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  2. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  3. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  4. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Zadania realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
§ 3

Przyjmuje się do realizacji niżej wymienione zobowiązania, wynikające z zawartych umów wieloletnich, które finansowane będą w 2007 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym:

 1. Zobowiązania dotyczące dofinansowania działania:
  1. Warsztat Terapii Zajęciowej, Gryfino ul. Sprzymierzonych 5, prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie
  2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Goszkowie, prowadzony przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,,Promyk" w Mieszkowicach.
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zobowiązań, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Zadania określone w pkt. 1 realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami na wniosek:

 1. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 2. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do przedłożenia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania zadań w terminie do dnia 29 kwietnia 2008 r.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Podstawa prawna

 • art. 35a ust.1 pkt. 1, 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).
 • do zadań powiatu należy dofinansowywane ze środków PFRON:
  1. Uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  2. Sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  3. Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  4. Likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  5. Kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
  6. Kosztu wynikającego ze zwiększenia liczby uczestników WTZ.
 • art. 35a ust. 1a i c : - zadania są realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie,
 • art. 35a ust.1b- zadania są realizowane przez powiatowe urzędy pracy.
 • art. 35a ust.3 w/w ustawy - Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki określone w art. 48 ust.1 pkt 1" ( tj. środki finansowe przekazywane według algorytmu przez Prezesa Zarządu PFRON na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań),
 • Wysokość środków PFRON przypadających dla Powiatu Gryfińskiego według algorytmu na realizację zadań w 2007 r. stanowi kwota - 1.309.968,00 zł, w tym: na zobowiązania dotyczące działania warsztatów terapii zajęciowej, art. 35a ust. 1 pkt 8 - 576.802,00 zł.
 • Mając na uwadze realizację zadań w latach ubiegłych i liczbę złożonych wniosków w roku bieżącym wnioskuję o podjecie uchwały i podział środków finansowych jak w załączniku do projektu uchwały.

§ 1 - Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

 • Kwoty planowane na poszczególne zadania planowane są w oparciu o zainteresowanie zarówno pracodawców jak i osób niepełnosprawnych:
 • Szkolenia i przekwalifikowania zawodowe osób niepełnosprawnych - zgodnie z zapotrzebowaniem zaplanowano kwotę - 5.000,00 zł,
 • Udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej - analogicznie do roku ubiegłego zaplanowano - 40.000,00 zł,
 • Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostajacych w zatrudnieniu; analogicznie do roku ubiegłego zaplanowano- 5.000,00 zł.

§ 2 - Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

Dofinansowanie:

 • turnusy rehabilitacyjne : zgodnie z analogicznym okresem roku ubiegłego, do dnia dzisiejszego wpłynęło 356 wniosków , koszt dofinansowania dla jednego uczestnik wynosi około 685,00 zł, dla opiekuna około 450,00 zł, zaplanowano - 200.000,00 zł,
 • sport, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych - do dnia dzisiejszego wpłynęło 14 wniosków od organizacji pozarządowych na kwotę - 43.144,00 zł,
 • likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - zaplanowano kwotę - 198.285,00 zł, w roku ubiegłym zrealizowano zadania na kwotę 295.000,00 zł
 • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów ( wnioski przyjmowane są przezwały rok) - 230.000,00 zł.
 • dla WTZ Goszków - wynikające ze zwiększenia liczby uczestników o 10 osób w grudniu 2007r. na kwotę - 11.737,00 zł

Zobowiązania dotyczące dzielności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2007r. - ze środków PFRON maksymalne dofinansowanie to 95% kosztów działalności WTZ jest to kwota 576.802,00 zł w tym:

 • WTZ w Gryfinie - 308.522,00 zł - kwota ta jest iloczynem liczby uczestników terapii zajęciowej wynikającej z podpisanej umowy ( 23 osoby) oraz kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w wysokości - 13.414,00 zł ( określonej przez Prezesa PFRON),
 • WTZ w Goszkowie - 267.609,00 zł = 20 osób x 13.414,00 zł .
 • różnica pomiędzy zobowiązaniem a wykazanym wykorzystaniem środków finansowych w 2006r. przez WTZ - 671,00 zł - do zwrotu dla PFRON.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie (opinia w załączeniu).


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-04-11 09:47:36
data ostatniej aktualizacji: 2007-04-11 09:47:36

Strona odwiedzona 1404 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.