Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

VIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/94/2007 z dnia 2007-05-31

w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r.

Na podstawie art. 420 oraz art. 400 ust. 1, art. 401 ust.1, ust.14, art. 403, art. 405, art. 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz.1832; M.P. z 2006 r. Nr 71, poz.714 i Nr 73, poz. 734 i Dz.U. Nr 169, poz. 1199; Dz.U z 2007 r. Nr 21, poz.124) art. 4 pkt 13, art.12 pkt. 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. określonego Uchwałą Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w "Zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r." określonego Uchwałą Nr IV/47/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gryfinie

Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmiany w obowiązującym zestawieniu przychodów i wydatków oraz planie przychodów i wydatków PFOŚiGW w Gryfinie dotyczą:

 1. Zwiększenia dochodów funduszu - dochód funduszu na 2007 r. zaplanowano w wysokości 700.000,00 zł (wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska - 697.000 zł oraz wpływy z tyt. administracyjnych kar pieniężnych - 3.000 zł). Dokonana weryfikacja wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (wg stanu na dzień 10 maja 2007 r.) wykazała, że dochody funduszu można zwiększyć o kwotę 160.000,00 zł. Jest to związane z handlem uprawnieniami do emisji i opłatami ekologicznymi, wnoszonymi przez Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.
 2. poz. 4.1 zestawienia wykreślono zadanie dotyczące termomodernizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie z uwagi na okoliczności powodujące, że wykonanie zadanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć (planowana jest zmiana siedziby tej placówki), wprowadzono natomiast zadanie pn.: "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie przegród zewnętrznych budynku i wykonanie elewacji - termomodernizacja jednostki powiatowej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chojnie - Budynek nr 6" w ramach realizowanego przez Powiat projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie - etap I"
 3. poz. 4.5 zestawienia "Docieplenie i pokrycie dachu na budynku szkoły - termomodernizacja jednostki powiatowej - ZSP Nr 1 Chojna" - rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane związane z projektem - koszt wynosi 208.582,67 zł. Biorąc pod uwagę również zarezerwowanie środków na nadzór inwestorski, zwiększa się szacunkowy koszt zadania do kwoty 215.000 zł.
 4. poz.4.6 zestawienia "Poprawa systemów odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych - ul. Mieszka I w Gryfinie - w związku z reorganizacją w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego, zmienia się klasyfikacja budżetowa zadanie oraz całkowity koszt zadania.
 5. poz. 4.7 zestawienia - edukacja ekologiczna - zmiana klasyfikacji budżetowej
 6. wykreślono z planu wydatków zadania pn.:
  • Wymiana stolarki okiennej - termomodernizacja jednostki powiatowej SPZOZ ZP-OiO-L ul. Niepodległości 39 Gryfino, na kwotę 18.000 zł
  • Wymiana stolarki okiennej - termomodernizacja jednostki powiatowej Budynek mieszkalny ul. Niepodległości 39 Gryfino, na kwotę 3.500 zł z uwagi na podjęte Uchwały Rady Powiatu Nr VI/75/2007 z dnia 05.04.2007 r. w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego oraz Uchwałę Rady Powiatu Nr VI/76/2007 z dnia 05.04.2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.
 7. poz. 4.10 zestawienia - wprowadzono zadanie dot. likwidacji "dzikich składowisk odpadów" na nieruchomościach Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta Gryfiński. .

Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Lucyna Krzemińska


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-06-05 10:44:05
data ostatniej aktualizacji: 2007-06-05 10:44:05

Strona odwiedzona 1100 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.