Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/160/2007 z dnia 2007-12-20

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 176 654,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
  dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 23 040,00 zł
  rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 23 040,00 zł
  dział 710 - Działalność usługowa - 37 000,00 zł
  rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 37 000,00 zł
  dział 758 - Różne rozliczenia - 14 817,00 zł
  rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 13 317,00 zł
  rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 1 500,00 zł
  dział 801 -Oświata i wychowanie - 2 382,00 zł
  rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 2 382,00 zł
  dział 852 - Pomoc społeczna - 78 615,00 zł
  rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - 3 615,00 zł
  rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 75 000,00 zł
  dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 800,00 zł
  rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - 800,00 zł

  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień, z tego:
  dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 20 000,00 zł
  rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 20 000,00 zł

 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 24 324,06 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
  dział 600 - Transport i łączność - 2 846,98 zł
  rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 2 846,98 zł
  dział 758 - Różne rozliczenia - 498,00 zł
  rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 498,00 zł
  dział 801 -Oświata i wychowanie - 98,00 zł
  rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 98,00 zł

  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień, z tego:
  dział 803 - Szkolnictwo wyższe - 5 882,00 zł
  rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - 5 882,00 zł
  dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza - 14 999,08 zł
  rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 14 999,08 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 621 110,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
  dział 710 - Działalność usługowa - 37 000,00 zł
  rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 37 000,00 zł
  dział 801 -Oświata i wychowanie - 40 143,00 zł
  rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 3 400,00 zł
  rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 14 343,00 zł
  rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 22 400,00 zł
  dział 851 - Ochrona zdrowia - 280 000,00 zł
  rozdział 85195 - Pozostała działalność - 280 000,00 zł
  dział 852 - Pomoc społeczna - 104 615,00 zł
  rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - 28 615,00 zł
  rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 76 000,00 zł
  dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 20 000,00 zł
  rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 20 000,00 zł
  dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 120 616,00 zł
  rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - 98 571,00 zł
  rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 10 000,00 zł
  rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - 12 045,00 zł

  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień, z tego:
  dział 600 - Transport i łączność - 18 736,00 zł
  rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 18 736,00 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę: - 568 666,88 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
  dział 600 - Transport i łączność - 21 582,98 zł
  rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 21 582,98 zł
  dział 630 - Turystyka - 5 000,00 zł
  rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 5 000,00 zł
  dział 758 - Różne rozliczenia - 250 000,00 zł
  rozdział 75818 - Rezewy ogólne i celowe - 250.000,00 zł
  dział 801 -Oświata i wychowanie - 203 202,82 zł
  rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 61 527,00 zł
  rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - 48 289,00 zł
  rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 29 000,00 zł
  rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 42 000,00 zł
  rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne - 1 630,72 zł
  rozdział 80195 - Pozostała działalność - 20 756,10 zł
  dział 803 - Szkolnictwo wyższe - 5 882,00 zł
  rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - 5 882,00 zł
  dział 851 - Ochrona zdrowia - 30 000,00 zł
  rozdział 85111 - Szpitale ogólne - 30 000,00 zł
  dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 25 000,00 zł
  rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 25 000,00 zł
  dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza - 27 999,08 zł
  rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 13 000,00 zł
  rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 14 999,08 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Powstający planowany deficyt budżetu Powiatu Gryfińskiego zmniejszy się o 99 886,82 zł i wyniesie 3 990 370,83 zł, a finansowany będzie zaciągniętymi już kredytami i pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie

Roman MichalskiUZASADNIENIE
  Projekt uchwały przewiduje:
 1. Zwiększenie planu dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 6 040,00 zł oraz dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 2 382,00 zł a także zmniejszenie planu dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 498,00 zł oraz dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 98,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 7 826,00 zł - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.
 2. Zwiększenie planu dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 20 000,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków w tym samym dziale o kwotę 20 000,00 w związku z Uchwałą Nr 289/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie realizacji zadania pn "Wymiana dachu krytego eternitem - demontaż i utylizacja płyt azbestowych z obiektu DPS w Nowym Czarnowie" ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2007 roku.
 3. Zwiększenie planu dochodów w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 37 000,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków w tym samym dziale o kwotę 37 000,00 zł w związku ze zmianą planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
 4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 000,00 zł wynikające ze zwiększenia ilości pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju finansowanych na nowych zasadach, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków przeznaczonych na zakup środków żywności - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju.
 5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 17 500,00 zł w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów wynikających z wpływu za wynajem pomieszczeń w wysokości 16 000,00 zł, oraz wpływem odsetek bankowych w wysokości 1 500,00 zł i jednoczesne zwiększenie planu wydatków o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki - stosownie do wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Kwota 1 500,00 zł zostanie przeznaczona na zmniejszenie deficytu budżetu Powiatu Gryfińskiego
 6. Zwiększenie planu wydatków w Domu Dziecka w Chojnie w związku z wpłatą darowizn w wysokości 2 045,00 zł, i jednoczesne zwiększenie wydatków o kwotę 2 045,00 zł z przeznaczeniem na zakup przyborów szkolnych oraz telewizora dla dzieci przebywających w placówce - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka w Chojnie.
 7. Zwiększenie planu dochodów w wysokości 1 570,00 zł w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów i jednoczesne zwiększenie wydatków o kwotę 1 570,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka w Trzcińsku - Zdroju.
 8. Zwiększenie dochodów o kwotę 26 000,00 zł wynikającą z opłat za wynajem pomieszczeń - 1 000,00 zł, oraz opłat za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej - 25 000,00 i jednoczesne zwiększenie wydatków o kwotę 26 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 9. Zwiększenie dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie o kwotę 800,00 zł z w związku z otrzymaną darowizną i jednoczesne zwiększenie wydatków o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie.
 10. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 20 000,00 zł, w związku z różnicą w finansowaniu nowoprzyjętych mieszkańców na miejsce mieszkańców finansowanych na starych zasadach i jednoczesne zwiększenie wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.
 11. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 20 000,00 zł oraz wydatków o 20 000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Mieszkowice w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie.
 12. Zwiększenie planu dochodów, zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST-5-4822-27p/BKU/07, stosownie do którego została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu w Gryfinie na rok 2007 o kwotę 13 317,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
  • W związku z otrzymaną subwencją dokonano zwiększenia planu wydatków w następujących jednostkach:
  • Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 3 400,00 zł,
  • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie o kwotę 3 117,00 zł,
  • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 3 400,00 zł,
  • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o kwotę 3 400,00 zł,

  • z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
 13. Zmniejszenie planu dochodów w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 14 999,08 zł oraz zmniejszenie planu wydatków w tym samym dziale o kwotę 14 999,08 zł w związku z rozliczeniem projektu stypendialnego pn "Stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Gryfińskim III" - zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 14. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 846,98 zł w związku ze zmniejszeniem wartości robót remontowych nawierzchni ulicy Adama Mickiewicza w Mieszkowicach i jednoczesne zmniejszenie wydatków o kwotę 2 846,98 zł - zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami.
 15. Zmniejszenie planu dochodów w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe o kwotę 5 882,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków w tym samym dziale o kwotę 5 882,00 zł w związku z rozliczeniem projektu stypendialnego pn "Stypendia EFS dla studentów w Powiecie Gryfińskim III" - zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 16. Zmianę w planie wydatków polegającą na zmniejszeniu wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 18 736,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, paragrafie 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 18 736,00 zł w związku z realizacja zawartych porozumień z gminami na bieżące utrzymanie ulic w miastach (Gryfino, Cedynia, Chojna, Moryń, Mieszkowie) - zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami.
 17. Zmianę w planie wydatków polegającą na zmniejszeniu wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 13 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 13 000,00 zł - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.
 18. Zmianę w planie wydatków polegającą na zmniejszeniu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 12 045,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 12 045,00 zł - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.
 19. Zmianę w planie wydatków polegającą na zmniejszeniu wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 25 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w Domu Dziecka w Trzcińsku - Zdroju, w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 25 000,00 zł - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 20. Zmianę w planie wydatków polegającą na zmniejszeniu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 97 771,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 97 771,00 zł - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie.
 21. Zmniejszenie dotacji dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie o kwotę 30 000,00 zł (rozdział 85111 - Szpitale ogólne) przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji dla SPZZOZ w Likwidacji o kwotę 30 000,00 zł (rozdział 85195 - Pozostała działalność).
 22. Zmniejszenie wydatków o kwotę 98 386,82 zł w związku z niewykorzystaniem środków finansowych będących w dyspozycji Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu budżetu Powiatu Gryfińskiego.
 23. Zmianę w planie wydatków polegającą na zmniejszeniu kwoty rezerwy ogólnej w wysokości 250 000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 250 000,00 zł (200 000,00 zł - kapitał zapasowy, 50 000,00 - kapitał założycielski) z przeznaczeniem na założenie Spółki prawa handlowego ze 100% udziałem Powiatu Gryfińskiego.

Skarbnik Powiatu
mgr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-12-24 13:44:51
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-24 13:44:51

Strona odwiedzona 915 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.