Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XV/180/2008 z dnia 2008-01-31

w sprawie określenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu przez jednostki wyznaczone przez Starostę Gryfińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr113 poz. 984, Nr153 poz.1271 Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 162 poz.1568 z 2004r. Nr 102 poz.1055, oraz z 2007r. Dz.U. Nr173, poz. 1218), oraz na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701 oraz z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381 i Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 145, Nr 99 poz. 661, Nr 123 poz. 845, Nr 176 poz. 1238). Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Za usunięcie pojazdu z drogi z przyczyn określonych w art. 130a, ust. 1i ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pobiera się opłaty w wysokości:

 1. dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg:
  1. za dojazd do miejsca zdarzenia, załadunek i rozładunek -130 zł.
  2. za holowanie lub przewóz z miejsca zdarzenia na parking strzeżony - za każdy rozpoczęty kilometr przejazdu - 3 zł.
  3. za czynności dodatkowe na miejscu zdarzenia, tj. wyciąganie pojazdu z rowu, lasu, ze skarpy lub jeziora, odblokowanie koła, dowóz paliwa i części oraz postój do 1 godz. - za każdą rozpoczętą roboczogodzinę (czas pracy liczony jest do momentu rozpoczęcia holowania lub przewozu) - 40 zł.
 2. dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg:
  1. za dojazd do miejsca zdarzenia, załadunek i rozładunek - 250 zł.
  2. za holowanie lub przewóz z miejsca zdarzenia na parking strzeżony - za każdy rozpoczęty kilometr przejazdu - 10 zł.
  3. za czynności dodatkowe na miejscu zdarzenia, tj. wyciąganie pojazdu z rowu, lasu, ze skarpy lub jeziora, odblokowanie kół, dowóz paliwa i części oraz postój do 1 godz. - za każdą roboczogodzinę (czas pracy liczony jest od momentu dojazdu do miejsca zdarzenia, do momentu rozpoczęcia holowania lub przewozu) - 250 zł.
§ 2

Za parkowanie pojazdu usuniętego z drogi z przyczyn określonych w art. 130a, ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pobiera się opłaty w wysokości:

 1. dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg:
  1. za pierwszą rozpoczętą dobę - 25 zł.
  2. za każdą następną rozpoczętą dobę - 15 zł.
 2. dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg:
  1. za pierwszą rozpoczętą dobę - 50 zł.
  2. za każdą następną rozpoczętą dobę - 25 zł.
§ 3

Opłaty określone w § 1 i w § 2 są opłatami brutto, zawierającymi podatek VAT

§ 4

W niedziele i święta, w dni ustawowo wolne od pracy oraz codziennie w godzinach od 22.00 do 6.00 opłaty za wykonanie czynności określonych w § 1, podwyższa się o 30% wykazanej wartości.

§ 5

Traci moc uchwała Nr II/18/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Wysokość opłat, za usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 130a, ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zm.), oraz przechowanie pojazdu na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę, ustala Rada Powiatu.

Postanowieniami art. 130a ust. 5a i 5c ustawodawca przekazał obowiązki w zakresie wyznaczenia podmiotów usuwających pojazdy z dróg oraz prowadzących parkingi strzeżone Staroście, a zgodnie z ust. 6 ustalenie wysokości opłat w tym zakresie Radzie Powiatu.

Przedstawione w uchwale wysokości opłat są wynikiem kalkulacji załączonej przez przedsiębiorców, która określa rzeczywiste koszty związane z wykonaniem holowania (usuwania) i parkowania pojazdów. Stanowią one wartości zbliżone do stawek obowiązujących w latach ubiegłych, które zostały ustalane przez Radę Powiatu Gryfińskiego na mocy uchwały Nr II/18/2002 z dnia 11 grudnia 2002r.

Po analizie kosztów, przy uwzględnieniu wzrostu cen paliwa oraz inflacji ustalono ceny wskazane w uchwale.

Opłaty, których katalog przedstawiono w uchwale należy uznać jako opłaty maksymalne. Wskazane stawki mogą być przedmiotem negocjacji pomiędzy przewoźnikiem, a właścicielem usuwanego pojazdu.

Określone uchwałą ceny mogą być zmieniane przez Radę Powiatu.

Ustalenia wysokości ww. opłat nie można dokonywać w trybie konkursu lub przetargu, gdyż nie ma tu zastosowania ustawa - o zamówieniach publicznych. Pieniądze wydatkowane przez konkretne osoby, są pieniędzmi prywatnymi i nie stanowią środków wydatkowanych przez organy samorządowe na określone cele.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Przemysław Szajewski

data opublikowania: 2008-02-04 10:05:33
data ostatniej aktualizacji: 2008-02-04 10:05:33

Strona odwiedzona 1283 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.