Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/210/2008 z dnia 2008-05-29

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 828 142,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:

 • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 759 810,00 zł
  • rozdział 85395-Pozostała działalność - 759 810,00 zł
 • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 34 400,00 zł
  • rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 34 400,00 zł

z tytułu realizacji zadań zleconych:

 • 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 6 982,00 zł
 • 85334-Pomoc dla repatriantów - 6 982,00 zł

z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:

 • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 25 000,00 zł
  • rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 25 000,00 zł
 • dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 950,00 zł
  • rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 1 950,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2
 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 868 942,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 400,00 zł
   • rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji - 1 400,00 zł
  • dział 758- Różne rozliczenia - 34 400,00 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 34 400,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 759 810,00 zł
   • rozdział 85395-Pozostała działalność - 759 810,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 34 400,00 zł
   • rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 34 400,00 zł
  • dział 926-Kultura fizyczna i sport -5 000,00 zł
   • rozdział 92695-Pozostała działalność -5 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 6 982,00 zł
   • 85334-Pomoc dla repatriantów - 6 982,00 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 25 000,00 zł
   • rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 25 000,00 zł
  • dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 950,00 zł
   • rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 1 950,00 zł
 2. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 40 800,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 750-Administracja publiczna -5 000,00 zł
   • rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 5 000,00 zł
  • dział 758- Różne rozliczenia -1 400,00 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 1 400,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 34 400,00 zł
   • rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 34 400,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Umową BWS.4318-21/07 z dnia 22.02.2008 r. zawartą pomiędzy Gminą Gryfino a Powiatem Gryfińskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie jednolitego stroju dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którą zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 1 950,00 zł.
 2. Umową z dnia 01 kwietnia 2008 r. zawartą pomiędzy Gminą Moryń a Powiatem Gryfińskim, zgodnie z którą zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, o kwotę 5 000,00 zł , z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie.
 3. Wnioskiem Skarbnika Powiatu w sprawie pisma Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększono z rezerwy ogólnej plan wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75405-Komendy powiatowe Policji, o kwotę 1 400,00 zł, która zostanie przekazana na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup 3 sztuk map sztabowych Powiatu Gryfińskiego.
 4. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 132/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów, § 2130-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 34 400,00 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 34 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.
 5. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 34 400,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 34 400,00 zł (stypendia zostały wypłacone wcześniej z rezerwy ogólnej).
 6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania organizowanych w dniach 24-25 maja 2008 r. Otwartych Mistrzostw Smoczych Łodzi Euroregionu Pomerania oraz wnioskiem Klubu Olimpijczyka "Krzyś" o dofinansowanie imprezy sportowo-kulturalnej pn. "Krzywińska Liga Biegów Przełajowych" zwiększa się plan wydatków w dziale 926-Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92695-Pozostała działalność o kwotę 5 000,00 zł (3000,00 zł dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej "Gryf", 2000,00 zł dla Klubu Olimpijczyka "Krzyś"), jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
 7. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 759 810,00 zł, w związku z podpisaniem umowy ramowej nr: UDA-POKL.07.01.02-32-012/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 759 810,00 zł, z podziałem na środki dla PCPR w Gryfinie-341 923,00 zł oraz dla gmin powiatu gryfińskiego uczestniczących w partnerstwie-417 887,00 zł. Przekazanie środków dla gmin:
  • Gmina Gryfino docelowo dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie- 165 474,00 zł,
  • Gmina Banie docelowo dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach- 93 289,00 zł,
  • Gmina Widuchowa docelowo dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej- 79 447,00 zł,
  • Gmina Trzcińsko Zdrój- docelowo dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju- 79 677,00 zł.
 8. Porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Gryfino a Powiatem Gryfińskim, zgodnie z którym zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, o kwotę 20 000,00 zł , z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie.
 9. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 177/2008 z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334-Pomoc dla repatriantów, § 2110-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 6 982,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów podróży repatriantki Pani Natalii Sidleckiej, zamieszkałej w Gryfinie przy ul. Pomorskiej 62.

Skarbnik Powiatu
mgr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-06-02 13:24:44
data ostatniej aktualizacji: 2008-06-02 13:24:44

Strona odwiedzona 884 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.