Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIV/243/2008 z dnia 2008-12-04

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 13 ust. 2, 2a, w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Gryfino prawa własności nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonych numerami działek:
  • 90 o pow. 3 067 m2, położoną w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Gryfino, posiadającą urządzoną księgę wieczystą nr 59465, stanowiącą ulicę Sienkiewicza,
  • 271 o pow. 2 684 m2, położoną w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, posiadającą urządzoną księgę wieczystą nr 59463, stanowiącą ulicę Rapackiego,
  • 204 o pow. 4 225 m2, położoną w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, posiadającą urządzoną księgę wieczystą nr 59464, stanowiącą ulicę Kościuszki,
  • 127 o pow. 1 046 m2, położoną w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, posiadającą urządzoną księgę wieczystą nr 59462, stanowiącą ulicę Pionierów.
 2. Darowizna nieruchomości, o których mowa w ust. 1 na stępuje na cel publiczny, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - utrzymywanie dróg publicznych.
 3. Załącznikami do niniejszej uchwały są mapy ewidencyjne, określające granice działek przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Dnia 16 kwietnia 2008r. Powiat Gryfiński i Gmina Gryfino podpisały porozumienie w sprawie remontu chodnika i nawierzchni ulicy Kościelnej oraz zmiany kategorii ulic w Gryfinie. Postanowienia niniejszego porozumienia dotyczą następujących nieruchomości drogowych stanowiących ulice powiatowe w Gryfinie:

 • ulica Kościelna - obr. 3 miasta Gryfino, dz. 200/1, 210 i 225/1,
 • ulica Sienkiewicza - obr. 4 miasta Gryfino, dz. 90,
 • ulica Rapackiego - obr. 3 miasta Gryfino, dz. 271,
 • ulica Kościuszki - obr. 3 miasta Gryfino, dz. 204,
 • ulica Pionierów - obr. 3 miasta Gryfino, dz. 127.

Stosownie do zapisów § 5 powyższego porozumienia, stanowi ono podstawę do rozpoczęcie procedury zmiany kategorii przedmiotowych ulic z powiatowych na gminne. Zmiana prawa własności nieruchomości drogowych stanowiących wyżej wymienione ulice, stanowić będzie natomiast przedmiot odrębnego postępowania.

Stosownie do art. art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana.

Uchwałą nr X/129/2007 z dnia 30 sierpnia 2008r. Rada Powiatu w Gryfinie wyraziła zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Gryfino prawa własności nieruchomości drogowej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerami działek 200/1, 210 i 225/1 (ul. Kościelna), z przeznaczeniem na realizację celu publicznego - utrzymywanie dróg publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę, celem uregulowania spraw własnościowych powyższych nieruchomości przyjęcie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-12-05 13:04:42
data ostatniej aktualizacji: 2008-12-05 13:04:42

Strona odwiedzona 943 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Małyszko
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.